Bibliografi


Bibliografi over ornitologisk litteratur 1906-2015
(Ringkøbing amt 1906-2007, DOF Vestjyllands område 2007-september 2015)

Af Egon Østergaard
(Opdateret 5. september 2015)

Udvælgelseskriterier
Bøger, artikler og rapporter, der gør status over fuglefaunaen eller giver et tidsbillede. Bredere, causerende skrifter er ikke medtaget.

Datagrundlag
Anders Pape Møller, 1981: Dansk Ornitologisk Bibliografi. (Arter og lokaliteter) 1906-1970.
Anders Pape Møller: Årlige bibliografier i DOFT for årene 1971-1978.
Søren Olsen: Naturlokaliteter i Nord- og Vestjylland. En bibliografi 1971-1990.
Dansk Ornitologisk Forening Tidsskrift 1906-2015, nr. 2.
Danske Fugle (Dansk Ornitologisk Central) 1979-1980:3
Feltornithologen 1959-1980
Udgivelser fra Danmarks Miljøundersøgelser / DCE offentliggjort på Internettet
Øvrige publikationer er medtaget i den udstrækning, der er kendskab til dem.

Forkortelser
DOFT Dansk Ornitologisk Forenings Tidsskrift
FO Feltornitologen
FF Flora & Fauna
DF Danske Fugle
SNS/NST Skov- og Naturstyrelsen / Naturstyrelsen
DMU Danmarks Miljøundersøgelser
DCE Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet
DOF Dansk Ornitologisk Forening


Lokaliteter - større områder (sorteret efter årstal)


Før 1960

Salomonsen, F. 1928 Om Skehejren i Vestjylland. - DOFT 22: 119-122.
Jürgensen, P. 1935 Ornitologiske notater fra en tur i Vestjylland 1.-6. oktober 1935. - DOFT 29: 110.
Bjerg-Thomsen, L. 1950 Fuglelivet i Vestjylland. - Turistforeningen for Danmarks Årbog 1950: 125-140.
Pedersen, E. T. >1954 Nogle ringmærkninger af vestjyske fugle. - DOFT 48: 173-183.
Jensen, L. L. 1955 Flere resultater af ringmærkninger af vestjyske fugle. - DOFT 49: 186-192.
Pedersen, E. T. 1955 Sangdroslens (Turdus ericetorum) udbredelse i den nordlige del af Ringkøbing amt. - DOFT 49: 140-142.
Lyneborg Jensen, L. 1956 Rede af stork (Ciconia ciconia (L.)) i vestjysk plantage. - DOFT 50: 246-247.

1960-1970
Poulsen, C. M. 1963 En undersøgelse over Hedelærken (Lullula a. arborea L.) i Ringkøbing Amt. - FF 69: 1-8.
Bruun, B. 1963. Kædeobservationer ved Vestkysten. - FO 4: 82-87
Tortzen, N. J. 1966 Nye trækfuglerastepladser ved Limfjordstangerne. - DOFT 60: 100-107.
Hansen, K. & Skotte Møller, H. U. 1970 Midtjyske Fuglelokaliteter. Ornithologiske undersøgelser i Midtjylland. Meddelelse nr. 1. - 24 sider. - Eget forlag.
Skotte Møller, H. U. 1970 Midtjyllands fugle. Ornithologiske undersøgelser i Midtjylland. Meddelelse nr. 2. - 103 sider. - Eget forlag.
Skotte Møller, H. U. & Hansen, K. 1970 Årsrapport 1970. Midtjylland. Ornithologiske undersøgelser i Midtjylland. Årsrapport nr. 1. - 14 sider. - Eget forlag.

1971-1980
Hansen, K. & Skotte Møller, H. U. 1971 Årsrapport 1971. Midtjylland. Ornithologiske undersøgelser i Midtjylland. Årsrapport nr. 2. - 41 sider. - Eget forlag.
Donnerborg, E. & Andersen, T.H. 1971 Ornitologiske undersøgelser i Vestjylland. 17 sider. - Eget forlag.
Mortensen, P. H. 1971 Om mursejlerens (apus apus) manglende forekomst i Vestjylland. - FO 13: 112-113.
Ferdinand, L. 1971 Større danske fuglelokaliteter 1. del. En undersøgelse af 669 lokaliteters fugleliv i årene 1960-69 og deres beskyttelsesvilkår. - DOF.
Donnerborg, E. & Andersen, T.H. 1972 Ornitologiske undersøgelser i Vestjylland 2. - 25 sider. - Eget forlag.
Skotte Møller, H. U & Hansen, K. 1972 Årsrapport 1972. Midtjylland. Ornithologiske undersøgelser i Midtjylland. Årsrapport nr. 3. - 24 sider. - Eget forlag.
Hedegaard Christensen, J. 1972 Vendehalsen (Jynx torquilla) som ynglefugl i Vestjylland. - DF 26: 201-203.
Hansen, K. et al. Årsrapport 1973. Midtjylland. Ornithologiske undersøgelser i Midtjylland. Årsrapport nr. 4. - Eget forlag.
Andersen, T.H. & Donnerborg, E. 1973 Ornitologiske undersøgelser i Vestjylland 3. - 23 sider. - Eget forlag.
Joensen, A. H. 1974 Waterfoul Populations in Denmark 1965-1973. - Dan. Rev. Game Biol. 9 (1): 1-206.
Andersen, T.H. & Donnerborg, E. 1974 Ornitologiske undersøgelser i Vestjylland 4. - 40 sider. - Eget forlag.
Meltofte, H. et al. 1974 Rapport fra vadefuglegruppen 1974. - DOF.
Andersen, T. H. & Donnerborg, E. 1975 Ornitologiske undersøgelser i Vestjylland 5. - 39 sider. - Eget forlag.
Skotte Møller, H. U. 1976 Optælling af ynglende vadefugle. Side 12-16. I: Braae, L. & Meltofte, H.: Rapport fra Vadefuglegruppen 1975. - DOF.
Meltofte, H. et al. 1976 Rapport fra vadefuglegruppen 1974. - 12 sider. - DOF.
Dybbro, T. 1976 De danske ynglefugles udbredelse. Resultat af Atlasprojektet, kortlægningen af Danmarks Ynglefugle 1971-74. - DOF.
Hedegaard Christensen, J. 1977 Vendehalsen (Jynx torquilla) på nogle vest- og et midtjysk område 1977. - DF 29: 70.
Hedegaard Christensen, J. 1977 Grågås (Anser anser) i yngletiden i Vestjylland. - DF 29: 124.
Ballegaard, J. 1977 Sortstrubet bynkefugl (Saxicola torquata) i Vestjylland. - DF 29: 80-81.
Meltofte, H. 1978 Rapport fra vadefuglegruppen 1977. - 21 sider. - DOF.
Degn, H. J. 1978 Bestandsændringer hos Urfugl (Lyrurus tetrix) i Danmark op til 1978. - Danske Vildtundersøgelser 31, 1-24.
Petersen, B. D. & Meltofte, H. 1979 Forekomst af blyhagl i vestjyske vådområder samt i kråsen hos danske ænder. - DOFT 73: 257-264.
Meltofte, H. 1979 Rapport fra vadefuglegruppen 1978. - 5 sider. - DOF.

