Beretning 2010

I de allersidste linjer af DOF-Vestjyllands beretning for 2009, blev der udtrykt et håb om at 2010 måtte blive året hvor vi får ynglende Havørn i Vestjylland og det var nøjagtig sådan det gik. Hele den dejlige historie har været fulgt og bragt i såvel Sandeviften, som på hjemmesiden. 150 år siden er det at der sidst har været ynglende Havørn i vores del af landet, så det er meget passende, at det er ved Skjernå, som nu 7 – 8 år efter afslutningen af den store naturgenopretning, har givet mulighed for, at de kunne yngle og endda med fin succes.

Nationalpark Skjernå, som har været særdeles meget furore om, skulle have været på plads netop i 2010, men grundet stor uenighed om lovtekst og benyttelse fra landbrugets sideblev planerne forsinket, dog ser det nu ud til at parken engang i løbet af 2011 vil blive indviet. Nationalpark ”Skjernå” kan så prale af at være den første med ynglende Havørn!

Vi har som de foregående år konkluderet på vore visioner for 2010. Vand og Naturplanerne, som vi regnede skulle komme i høring i begyndelsen af året, blev forsinket endnu engang og efter næsten 2 års forsinkelse, blev de så offentliggjort primo oktober. Vi er således i gang med processen i disse måneder og har frem til 4. april, hvor vore bemærkninger, ideer og forslag, senest skal være fremsendt til miljøcentrene. I samme forbindelse afholdtes et Naturpolitisk kursus i november på Præstbjerg naturcenter, hvor Vand og Natur planerne blev introduceret, samt DOF´s naturpolitik og muligheder på nettet mv, Vi håber det kan blive startskuddet, til at flere kunne få interessen for det vigtige naturpolitiske artbejde. Bestyrelsen er meget lydhøre, hvis nogen blandt vore medlemmer er interesseret i området og gerne vil gøre en indsats.

En anden vision var grønne partnerskaber, her har DOF-Vestjylland i 2010 været involveret i et enkelt, nemlig omkring ”kasseprojektet” med SNS-Midtjylland, hvor vi har betalt et antal Perleuglekasser og udpeget hvor de skal hænge, hvilket skovdistriktet, så vil udføre og vi skal så efterfølgende tilse og fabrikere en status på projektet, bl.a. ved at bruge vores ”hul-kamera”.

Bestyrelsen har lovet at styrke de østlige dele af vort område, dette skal vi fortsat have fokus fremefter.

Vi havde en vision om ”trækfuglenes dag” i alle 6 kommuner, det blev til 2 i Holstebro kommune og endelig et punkt om afholdelse af foredrag/kurser, det blev også indfriet med et succesfuldt arrangement på Holstebro bibliotek med Klaus Malling Olesen, samt medindbyder på et foredrag om GMO.

Fuglene

Havørnens tilbagekomst, som ynglefugl i Vestjylland er helt klart den største begivenhed i 2010 på fuglefronten. Der har været tendens til at det ville ske i flere år, men om tingene går op i en højere enhed, mager, ynglested, forstyrrelse og succes er ikke en selvfølge og at det skete er derfor ”rigtig stort”.

Perleuglen blev igen fundet yngleende i en Midtjysk plantage og hele 6 unger blev 14. maj ringmærket. Der blev desuden hørt Perleugle et par andre steder også. Arten er med sin lidet iøjnefaldende levevis meget svær at finde i vore ensartede plantager, men med redekasse opsætning flere steder vil der være en mulighed for at finde dem og antagelig vil der være basis, for en mindre bestand af den lille ugleart.

Skestorken har i 2010 ynglet på 2 lokaliteter i Vestjylland. Høje Sande havde hele 43 par hvilket er det højeste nogensinde og ligeledes den største koloni i Danmark. Der kom et sted mellem 50 og 80 unger ud af anstrengelserne. På Klægbanken ynglede også et enkelt par, men ynglesuccesen er ukendt her.