1981-1990
Meltofte, H. 1981 Danske Rastepladser for Vadefugle. Vadefugletællinger i Danmark 1974-1978. - Rapport fra Vadefuglegruppen i DOF til Fredningsstyrelsen.
Dybbro, T. & Ballegaard, J. 1983 Fuglelokaliteter i Ringkøbing amt. Resultaterne af Dansk Ornitologisk Forenings lokalitetsregistrering. - DOF.
Gyrsting, L. & Nissen, P. 1983 EF-fuglebeskyttelsesområder. Kortlægning og foreløbig udpegning i henhold til EFfuglebeskyttelsesdirektivet. - Rapport til Fredningsstyrelsen.
Christensen, J. O. 1986 Status for ynglebestande af måger og terner i Ringkøbing amt. - DOF´s lokalafdeling i Ringkøbing amt.
Madsen, J. 1986 Danske rastepladser for gæs. . Gåsetællinger 1980-1983. - Fredningsstyrelsen.
Østergaard, E. 1988 Natfugle i Ringkøbing amt 1986-87. - DOF´s lokalafdeling i Ringkøbing amt.
Christensen, J. O. (red.) 1988 Status for ynglebestande af måger og terner m.fl. i Danmark, 1988. - Rapport fra Måge- og ternegruppen, DOF.
Falk, K. & Brøgger-Jensen, S. 1990 Fuglene i internationale beskyttelsesområder i Danmark - en undersøgelse af fuglelivet i danske Ramsar- og EF-fuglebeskyttelsesområder 1987-89. - Skov- og Naturstyrelsen.
Villesen, A. K. (red.) 1990 Overvågning af miljøfølsomme områder 1990. - Rapport til Ringkøbing amtsskommune. Udarbejdet af Ornis Consult. ( Flynder Å(Sundbro-Bækmarsbro + Flynder Kirke-Bækmarsbro), Vorgod Å (Vorgod-Alle), Skjern Å (Skarrild-Tarp Bro), Karstoft Å(Bæktoft-Blåkærvej)).

1991-2000
Villesen, A. K. (red.) 1991 Overvågning af miljøfølsomme områder 1991. - Rapport til Ringkøbing amtsskommune. Udarbejdet af Ornis Consult. ( Flynder Å(Sundbro-Bækmarsbro + Flynder Kirke-Bækmarsbro), Vorgod Å (Vorgod-Alle), Skjern Å (Skarrild-Tarp Bro), Karstoft Å(Bæktoft-Blåkærvej)).
Villesen, A. K. (red.) 1992 Overvågning af miljøfølsomme områder 1992. - Rapport til Ringkøbing amtsskommune. Udarbejdet af Ornis Consult. ( Flynder Å(Sundbro-Bækmarsbro + Flynder Kirke-Bækmarsbro), Vorgod Å (Vorgod-Alle), Skjern Å (Skarrild-Tarp Bro), Karstoft Å(Bæktoft-Blåkærvej)).
Novrup, L. & Østergaard, E. (red.) 1992 Fugle & Natur. En guide til Vestjylland. - DOF´s lokalafdeling i Ringkøbing amt.
Pihl, S. et al. 1992 Landsdækkende optælling af vandfugle fra flyvemaskine, januar/februar 1991 og januar/marts 1992. - Afdeling for Flora- og Faunaøkologi, DMU.
Østergaard, E. (red.) 1993 Overvågning af miljøfølsomme områder 1993. - Rapport til Ringkøbing amtsskommune. Udarbejdet af Ornis Consult. ( Flynder Å(Sundbro-Bækmarsbro + Flynder Kirke-Bækmarsbro), Vorgod Å (Vorgod-Alle), Skjern Å (Skarrild-Tarp Bro), Karstoft Å(Bæktoft-Blåkærvej)).
Madsen, J. & Pihl, S. 1993 Jagt- og forstyrrelsesfrie kerneområder for vandfugle i Danmark. - DMU.
Meltofte, H. 1993 Vadefugletrækket gennem Danmark. - DOFT 87: 1-180.
Jørgensen, H.E. et al. 1994 Rastende bestande af gæs i Danmark 1984-92. - DMU.
Østergaard, E. (red.) 1994 Overvågning af miljøfølsomme områder 1994. - Rapport til Ringkøbing amtsskommune. Udarbejdet af Ornis Consult. ( Flynder Å(Sundbro-Bækmarsbro + Flynder Kirke-Bækmarsbro), Vorgod Å (Vorgod-Alle), Skjern Å (Skarrild-Tarp Bro), Karstoft Å(Bæktoft-Blåkærvej)).
Laursen, K. (red.) 19xx Overvågning af fugle 1997-98, resultater fra feltstationerne. - DMU.
Laursen, K. (red.) 19xx Overvågning af fugle, sæler og planter 1998-99, med resultater fra feltstationerne. - DMU.
Gregersen, J. 1995 Skarver 1992-1994. Danmark. - Afdeling for Flora- og Faunaøkologi, DMU.
Skov, H. et al. 1995 Important Bird Areas for Seabirds in the North Sea. 156 sider. - BirdLife International, Cambridge.
Pihl, S. et al. 1996 Tællinger af vandfugle 1995/96 Danmark. Naturovervågning. Afdeling for Kystzoneøkologi, DMU.
Clausen, P. et al. 1996 Jagt- og forstyrrelsesfrie kerneområder for vandfugle 1994. Naturovervågning. Afdeling for Kystzoneøkologi, DMU.
Meltofte, H. 1996. Jagtintensiteten i fuglerige vådområder i Danmark 1985-1994. - DOFT 90: 159-176.
Pagh Jensen, F. 1996 EF-fuglebeskyttelsesområder og Ramsarområder. Kort og områdebeskrivelser, status 1995. - Rapport udgivet af Skov- og Naturstyrelsen.
Skov, H. et al. 1996 Trends in Marine Oil Pollution in Denmark 1984-1995. An analysis of Beached Bird Surveys. - Arbejdsrapport nr. 75 fra Miljøstyrelsen. - Udført af Ornis Consult Ltd. -
Gregersen, J. 1996 Skarver 1995. Danmark. Naturovervågning. - Afdeling for Kystzoneøkologi, DMU.
Eskildsen, J. 1997 Skarver 1996. Danmark. Naturovervågning. - Afdeling for Kystzoneøkologi. - DMU.
Novrup L. & Østergaard, E. (red.) 1997 Sjældne ynglefugle - 25 år i Vestjylland. - DOF´s lokalafdeling i Ringkøbing amt.
Nielsen, M. 1997 Fuglelokaliteterne i Ringkøbing Amt - resultater fra Projekt Fuglenes Danmark 1993-1996. - DOF.
Eskildsen, J. 1997 Skarver 1997. Danmark. Naturovervågning. Natur-Inform.
Pihl, S. et al. 1997 Tællinger af vandfugle 1996/97. Danmark. Naturovervågning. - Afdeling for Kystzoneøkologi, DMU.
Clausen, P. et al. 1998 Jagt- og forstyrrelsesfrie kerneområder for vandfugle 1994-96. Danmark. Naturovervågning. Afdeling for Kystzoneøkologi, DMU.
Jacobsen, E. M. 1998 Punkttællinger af ynglefugle i eng, by og skov 1997. Danmark. Naturovervågning. Afdeling for Kystzoneøkologi, DMU.
Pihl, S., Laubek, B. 1998 Tællinger af vandfugle 1997/98. Danmark. Naturovervågning. Afdeling for Kystzoneøkologi, DMU.
Eskildsen, J. 1998 Skarver 1998. Danmark. Naturovervågning. Udført af Natur-Inform og koordineret af Afdeling for Kystzoneøkologi, DMU.
Grell, M. B. 1998 Fuglenes Danmark. De danske fugles udbredelse, tæthed, bestandsforhold og udviklingstendenser 19711996 baseret på resultaterne af Dansk Ornitologisk Forenings landsdækkende kortlægning i 1993-96. - Gads forlag i samarbejde med DOF. 825 sider.
Clausen, P. et al. 1999 Jagt- og forstyrrelsesfrie kerneområder for vandfugle 1994-97 Danmark. Samarbejde mellem Skov- og Naturstyrelsen og Afd. for Kystzoneøkologi, DMU.
Jacobsen, E. M 1999 Naturovervågning. Punkttællinger af ynglefugle i eng, by og skov 1998, Danmark. - Afd. for Kystzoneøkologi, DMU.
Meltofte, H. et al. 1999 Jagtintensitet i fuglerige vådområder i Danmark 1985-1994. - DOFT 93: 62-66.
Eskildsen, J. 1999 Skarver 1999. Danmark. Naturovervågning. Afdeling for Kystzoneøkologi, DMU.
Clausen, P. et al. 2000 Jagt- og forstyrrelsesfrie kerneområder for vandfugle: Status 1998. Naturovervågning. Samarbejdsprojekt mellem Skov- og Naturstyrelsen og Afd. for Kystzoneøkologi, DMU.
Jacobsen, E. M. 2000 Punkttællinger af ynglefugle i eng, by og skov 1999. Danmark. Naturovervågning. - Afd. for Kystzoneøkologi, DMU.
Eskildsen, J. 2000 Skarver 2000. Danmark. Naturovervågning. Afdeling for Kystzoneøkologi, DMU.
Østergaard, E. 2000 Pomeransfuglen (Charadrius morinellus) i Vestjylland. - DOF´s lokalafdeling i Ringkøbing amt.

2001-2010
Phil, S. et al. 2001 Landsdækkende optælling af vandfugle, vinteren 1999/2000. DMU. Elektronisk format.
Eskildsen, J. 2002 Skarver 2002. Naturovervågning. Arbejdsrapport fra DMU. Elektronisk format.
Bregnballe, T. & Hounisen, J. P. 2003 Reduktion i antallet af skarver i Ringkøbing og Nissum Fjorde: oliering af æg og beskydning i 2002. Naturovervågning. Arbejdsrapport fra DMU. Elektronisk format.
Eskildsen, J. 2003 Skarver 2003. Naturovervågning. Arbejdsrapport fra DMU. Elektronisk format.
Kanstrup, E. (red.) 2004 Samarbejdsprojekt om skarvregulering og fiskebestandene i de vestjyske fjorde. Nyhedsbrev 1 fra Ringkøbing amt, Danmarks Miljøundersøgelser, Skov- og naturstyrelsen og Danmarks Fiskeriundersøgelser.
Eskildsen, J. 2004 Skarver 2004. Naturovervågning. Arbejdsrapport fra DMU nr. 199.
Denny, M.J.H. et al. 2004 Light-bellied Brent Goose Branta bernicla hrota [East Atlantic population] in Svalbard, Greenland, Franz Josef Land, Norway, Denmark, The Netherlands and Britain 1960/61 – 2000/01 . The Wildfowl and Wetlands Trust/Joint Nature Conservation Committee, Slimbridge. - Waterbird Review Series: 45 pp.  (afsnit om bl.a. Venø, Nissum Fjord, Harboøre Tange m.v.)
Eskildsen, J. 2005 Skarver 2005. DMU. 
Eskildsen, J. 2006 Skarver 2006. DMU. 
Madsen, j. 2008 Fodring af kortnæbbede gæs om foråret i Vestjylland. Biologiske fakta til understøttelse af fremtidig forvaltningsstrategi. DMU. 
Bregnballe, T. & Eskildsen, J. 2009 Forvaltende indgreb i danske skarvkolonier i Danmark 1994-2008. – Omfang og effekter af oliering af æg, bortskræmning og beskydning. Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet. 46 s. – Arbejdsrapport fra DMU nr. 249. 
Petersen, I.K. et al. 2010 Landsdækkende optælling af vandfugle i Danmark, vinteren 2007/2008. Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet. 78 s. – Arbejdsrapport fra DMU nr. 261. 
Rasmussen, L.M. et al. 2010 Hjejler og Viber i Danmark i oktober 2008. DOFT 104:111-119. 

2011-2020
Bregnballe, T. et al. 2011 Danmarks ynglebestand af skarver i 2011. DCE - Nyhedsbrev om skarv. 
Bregnballe, T. & O.R. Therkildsen 2012 Danmarks ynglebestand af skarver i 2012. Notat fra DCE. 
Holm, T.E. & J. Madsen 2012 Incidence of embedded shotgun pellets and inferred hunting kill amongst Russian/Baltic barnacle geese Branta leucopsis. Eur. J. Wildl Res.
Bregnballe, T. et al. 2013 Danmarks ynglebestand af skarver i 2013. Teknisk rapport fra DCE. 
Clausen, P. et al. 2013 Rastende fugle i det danske reservatnetværk 1994-2010. Del 1: Nationale resultater. DCE. Videnskabelig rapport. 
Bregnballe, T. & Therkildsen, O.R. 2014 Danmarks ynglebestand af skarver i 2014. DCE. Teknisk rapport. 
Clausen, P. et al 2014 Rastende fugle i det danske reservatnetværk 1994-2010. Del 2: De enkelte reservater. DCE. Videnskabelig rapport. 
Bregnballe, T. & Nitschke, M. 2015 Danmarks ynglebestand af skarver 2015. DCE. Teknisk rapport. 