Tranen er ligeså stille ved at få fodfæste i det vestjyske og i DOF-basen er der 2 ynglepar med succes og antagelig 2 – 3 par yderligere forskellige steder.

Blåhals og Fyrremejse er begge konstateret sikkert ynglende i Skjern enge i 2010, idet der blev set 3 1K af førstnævnte og min 6 1K Fyrremejse unger, begge iagttagelser er gjort ved Skænken sø, men også flere andre steder er der mulighed for ynglepar af disse arter.

Sløruglen fik et meget alvorligt knæk i vinteren 2009/2010 og den kendte bestand faldt med op i mod 90 % fra over 50 par til 6 par i Vestjylland, hvoraf i hvert fald 2 par i 2010 udrugede 2 kuld. Vi må så se hvordan det går efter endnu en lang snedækket periode, om den klare skærene, om den er helt forsvundet, eller om der vil gå nogle år inden den kommer igen. Arten får mange unger, hvis der er gode fødebetingelser og det skulle heller ikke være så svært, at finde en ledig bolig.

Vestjylland havde, som sædvanligt også en lang række gæster, som henhører under kategorien trækfugle.

2 helt nye arter blev det til:

 • Europas største vingefang ”Munkegrib” blev 3.4. set på Harboøre tange
 • 26.5 kunne Vest Stadil byde på en helt ny art for Danmark ”Orientbraksvale”, som blev set af en del ornitologer, inden den efter ½ dag på lokaliteten fløj videre

Øvrige sjældne fund:

 • Stationær Slangeørn kunne der også bydes på, idet der fra 29.5. og cirka en måned frem opholdt sig en sådan omkring Harrild hede.
 • DOF-Basen viser 2 observationer af Toplærke 19.6. Vedersø og 20.6. Thyborøn. Det er 16 år siden arten sidst er set i Vestjylland. Sidste ynglefund er fra Harboøre i 1993.
 • Stylteløber, Hestholm
 • Jagtfalk, Harboøre tange
 • Brilleand, Bjerregaard Strand
 • Hele 4 lærkearter i Lemvig kommune i 2010, Sanglærke, Bjerglærke, Toplærke og Korttået lærke, mon der er andre kommuner der kan matche det?

Medlemmer

DOF oplever fortsat stigning i medlemstallet og det smitter af på lokalafdelingerne og for DOF-Vestjyllands vedkommende har 2010 givet stigning på 7,3 %, hvilket betyder at medlemstallet nu er på 584 udregnet på sædvanligvis, hvor husstandsmedlemsskab tæller dobbelt.

Medlemsstatistik
 31-12-2010
 31-12-2009
 9DOF Vestjylland
  
 M1 + M51 Kernemedlem 281 281
 M13 + M53 Husstandsmedlem 38 35
 M2 + M52 Juniormedlem 3 3
 M30 Medlem 224 189
 I alt  546 508

 


Fordelingen af medlemstyper viser Kernemedlemmer og juniormedlemmer er status quo, sidstnævnte på et meget lavt niveau, mens stigningen af ”medlem” er pænt stort!

Medlemsantallet opgjort pr. kommune ser således ud:

 • Holstebro – 142
 • Herning – 136
 • Ringkøbing-Skjern – 132
 • Ikast-Brande – 58
 • Lemvig – 40
 • Struer – 36
 • Uden for Vestjylland – 2

Aktiviteter

I 2010 var der igen lang række ture og opbakningen har generelt været fornuftigt. Der har været en tendens til, at hverdagsturene har flere deltagere end de traditionelle!

Henover året har cirka været en seniortur pr måned. Seniorturene er kendetegnet ved at ligge på hverdags formiddage hvor de fleste erhvervsaktive ikke kan være med, men hvor det er fint for efterlønnere, pensionister. Dog er andre som tilfældigvis har fri også meget velkomne.