Lokaliteter (alfabetisk rækkefølge)

Borris Hede
Salomonsen, F. 1955 Fuglelivet på Borris Hede. - DOFT 49: 245-257.
Hedegaard Christensen, J. 1970 Ynglende hærfugl (Upupa epops). - DOFT 64: 270-271.
Uhd Jepsen, P. 1970 Ynglende Sjagger (Turdus pilaris) ved Borris Hede. - DOFT 64: 88-89.
Hedegaard Christensen, J. 1971 Hærfuglen (Upupa epops) yngler igen i Danmark. - Naturens Verden 55: 75-78.
Iversen, E. 1971 Borris Hede. - Panurus 5: 9-10.
Rosendahl, S. 1978 Borris Hede. D.O.C.´s forlag. Skjern. 127 sider.
Christensen, J. H. 1988 Fugle på Borristerrænet før og nu. - DOF´s lokalafdeling i Ringkøbing amt.
Krabbe, E. 1998 Borris skydeterræn. Drifts- og plejeplan 1998-2012. - Udgivet af Skov- og Naturstyrelsen og Hærens Operative Kommando.
Olesen, O. & Østergaard, E. 2010 Borris skydeterræn: Ynglefugletællinger 2010. Borris skydeterræn og Flyvestation Karup
Holm, T. E. 2010 Tinksmed: krav til levesteder og praktisk forvaltning af relevante områder for tinksmed på Forsvarets arealer. DMU notat. 
Kanstrup, N. 2012 Borris Skydeterræn, Drifts- og plejeplan 2013-2027. Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste. 

Bølling Sø

Christiani, C. 1930 Fuglelivet i Bøllingsø. - DOFT 24: 137-145.
Grøn, P. N. 1996 Plante- og dyrelivet i Bølling Sø-området 1996. Undersøgelse af vegetation, fugle, pattedyr, krybdyr, padder og vandinsekter. (Fugle behandles på s. 11-13 og 63-157). Rapport til Skov- og Naturstyrelsen udarbejdet af Bio Consult.
Boysen, F. 2008 Bølling Sø og Stenholt Skov. Historie og natur. Forlaget Boelund. 156 sider.

Feldborg
Eriksen, N. & Østergaard, E. 1981 Ornitologisk undersøgelse af parceller under Feldborg Statsskovdistrikt. - Rapport til Fredningsstyrelsen udarbejdet af DOF´s lokalafdeling i Ringkøbing amt.

Flyndersø
Ramsøe Jacobsen, J. 1961 Jydske fuglelokaliteter. FO 3: 14-15.

Geddal Enge
Sørensen, H. & Novrup, L. 1996 Geddal Strandenge - Statusrapport over fuglelivet 1992-1995. - Ringkøbing Amts Fugleliv, nr. 12. - DOF's lokalafdeling i Ringkøbing Amt.
Sørensen, H. & Novrup, L. 2004 Geddal Enge & Sønderlem Vig. Rapport over fuglelivet 1996-2003 med særligt henblik på årene 19961998. Ringkøbing Amts Fugleliv, nr. 17. - DOF's lokalafdeling i Ringkøbing Amt.

Gjellerodde
Clausen, P. et al. 1999 Jagt- og forstyrrelsesfrie kerneområder for vandfugle 1994-97 Danmark. - Samarbejdsprojekt mellem SNS og DMU. Afsnit om Harboøre Tange, Plet Enge og Gjeller Sø: side 52.

Gødstrup Sø
Holdgaard Andersen, T. 1977 Gødstrup Sø - en naturhistorisk skildring. - Eget forlag.
Laursen, C. 1993 Fuglelivet i Gødstrup Sø. Udvikling og status. - DOF´s lokalafdeling i Ringkøbing amt.

Harboøre Tange
Tortzen, N. J. 1966 Nye trækfugle-rastepladser ved Limfjordstangerne. - DOFT 60: 101-107.
Tortzen, N. J. 1973 Gulhovedet Vipstjert Motacilla flave flavissima (Blyth) ynglende ved Harboøre. DOFT 67: 66.
Hansen, M. 1978 Optælling af ynglefugle på Harboøre Tange 1978. - Rapport til Miljøministeriets Fredningsstyrelse.
Hansen, M. 1980 Optællinger af ynglende vadefugle på Harboøre Tange 1980. - Rapport til Miljøministeriets Fredningsstyrelse.
Hansen, M. 1982 Statusrapport: Harboøre & Thyborøn lagune. Efteråret 1982. - Rapport til Miljøministeriets Fredningsstyrelse.
Hansen, M. 1982 Statusrapport nr. 5. Harboøre Tange 1982. - Rapport til Miljøministeriets Fredningsstyrelse.
Hansen, M. 1982 Optællinger af ynglefugle på Harboøre Tange og Agger Tange 1982. - Rapport til Miljøministeriets Fredningsstyrelse.
Hansen, M. 1983 Statusrapport: Ynglefugle på Harboøre Tange 1983. - Rapport til Miljøministeriets Fredningsstyrelse.
Clausen, P. et al. 1996 Fuglelivet omkring Rønland, Harboør Tange. –
Clausen, P. & Percival, S.M. 1998 Changes in Distribution and Habitat Use of Svalbard Light-Bellied Brent Geese Branta bernicla hrota 198095: Driven by Zostera Availability? In: Mehlum, F., Black, J. & Madsen, J.: Research on Arctic Geese. Proceedings of the Svalbard Goose Symposium, Oslo, Norway, 23-26 September 1997. - Norsk Polarinstitutt Skrifter 200: 245-268.
Clausen, P. et al. 1999 Jagt- og forstyrrelsesfrie kerneområder for vandfugle 1994-97 Danmark. - Samarbejdsprojekt mellem SNS og DMU. Afsnit om Harboøre Tange, Plet Enge og Gjeller Sø: side 52.
Holm, T. E. 2000 Danske brakvandslaguner som habitat for herbivore vandfugle. - Faktorer der påvirker fødeøkologi og habitatvalg. - Specialerapport Århus Universitet, afd. for Marin Økologi.
Madsen, J. & Holm, T. E. 2002 Regulering af jagt på vandfugle i kystzonen: Forsøg med døgnregulering på Harboøre Tange. Naturovervågning. Arbejdsrapport fra DMU. Elektronisk format.
Holm, T. E. 2002 Habitat Use and Activity Patterns of Mute Swans at a Molting and a Wintering Site in Denmark. Fourth International Swan Symposium, Wetlands International, Airlie Center, Warrenton, USA, 13-18 February 2001 - Waterbirds 25 (Special Publication 1): 183-191.
Clausen, P. & Holm, T.E. 2003 Fugle. I: Ringkjøbing Amt: Miljøtilstanden i Thyborøn og Harboøre Fjord (lagunesøerne) på
Harboøre Tange 1998-2001. Ringkøbing Amt. s. 118-121.

Herning
Overgaard, C. 1934 Herningegnens fugleliv. - DF IV: 139-146.
Christiansen, A. 1935 Ynglende Korsnæb i Herningegnens plantager. - DOFT 29: 22-29.
Hornemann, A. 1939 Lille Korsnæb, Loxia curvirostra, ynglende syd for Herning. - DOFT 33: 214.
Westerskov, K. 1942 Stor Korsnæb, Loxia pytyopsittacus Borkh., rugende ved Herning. - DOFT 36: 231.
Poulsen, B. 1947 Småtræk fra Herningegnens fugleliv. - DOFT 41: 151-153.
Holdgård Andersen, T. 1970 Knudmosen. - FO 12: 16-17.

Holmsland Klit
Kofoed, A. 1921 Fuglelivet ved Holmsland Klit og Søndervig Strand i juni 1918. - DOFT 46: 89-97.
Netterstrøm, B. 1962 Holmslandsklit. - FO 4: 130-131.

Holstebro/Lemvig/Struer
Poulsen, C. M. 1948 Fuglene i Vestjyllands plantager syd for Limfjorden. - DOFT 41: 237-266.
Torp Pedersen, E. 1954 Holstebro-, Struer- og Lemvigegnen 23.-25. maj 1953. - DOFT 48:17-19.

Holstebro
Larsen, O. & Hogstad, E. 1956 Stor Tornskade (Lanius excubitor (L.)) iagttaget ved Holstebro. - DOFT 50: 246.

Husby Sø
Klinge, M. 1914 En dag på Husby Sø. - DOFT 8: 164-168.

Hvide Sande
Saxtorph, S. M. 1915 Hvide Sande og fuglelivet i Ringkøbing Fjord. - DOFT 9: 209-224.
Enevoldsen, E. & Sand Frich, A. 1975 Sjældne iagttagelser fra Hvide Sande. - Falken s. 8-11.

Hvidmose (ved Skave)
Torp Pedersen, E. 1960 Fuglelivet i Hvidmose. - FO 2: 58-59.

Hørbylunde
Alstrup, E. & Daugård, B. 1991 Hørbylunde i tegninger og tekst. - DOF´s lokalafdeling i Ringkøbing amt.

Ikast
Daugård, B. 1988 Fuglelokaliteter i Ikast Kommune. - DOF´s lokalafdeling i Ringkøbing amt.

Karup (Flyvestation)
Olesen, O. & Østergaard, E. 2010 Borris skydeterræn: Ynglefugletællinger 2010. Borris skydeterræn og Flyvestation Karup

Klosterheden

Østergaard, E. 1985 Ornitologisk undersøgelse af parceller under Klosterheden Statsskovdistrikt. - Rapport til Fredningsstyrelsen udarbejdet af DOF´s lokalafdeling i Ringkøbing amt.

Knudmosen
Donnerborg, E. & Holdgaard, T. 1971 Knudmosen. - 47 sider. - Eget forlag.

Lemvig
Kristensen, E. 1969 Nogle iagttagelser over storken i Lemvig. Upubl. Specialerapport Nr. Nissum Seminarium. - 35 sider.

Munkholm og Katholm Odder
Clausen, P. 1998 Choosing Between Feeding on Zostera and Salt Marsh: Factors Affecting Habitat Use by Brent Geese in Spring. In: Mehlum, F., Black, J. & Madsen, J.: Research on Arctic Geese. Proceedings of the Svalbard Goose Symposium, Oslo, Norway, 23-26 September 1997. - Norsk Polarinstitutt Skrifter 200: 269-286.
Clausen, P. et al. 1999 Jagt- og forstyrrelsesfrie kerneområder for vandfugle 1994-97 Danmark. - Samarbejdsprojekt mellem SNS og DMU. Afsnit om Agerø, Glomstrup Vig, Munkholm og Katholm Odde, Lindholm og Rotholm: side 47.