Der har været god tilslutning til turene. 20 – 30 har ikke været usædvanligt. Uden at skulle remse op havde vi i foråret en fin tur til Varde å med Jens Rye Larsen, for at se Blåhals og forlænget med en tur til Sneum Engsø, hvor vi bl.a. så Sorthovedet måge. Senere på året var i Lille Vildmose for at se Kongeørnenes nye unge, med Trane, Fiskeørn og Vildsvin som bonusarter. Turene til vestkysten og Vest Stadild Fjord var også ren succes.

Vi ses forhåbentlig mange gange igen i 2011. (Peder J. Pedersen)

Ud over de almindelige ture, har vi også i år samarbejdet med Naturskolen i Holstebro. Vi havde bl.a. en redekasse bygningsdag i Skovlund og ligeledes en fuglestemmetur, hvor stedets arboret med sjældne planter også blev vist frem. Til denne tur kom 60 – 70 stykker, heraf en del fra lokale haveforeninger, som også var medindbyder. Der har også været samarbejdsture til Nissum fjord.

Der har været afholdt 4 møder/foredrag + Generalforsamling, her i Aulum hvor der var cirka 25 deltagere. Foredrag /kursus med Klaus Malling Olesen var et tilløbsstykke med 100 billetter solgt på 3,5 dag. I November var vi medindbyder på et GMO-møde i Herning og ligeledes var der naturpolitisk kursus på Præstbjerg for interesserede og endelig var der cirka 45 til ”Årets ornitologiske” først i december.

Trækfuglenes dag blev afholdt på Nørre Vosborg og Hjerl hede. I 2010 var der heller ikke så mange deltagere. Vejret viste sig ikke fra den bedste side og annonceringen kunne have været bedre.

I 2010 var vi igen på Landsskuet og havde 3 udmærkede dage. Hvis nogen har lyst til at hjælpe til og få en god snak med de besøgende på standen er I altid velkommen til at sige til. Hjælperne på standen skal ikke betale for at komme ind og så kan man før eller efter vagten, gå på opdagelse rundt på det store og interessante skue!

Sandeviften udkom i 2010 med 2 numre. Det første på 36 sider,og det andet på 32 sider, men med lidt mindre skrifttype. Det sædvanlige ”redaktionsteam” Agner Svenstrup, Carsten G. Laursen og Pia Morsing stod bag begge udgivelser sammen med vores trofaste trykkeri Søe-Knudsen i Stoholm. Redaktionen har begge gange manglet stof ved ”deadline”, men når så, de forskellige skribenter endelig kom i gang, ja, så blev bladene fyldt op og blev rigtig fine og varierede.

Tårnenes dag. DOF-Vestjylland, var også i 2010 tovholder på den landsdækkende konkurrence ”Tårnenes dag”. Vi havde forhørt de andre lokalafdelinger om man ville bakke op omkring arrangementet, således at der ville komme flere ”Tårne” med, af den grund blev deltagerantallet i 2010 omkring dobbelt så højt, som i 2009 og 10 af 13 lokalafdelinger var repræsenteret.
I Vestjylland havde vi igen de 3 sædvanlige tårne med og for første gang i konkurrencens levetid, fik vi æren af at vinde. Vest Stadil fjord, fik 82 arter og det rakte til første pladsen. 2. pladsen gik til Hovvig og Grenen med hver 78 arter. Geddals 74 arter rakte til en 5. plads og Skjern enge kom ind på 14. pladsen med 60 forskellige fuglearter.
Vi har lovet at afholde konkurrencen igen i 2011, hvor datoen bliver 21. august!

Årets medlemstur gik til Nationalpark Thy og Vejlerne og der var omkring 30 deltagere med på busturen.