Nissum Fjord
Poulsen, C. M. 1939 Sortrygget Vipstjert, Motacilla alba yarrellii, ved Thorsminde. - DOFT 33: 20.
Poulsen, C. M. 1939 Fugle ved Thorsminde. - FF 45: 113-120.
Poulsen, C. M. 1940 Optegnelser ved Thorsminde. - Jagt og Fiskeri 12: 316-318.
Torp Pedersen, E. 1949 Skestorke (Platalea leucorodia L.) ved Fælsted Kog. - DOFT 43: 91.
Torp Pedersen, E. & Jensen, L.L. 1956 Nissum Fjords fugle. – DOFT 50: 1-66.
Salomonsen, F. 1957 Nissum Fjord og Knortegæssene (Branta bernicla (L.)). - DOFT 51: 119-131.
Andersen, S. K. 1957 Odinshaner (Phalaropus lobatus (L.)) ved Nissum Fjord. - DOFT 51: 74.
Torp Pedersen, E. 1961 Rede med syv æg af Hedehøg (Circus pygargus (L.)) i Felsted Kog. - DOFT 55: 56-58.
Uhd Jepsen, P. 1967 Fuglelivet ved Nissum Fjord. - DOFT 61: 1-29.
Jepsen, P. U. 1970 Nissum Fjord som rasteplads for ande- og vadefugle. - Dansk Vildtforskning 1969-1970. Side 20-26.
Jepsen, P. U. 1970 Vildtbiologisk Stations undersøgelser i Nissum Fjord. - FO 11: 29.
Frederiksen, K. & Dybbro, T. 1971 Skægmejsen (Panurus biarmicus) iagttaget i Felsted Kog. - DOFT 65: 77-78.
Uhd Jepsen, P. 1972 Vildtreservat Felsted Kog. - Kalø, Vildtbiologisk Station. 60 sider (Danske Vildtundersøgelser nr. 17).
Uhd Jepsen, P. 1973 Felsted Kog - et vildtreservat. Naturens Verden 57: 17-25.
Meltofte, H. 1978. Skudeffektiviteten ved intensiv kystfuglejagt i Danmark. En pilotundersøgelse. - DOFT 72: 217-222.
Wæhrens, G. T. 1978 Danske forekomster af havænder i ferskvand i årene 1965-1976. - DOFT 72: 109-120.
Meltofte, H. & Petersen, B. D. 1979 Forekomst af blyhagl i vestjyske vådområder samt i kråsen hos danske ænder. - DOFT 73: 265-272.
Christensen, J. O. 1980 Fuglelivet i Bøvling Fjord zone II i 1979 og 1980. - Upubliceret rapport.
Hansen, M. 1980 Optælling af fire vadefuglearter i Bøvling Fjord Vildtreservat 1980. - Upubliceret rapport.
Christensen, J. O. 1981 Fuglelivet og dets biotopvalg på Bøvling Klit og Holmen 1981. - Upubliceret rapport.
Olesen, I. H. & Christensen, J. O. 1981 Biotopvalg hos Lysbuget Knortegås og Kortnæbbet Gås i Nissum Fjord . - Gåsegruppens Årsrapport 1981 side 48-49. - DOF.
Christensen, J. O. 1984 Nissum Fjords ynglefugle 1983. - Duplikeret rapport til Landbrugsministeriets Vildtforvaltning.
Christensen, J. O. 1985 Fuglelivet ved Nissum Fjord 1983. - Duplikeret rapport til Landbrugsministeriets Vildtforvaltning.
Christensen, J. O. 1987 Nissum Fjords fugleliv 1983-85. - Landbrugsministeriets Vildtforvaltning, Vildtreservatkontoret. - 191 sider.
Clausen, P. & Percival, S.M. 1998 Changes in Distribution and Habitat Use of Svalbard Light-Bellied Brent Geese Branta bernicla hrota 198095 : Driven by Zostera Availability? In: Mehlum, F., Black, J. & Madsen, J.: Research on Arctic Geese. Proceedings of the Svalbard Goose Symposium, Oslo, Norway, 23-26 September 1997. - Norsk Polarinstitutt Skrifter 200: 245-268.
Clausen, P. et al. 1998 Population Development and Changes in Winter Site Use by The Svalbard Light-Bellied Brent Goose, Branta bernicla hrota 1980-94. - Biological Conservation 84: 157-165.
Clausen, P. et al. 1999 Jagt- og forstyrrelsesfrie kerneområder for vandfugle 1994-97 Danmark. - Samarbejdsprojekt mellem SNS og DMU. Afsnit om Nissum Fjord: side 51.
Bregnballe, T. & J.I. Grooss 2008 Skarver og fisk i Ringkøbing og Nissum Fjorde. En undersøgelse af skarvers prædation og effekter af skarvregulering 2002-2007. DMU. Faglig rapport nr. 680. 
Bregnballe, T. et al. 2009 Nedbringelse af antallet af skarver i Ringkøbing og Nissum Fjorde - Forvaltningstiltagene og deres effekter. Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet. 40 s. – Arbejdsrapport fra DMU nr. 250. 
Christensen, J.O. & E. Østergaard 2012 Ynglende kyst- og engfugle ved Nissum Fjord 1983-2010. DOFT 106: 1-44. 
Christensen, J.O. 2012 Fjandø og fuglene. – Forlaget Sterna.

Nymindegab
Lassen, A. 1917 Fuglelivet ved Nymindegab. - DOFT 11: 138-139.
Nørlund Plantage og Harrild Hede
Brøgger, N. P. 1993 Fuglelivet. I: Nørlund Plantage og Harrild Hede - historie og natur. - Forlaget Vilsterbjerg.
Brøgger, N. P. & Daugård, B. 1994 I Natravnens rige - Fuglelivet i Nørlund Plantage og Harrild Hede. - DOF´s lokalafdeling i Ringkøbing amt.
Brøgger, N. P. & Daugård, B. 2014 Harrild Hede og Nørlund Plantage. Historie og natur. Forlaget Boelund. 183 sider.
Nørre Lyngvig Fyr
Winge, H. & Hørring, R. Fuglene ved de danske fyr. Årsberetninger. Årlige beretninger i perioden 1885-1942. Videnskabelige Meddelelser fra dansk naturhistorisk Forening 1849-1970.

Plet Enge
Clausen, P. et al. 1999 Jagt- og forstyrrelsesfrie kerneområder for vandfugle 1994-97 Danmark. - Samarbejdsprojekt mellem SNS og DMU. Afsnit om Harboøre Tange, Plet Enge og Gjeller Sø: side 52.

Ringkøbing
Faurbye, S. Å. 1953 Tyrkerdue i Ringkøbing. - Jagt og Fiskeri 25: 201.
Bøgner, I 1962 Rugende Sjagger (Turdus pilaris L.) ved Ringkøbing 1961. - DOFT 56: 84.
Ringkøbing Fjord
Rambusch, S. H. A. 1900 Træk af fuglelivet i Ringkøbing Fjord og Skærnådalen. - Side 115-136. - I: Studier over
Ringkøbing Fjord. - København. - Eget forlag.
Saxtorph, S. M. 1915 Hvide Sande og fuglelivet i Ringkøbing Fjord. - DOFT 9: 209-224.
Tåning, Å. V. 1936 Ringkøbing Fjords Fugle. Side 149-219 i Spärck, R. (red.): Ringkøbing Fjords Naturhistorie i Brakvandsperioden 1915-1931. - København.
Forchhammer, K. 1978 Faunaen i Ringkøbing Fjord. I: Ringkøbing Fjord - Skjernå Undersøgelsen. - Ringkøbing Amtsråd.
Bregnballe, T. et al. 2005 Jagt og vandfugle ved Høje Sande, Ringkøbing Fjord. DMU. 
Bregnballe, T. & J.I. Grooss 2008 Skarver og fisk i Ringkøbing og Nissum Fjorde. En undersøgelse af skarvers prædation og effekter af skarvregulering 2002-2007. DMU. Faglig rapport nr. 680.
Bregnballe, T. et al. 2009 Nedbringelse af antallet af skarver i Ringkøbing og Nissum Fjorde - Forvaltningstiltagene og deres effekter. Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet. 40 s. – Arbejdsrapport fra DMU nr. 250. 

Skjern
Hedegaard Christensen, J. 1958 Biædere (Merops apiaster L.) ved Skern maj 1955. - DOFT 52: 144-145.
Hedegaard Christensen, J. 1973 Vendehalsen på Skjernegnen 1973. - DF 25: 38-39.
Hedegaard Christensen, J. 1974 Vendehalsen på Skjernegnen 1974. - DF 26: 217-218.
Hedegaard Christensen, J. 1975 Vendehalsen (Jynx torquilla) på Skjernegnen 1975. - DF 27: 44-45.
Hedegaard Christensen, J. 1976 Vendehalsen (Jynx torquilla) på Skjernegnen 1976. - DF 28: 128-129.
Hedegaard Christensen, J. 1978 Fra arbejdet med redekasser på Borris Hede sommeren 1978. - DF 29: 169-172.
Hedegaard Christensen, J. 1979 Oversigt over beboede redekasser på Borristerrænet 1979. - DF 30: 78-79.
Hedegaard Christensen, J. 1980 Oversigt over beboede redekasser på Borristerrænet 1980. - DF 31: 217.