Oliefugletællingen var i 2010 præget af sne og kulde, men vi fik dækket ca. 75 km af de 100 km. Flere tællere kom gennem deres område uden at finde noget overhovedet, men "høsten" blev på 39 fugle eller mest rester af samme. Af de 39 var der kun 4 med olie, så det kan vi håbe bliver en blivende tendens. Mågerne udgjorde de 19 af fuglene, mens sortand og alk/lomvie hver optrådte 3 gange, skarv 2 og knopsvane, sule, mallemuk og sandløber optrådte enkeltvis. Af spurvefugle og andre ikke-marine fugle fandtes 4 solsorte og enkelte fugle af skovsneppe og sanglærke og endelig en fasan, hvad den så har lavet på stranden. Pattedyrrester blev også fundet, nemlig 5 spættet sæl og 6 marsvin, hvoraf 1 var næsten intakt.
I punktællingsprojektet var der omkring det samme antal ruter, som de foregående år, men vi kan nemt bruge flere til at tælle her i Vestjylland.

På vores hjemmeside www.dofvestjylland.dk har der i løbet af året været næsten 140 nyheder/referater, hvilket vil sige omkring 2,5 nyhed pr. uge. Siden har også i 2010 haft mange læsere, idet det gennemsnitlige besøgstal har været lige godt 85 pr. dag mod 76 i 2009. Marts måned gav det højeste besøgstal gennemsnitligt nogensinde med 103,8 pr. dag, mens juli var lavest med 59,45. I forbindelse med ”Tårnenes dag” blev dagsrekorden slået eftertrykkelig, idet der 23. august var 196 besøgende.

Mikrobirding har været en aktivitet, som er kørt på lokalafdelingens hjemmeside året igennem og har været med til at motivere medlemmer til at bruge dofbasen og været med til at sætte fokus på fuglene lige uden for vores dør og det er lykkedes ganske godt. I alt 34 har været aktive i konkurrencen og der var denne gang deltagere med fra alle 6 kommuner. Matrikelart konkurrencen var igen hård og hele 4 deltagere sloges længe om at ligge i spidsen, men det endte med at sidste års vinder Erik Enevoldsen genvandt ”æren”, men denne gang nåede han op på hele 131 arter. I alt kom 6 deltagere over 100 arter. I 2011 er ”kommuneobs” startet op og her har deltagerne hele deres bopælskommune til at søge i, således at det ikke betyder helt så meget hvor ens adresse er!
5
I 2010 var der igen mere end 1,1 million indtastninger i DOF-basen. I Vestjylland er der indtastet i alt 48.828 observationer af 316 forskellige observatører og at nogle af de mange dofbase-brugere er ganske flittige ved tasterne er sikker. 8 af vore medlemmer har således indtastet mere end 1000 observationer henover året og 18 har tastet mellem 500 og 1000, så vi har en rigtig god flok stabile brugere – bliv ved med det! Ringkøbing-Skjern kommune kommer i 2010 ind på en 8. plads blandt alle kommuner, hvad antallet af observationer angår og på en 4. plads, hvis man ser på artsantallet.

Observationer pr. kommune: 2010 (2009)

29672 (31172):
Ringkøbing-Skjern
7389 (7070):
Holstebro
3867 (4068):
Lemvig
3185 (3274):
Herning
3096 (3039):
Ikast-Brande
1716 (1506):
Struer
Artsfordeling pr. kommune: 2010 (2009)
256 (266):
Ringkøbing-Skjern
223 (217):
Holstebro
223 (213):
Lemvig
167 (178):
Ikast-Brande
164 (163):
Herning
153 (140):
Struer

Bestyrelsen har henover året afholdt 10 bestyrelsesmøder. Vi har deltaget i de 2 repræsentantskabsmøder ved Korsør i Vestsjælland og på Dalum landbrugsskole på Fyn. I år har vi haft besøg ved 2 bestyrelsesmøder af henholdsvis ”Caretakerne” ved Leif Novrup og vores kontaktperson til Hovedbestyrelsen, Egon Østergaard.

DOF-Vestjylland Nyhedsbrev er udsendt 21 gange i løbet af 2010 til i alt 67 modtagere.