Skjern Enge
Rambusch, S. H. A. 1900 Træk af fuglelivet i Ringkøbing Fjord og Skærnådalen. - Side 115-136. - I: Studier over Ringkøbing Fjord. - København. - Eget forlag.
Clausager, S. 1942 Fra Skjernådalen. - Dansk Jagttidende 59: 201-205.
Østergaard, E. 1979 Albækmosen ved Skjern-åen. - Danske Naturlokaliteter nr. 9. - Natur og Ungdoms forlag. - 55 sider.
Hedegaard Christensen, J. 1981 Natur og miljø før og efter afvandingen. - Landvindingslagene i Skjernådalen og Skjern -Tarmegnens Landboforening. Side 161-175.
Nøhr, H. 1988 Status for fuglelivet i Skjern Å dalen. - Rapport udarbejdet til Skov- og Naturstyrelsen af Ornis Consult. - 61 sider.
Madsen, T. 1996 Fuglelivet i Skjern Å dalen 1994. - SNS.
Madsen, J. et al. 1999 Indpasning af rekreative aktiviteter i forhold til fugleliv og odder i Skjern Å Naturprojekt - en biologisk udredning. - DMU.
Madsen, T. 2000 Optælling af ynglende og rastende fugle i Poldene ved Skjernåens munding i 1997 og 1998. - SNS. - 49 sider.
Bregnballe, T. m.fl. 2003 Forekomst af vandfugle i Hestholmsøen og Øster Hestholm i efteråret 2002 samt effekter af jagt. Arbejdsnotat fra DMU. Delresultat. Endelig afrapportering 2004.
Østergaard, E. 2003 Skjern Enge – rapport over fuglelivet 2001-2002. Ringkøbing Amts Fugleliv, nr. 16. - DOF's lokalafdeling i Ringkøbing Amt.
Andersen, J.M. (red.) 2005 Restaurering af Skjern Å. Sammenfatning af overvågningsresultater 1999-2003. - DMU, faglig rapport nr. 531.
Amstrup, O. et al. 2005 Forekomst af ynglefugle i Skjern Å projektområde i 2000 og 2003. Arbejdsrapport nr. 203. Danmarks Miljøundersøgelser. 54 s. DMU. 
Bregnballe, T. et al. 2005 Vandfugle i Skjern Enge 2002-2004. Forekomst i træktiden og forsøg med reguleret jagt. - DMU, Arbejdsrapport nr. 218. 
Bregnballe, T. et al. 2006 Jagt og vandfugle ved Høje Sande, Ringkøbing Fjord. Danmarks Miljøundersøgelser. 36 s. - Arbejdsrapport fra DMU nr. 230. 
Bregnballe, T. et al. 2006 Vandfulge i Skjern Enge 2002-2004. Forekomst i træktiden og forsøg med reguleret jagt. 2. udgave. Danmarks Miljøundersøgelser. 114 s. - Arbejdsrapport fra DMU nr. 218.
Amstrup, O. et al. 2007 Forekomst af yngle- og trækfugle i Skjern Å projektområde i 2006. Danmarks Miljøundersøgelser. 22 s. - Arbejdsrapport fra DMU nr. 237 
Amstrup, A. et al. 2012 Forekomst af ynglefugle i Skjern Enge projektområde i 2011. Aarhus Universitet, DCE, - Teknisk rapport nr. 14.
Bregnballe, T. et al. 2014 Udviklingen i forekomsten af vandfugle i Skjern Enge i efterårene 2002-2011. DCE. Videnskabelig rapport
Bregnballe, T. et al. 2015 Masser af vandfugle i Skjern Enge. Aktuel artiklen. DOFT 2015, nr. 1. 

Skærum Mølle
Aspel, Aa. 1988 Ringstorken på Skærum Mølle. Fugle-Mortensen, - ringmærkningens fader. Breve mellem L. Villemoes og H. Chr. Mortensen. I: Stork og hejre på Skærum Mølle. - Folkeuniversitetscenteret Skærum Mølle. - 96 sider.
Aspel, Aa 1988 Fiskehejrene. Stenumgård-kolonien 1943-52. Skærum-kolonien 1953-? I: Stork og hejre på Skærum Mølle. - Folkeuniversitetscenteret Skærum Mølle. - 96 sider.
Christensen, J. O. 1988 Ringmærkning af fiskehejrer v/ Skærum Mølle 1983-87. I: Stork og hejre på Skærum Mølle. - Folkeuniversitetscenteret Skærum Mølle. - 96 sider.

Stadil Fjord
Fog, J. 1963 Hvidøjet And (Aythya nyrica (Güldenstädt)) i Stadil Fjord. - DOFT 57: 74.
Clausen, P. et al. 1999 Jagt- og forstyrrelsesfrie kerneområder for vandfugle 1994-97 Danmark. - Samarbejdsprojekt mellem SNS og DMU. Afsnit om Stadil og Vest Stadil Fjorde: side 53.

Stoubæk Krat
Torp Pedersen, E. 1980 Stoubæk Krat ved Storåen. Naturområder i Jylland 2. - 48 sider. - Eget forlag.
Olesen, O. 1999 Stoubæk Krat - Fugle og natur. - Upubl. rapport.

Søby Sø
Østergaard, E. 1986 Fugle ved Søby Sø og de omkringliggende brunkulsgrave 1960-1985. - DOF´s lokalafdeling i Ringkøbing amt.
Østergaard, E. 1986 Dyrelivet - fuglene. I: Søby Brunkulslejer. Helhedsplanlægning - registreringer. - Gruppen for by- og landskabsplanlægning a/s, Kolding.
Olesen, J. Ø. 1992 Søby Sø området. Fugleobservationer 1991. - DOF´s lokalafdeling i Ringkøbing amt.

Sønderlem Vig
Vinther, N. J. 1960 Fugle ved Sdr. Lem Vig. - FO 2: 23
Bolding, J. 1980 Fugle ved Sønder Lem Vig ´79. - Biologisk Forening for Nordvestjyllands Forlag.
Grøn, P. 1995 Fuglelivet i Sønder Lem Vig 1994. - Rapport til Ringkøbing amtskommune.
Sørensen, H. & Novrup, L. 2004 Geddal Enge & Sønderlem Vig. Rapport over fuglelivet 1996-2003 med særligt henblik på årene 19961998. Ringkøbing Amts Fugleliv, nr. 17. - DOF's lokalafdeling i Ringkøbing Amt.