Alle nye medlemmer, hvilket vil sige 111, som er kommet til i løbet af året har fået/får tilsendt et Velkomstbrev pr. e-mail eller brev, når vi har fået de nye medlemslister tilsendt fra Fuglenes hus.

Naturpolitik

Frem til oktober kom der rigtig mange sager, da kommunerne havde fået pålæg om, at behandle en kæmpe pukkel af landbrugssager. Dette arbejde skulle være færdigt ved udgangen af september for ellers ville man gå glip af det ekstra tilskud fra staten.

Grønt råd

De grønne råd bærer præg af, at man i de fleste kommuner ligesom har afventet vand og naturplanerne og derfor har aktiviteten været mindre end de foregående år. Flere af kommunerne har lagt referater af møderne ud på nettet, dog er de ikke lige opdaterede alle steder.

Herning kommune:

Der har været afholdt 3 møder i ”grønt råd” i 2010.

Holstebro kommune: Der har været afholdt et par møder i det grønne råd, hvor bl.a. vandplaner er drøftet og ligeledes det ny indviede naturgenopretnings projekt ved Lilleåen nær Vemb.

Ikast-Brande kommune – (Niels Peder Brøgger):

Grønt råd i Ikast-Brande Kommune er ret dødt. Der har været 1 møde uden særligt indhold. Et andet planlagt møde blev aflyst ligesom det gjorde året før.

Der er dog planlagt 2 møder i 2011.

Lemvig kommune – (Jørgen Nørgaard):

Der har i årets løb kun været afholdt 1 møde i Natur-og miljørådet, især om vandplaner og vandindvinding.
I januar 2010 afsendtes brev fra DN's lokalafdeling, Lemvig (hvor jeg stadig er medlem) til 3 ministre om forholdene og især tilbagegang i ynglefuglebestanden på Harboøre tange, underskrevet af formændene for de 3 landsorganisationer, jagtforeningen, DN, og DOF. Om det har rokket ved noget er vel stadig noget usikkert, blandt andet ønsket om overdragelse af området til Miljøministeriet. Allan har deltaget i møde med Kystdirektoratet.

DN har været med til at anke flere miljøgodkendelser til Naturklagenævnet, især sager der berører Natura 2000-områder. Også i forbindelse med opdyrkning af §3 områderne har lokalafdelingen anket et påbud mod genetablering for at få skærpet betingelserne herfor.

Omkring vand- og naturplaner er jeg med i en gruppe omkring Limfjorden incl. Harboøre tange og har haft Allan med i gruppen. Dette område er i lokalafdelingen højt prioriteret.

Ringkøbing-Skjern kommune:

Der har været afholdt 2 møder i ”Grønt råd” i 2010, det ene traditionelt og det andet et møde hvor Teknik og miljøudvalget var med. Endvidere har vi været indbudt til flere orienterings møder omkring ”Søvejen mod vest”. Hvis projektet, som efterhånden er langt fremme bliver til noget, er der en god mulighed for, at der vil komme to fugleøer i Velling bugt, nord for Klægbanken. Struer kommune: Ingen møder afholdt i 2010.

Friluftsrådet

I Friluftsrådets kreds K6 ”Midtvestjylland”, hvor vores repræsentant er Jens Hasager Kirk, har der næsten været et månedligt møde, hvor ”Nationalpark Skjern Å” har været et gennemgående punkt og ellers har det drejet sig om kommunernes forskellige planer. I kredsen kunne man godt bruge repræsentanter fra Ikast-Brande kommune og Jens Hasager Kirk, mener der er gode muligheder for at få en suppleant fra dette område indvalgt, hvis vi kan finde en kandidat.

Allan Kjær Villesen er vores repræsentant i kreds K4 ”Limfjord syd” og her har der været afholdt 7 møder iflg. hjemmesiden, hvor referater kan læses.

Vand og Naturrådet, har i 2010 afholdt et enkelt møde i oktober, hvor ”Natur og vandplanerne” blev skudt i gang. Efterfølgende har Miljøcentret også afholdt nogle offentlige høringer, hvor interesserede har kunnet komme og få information om planerne.

Harboøre tange:

Harboøre Tange: Møde med Kystdirektoratet som ejer af Harboøre Tange om naturforvaltningen. Engene gror til, og engfuglene forsvinder. DOF ønsker maksimal fokus på de truede engfugle og ønsker, at det offentlige plejer Natura 2000 området langt bedre. Der har i 2010 været afholdt et brugerrådsmøde omkring tangen i Thyborøn hallen. Her var der også frustration over dette fra flere sider, men kystinspektoratet, som også var indbudt kom ikke med konkrete løfter. Problemet er at kystinspektoratet ikke har nogen interesse i at pleje området da det koster penge og vi og flere andre organisationer, så hellere at det var miljøministeriet, som stod, som ejere!

Nissum fjord

Nissum Fjord: Ynglefugletællinger 2004-2010 sammenskrives nu til artikel i DOFT. Afgræsning/konvertering af rørskov på og nordøstsiden til eng. Vi blev i 2009 opmærksom på slusepraksis i Nissum fjord, hvor man i østensvinds perioder lukker så meget vand ud af fjorden, at bunden bliver frilagt, hvilket medfølger at ræven, tørskoet kan løbe ud til øer, som eksempelvis Sandøen og ødelægge ynglesuccesen for evt. ynglende fugle her. Vi har bragt spørgsmålet op med skovdistriktet på det såkaldte ”ministermøde”, men har endnu ikke fået et ordenlig svar, vi forventer, at der kommer en ordning på dette forhold, så det ikke gentager sig fremover!

Vest Stadil fjord:

Vi har indklaget en sag om tilladelse til pileplantning i Natura 2000 område nordøst for nordre dyb.

Sagen er principel, idet en del lave arealer omkring Stadil fjordene har været inde under MVJ ordningen og hvis myndighederne først begynder at tillade pileplantning her og der, i det åbne landskab, vil området ændre karakter og gæs og svaner, som ikke er helt trygge ved bevoksninger vil antagelig fortrække.

Skjernå

Egon Østergaard sidder med i brugergruppen Blåvandshuk, som bl.a. administrerer Skjern enge. Der har i 2010 ikke været de store sværdslag her, men der er en udfordring med at få græsset tilstrækkeligt afgræsset efter udlicitering af mange arealer til private landmænd.

Borris Hede:

Egon Østergaard og Ole C. Olesen har i 2010 lavet en rigtig flot rapport om områdets fugleliv og i den forbindelse har vi en rigtig god dialog med forsvaret.

Mega Møller

DOF-Vestjylland har været involveret i flere vindmøllesager. Generelt går vi ind for grøn energi og møller, men da møllerne helst skal stå så langt væk, så muligt fra menneskebolig, vil naturområderne hver gang komme under pres. Flere af vore kommuner har store planer, om at man ved massiv mølleopsætning skal blive fri for fossile brændstoffer i løbet af en årrække og derfor er der udlagt områder til møller og ligeledes er placeringer af testmøller på op til 250 meters højde også kommet i spil.

 • Lokalafdelingen har kommet med indsigelse i forbindelse med en park umiddelbart syd for Lønborg hede, hvor de vil give skyggevirkning ind over heden, når solen skinner og ligeledes vil møllerne komme til at stå få hundred meter fra Tranens yngleplads. Flere andre klagede ligeledes, men kommunnen vedtog planen, med bemærkningen ”taget til efterretning” de steder, hvor der var utilfredsheder.
 • Henvendelse fra private ved møllepark i Gedbo, Tvis
 • Henvendelse omkring mølleplaner ved et moseområde nær Karstoft å. Problemet her at det er yderdistrikt for 5 forskellige kommuner, hvilket gør at de alle har planlagt vindmølleopsætning nær dette naturområde og der er således planer om 5 vindmølleparker inden for en radius af 3,6 km!
 • Der har været planer om testmøller på Pallisbjerg enge i Holstebro kommune i et område hvor Pomeransfugl holder til. Området er tidligere friholdt møller af Ulfborg-Vemb kommune, af hensyn til det åbne landskab og så vidt vi har erfareret er planerne taget af bordet igen.
 • Der er vedtaget en mølleplan lige nord for havnen i Hvide Sande, som måske er problematisk i forhold til Dværgterne og trækkende fugle i det hele taget.


2011 – Visioner

 • Vand og naturplanprocessen er i gang og flere caretaker grupper er i gang med at kikke på sagen. Bestyrelsen vil sikre at vi får det godt bearbejdet og sendt forslag ind. Vi vil fremefter stadig forsøge, at få flere til at interessere sig for emnet og afholde kurser, som kan understøtte det vigtige arbejde, evt. gå ind i de ”tunge landbrugssager”
 • Vi vil også fremefter arbejde på at komme med forslag til ”grønne partnerskabsprojekter” af forskellig art. Vi deltog i et enkelt projekt i 2010, men vil gerne have forslag fra vore medlemmer, hvis nogen mangler et fugletårn, har en god ide til et mindre eng eller sø projekt, redekasser af forskellig art. Kom frem med det så kan vi se om der kan strikkes noget sammen.
 • Bestyrelsen vil fortsat prøve at sætte mere fokus på den østlige og sydøstligste del af vores lokalafdelings område, da der ikke er så mange ture og aktiviteter her i forhold til den vestlige del. Vi har manglet en repræsentant i bestyrelsen fra den østlige del, de sidste par år, men det ændres der forhåbentlig på, senere på generalforsamlingen.
 • I 2010 lykkedes det at afholde et par foredrag, det vil vi også fremefter prioritere, tillige med at vi vil forsøge at afholde fuglekurser for begyndere, dofbasekurser og andet relevant.

Bestyrelsen glæder sig over en fortsat stigning i medlemstallet, som også giver en forpligtelse til, at vi kan tilbyde en række forskellige aktiviteter. Vi har selvfølgelig vore ture og arbejder med, at få stablet en form for kursus på benene, som vi i første omgang vil tilbyde nye medlemmer, så de kan blive fornuftigt introduceret i ornitologien. Vi skal den kommende tid arbejde med ”Natur og vandplanerne” og da høringsprocessen vedrørende ”Nationalpark Skjernå” efter snart mange års ”tovtrækkeri” netop her i januar er blevet offentliggjort vil det også blive et emne, som vil komme til at fylde en del. I 2010 fik vi også nedsat et lille udvalg, som skal stå for DOF-Vestjyllands arkiv. Peder J. Pedersen har nøglen og hvis nogen har relevant materiale modtages det med Tak!

Sidst på året blev en udenlandstur introduceret. 3 dage med bus til Elben i Kristi Himmelfarts ferien. Turen er allerede overbooket, hvilket vil sige, at omkring 40 deltagere tager afsted.
Beretningen blev lige rundet af med nogle få begivenheder i årets løb, som viser at når der bliver fabrikeret arrangementer af forskellig art, bliver der bakket op af vore medlemmer og det er dejligt. Vi kan altid bruge folk, som har lyst at være med og derfor en opfordring til jer alle, om at komme på banen, hvis du har ideer til aktiviteter, gerne selv vil vise et område frem som guide, være med til at lave kursus, skrive en artikel til Sandeviften/hjemmesiden eller noget helt andet. Kom på banen, du er selv med til at ”DOF” og i særdeleshed DOF-Vestjylland vedbliver med at være en ”levende” forening for os alle!

Tak til alle, ingen nævnt ingen glemt, medlemmer af DOF-Vestjylland med håbet om at 2011 vil give nogle gode fugleoplevelser og at du som medlem af ”vores” forening må få dine forhåbninger indfriet.