Tarm
Jensen, C.F. 1952 Stor Tornskade (Lanius e. excubitor L.) som ynglende øst for Tarm. - FF 58: 115.
Madsen, T. 1977 Vandstær og Isfugl i febr./marts 1976 i Egvad kommune (Tarm). - FO 19: 27.

Thorsted
Kaae, A. 1945 Naturen. - Side 14-32. - I: Torsted. - Kronhede: Kaae.

Thyholm/Jegindø
Lyneborg Jensen, L. 1952 Ornitologiske notater fra Thyholm og Jegindø. - DOFT 46: 63-68.

Tipperne
Hedin, N. 1904 Nogle iagttagelser over "Tippernes" fuglefauna. - FF 6: 49-55.
Roar Christensen, M. 1905 Dværgmågen (Larus minutus) som ynglefugl på Klægbanken i Ringkøbing Fjord. -VMDNF 57: 245-249.
Klinge, M. 1910 Fuglelivet på Tipperne i maj 1910. - DOFT 4: 75-89.
Klinge, M. 1914 Stormfloden på Tipperne i juni 1913. - DOFT 9: 225-227.
Rasmussen, C. A. 1927 Et fuglefristed. - Frem2D: 650-654.
Klinge, M. 1928 Tipperne. Dansk Jagttidende 44: 440-442.
Jensen, L. & Jensen, N. H. 1934 Flamingoen (Phoenicopterus ruber) ved Tipperne 1933. - DOFT 28: 25-27.
Tåning, Å. V. 1935 Fuglelivet på Tipperne og Klægbanken. - Dansk Jagttidende 52: 118-120.
Løppenthin, B. 1936 Skallingen, Tipperne og Ringkøbing Fjord 13.-15. juni 1936. - DOFT 30: 243-244.
Jensen, N. H. 1940 Sildemågen (Larus fuscus L.) ynglende på Hans Lønnes Pold i Nymindestrømmen 1940. - DOFT 34: 112113.
Tåning, Å. V. 1941 Ynglefuglenes Træk til og fra Tipperne. Observationer og Ringmærkninger. Vadefugle. - DOFT 35: 180-219.
la Cour, T. 1941 Rovternen, Hydroprogne tschegrava, ved Nymindegab 1935. - DOFT 35: 225.
Tåning, Å.V. 1943 Hættemågekolonier og svømmeænder. Et forsøg udført på Klægbanken i Ringkøbing Fjord. - DOFT 35: 180-219.
Tåning, Å. V. 1944 Ynglefuglenes Træk til og fra Tipperne. Observationer og Ringmærkninger. Terner og måger. - DOFT 38: 163-216.
Lind, H. 1956 Gæssenes træk til og fra Tipperne. - DOFT 50: 90-124.
Lind, H. 1958 On observations on Pink-footed Geese in the spring of 1955, 1956 and 1957 at Tipperne West Jutland, Denmark. - Sterna 3: 53-57
Spärck, R. 1958 Tipperne. - Naturens Verden 41: 129-142.
Hannow, N. 1969 Tipperne. - FO 11: 188-189.
Hartby, E. 1969 Fuglelivet ved Tipperne. - Vor Viden 17: 680-694.
Hannow, N. 1970 Tipperne. - FO 12: 106-108.
Hannow, N. 1970 Tipperne. FO 13: 96-97.
Møller, H. S. udateret Ynglefugletællinger på Tipperne (incl. Poldene) 1971, 1972, 1973 og 1974, og generalinstruks for optællingerne af ynglefuglene på reservatet Tipperne 1972-76 (1981). - Interne arbejdspapirer.
Skotte Møller, H. U. & Hannow, N. 1972 Nyt fra Tipperne. - FO 14: 134-135.
Skotte Møller, H. U. 1973 Ynglefugleoptællinger på Tipperne. Side 10-13. I: Roed, U: Rapport fra småfuglegruppen.
Skotte Møller, H. U. 1974 Tipperne. - Naturens Verden 58, 209-215.
Gregersen, J. 1974 Resultater af optællingerne på øerne i Ringkøbing Fjord 1974. - Intern rapport til Naturfredningsrådet.
Gregersen, J. & Hannow, N. 1975 Fugle langs den jyske vestkyst. Tipperne. - Bygd.
Brandt, T. & Eskildsen, J. 1975 Rapport over ynglefugleoptællinger på Tipperne og Klægbanken 1975. - Fredningsstyrelsen (Intern rapport)
Eskildsen, J. 1976 Klægbankens ynglefugle 1976. - Fredningsstyrelsen (intern rapport).
Dabelsteen, T. 1976 Vibens (Vanellus vanellus) adfærd, specielt med henblik på prædatorreaktioner, kampadfærd og sangflugt. - Specialerapport fra ???
Thingemann, D. 1976 Klyder. - Specialerapport fra ??
Eskildsen, J. 1977 Klægbankens ynglefugle 1977. - Fredningsstyrelsen (intern rapport).
Behrends, O. 1977 Hvidskægget Sanger (Sylvia cantilans) iagttaget på Tipperne. DF 29: 81.
Christensen, S. 1977 Alaskaryle (Calidris mauri) på Tipperne den 12.,30. og 31. maj 1976. - DOFT 71:145-147.
Eskildsen, J. 1977 Klægbanken - en præsentation. - FO 19: 144-149.
Hansen, M. 1977 Optælling af ynglefugle på Tipperne 1976. - Fredningsstyrelsen (intern rapport).
Petersen, B. D. 1977 Fladvandets bundfauna og vadefuglenes fouragering på reservatet Tipperne. - Upubl. specialerapport ved Københavns Universitet.
Eskildsen, J. 1978 Klægbanken – en præsentation. - FO 19: 144-149. Madsen, J. 1978 Tipperne. Årsrapport over observationer 1976. - Fredningsstyrelsen.
Madsen, J. 1978 Tipperne. Årsrapport over observationer 1977. - Fredningsstyrelsen.
Madsen, J. 1978 Kortnæbbede Gæs overnatter ikke mere på Tipperne. - Fugleværn 8: 35.
Brandt, T. 1978 Tipperne. Årsrapport over observationer 1975. - Fredningsstyrelsen.
Møller, H. U. 1978 Tippernes ynglefugle. - FO 19: 81.
Møller, H. U. S. 1978 Redehabitatvalget hos Vibe (Vanellus vanellus (L.), Stor Kobbersneppe (Limosa limosa (L.)), Rødben (Tringa totanus (L.)) og Brushøne (Philomachus pugnax (L.)) på reservatet Tipperne, Vestjylland. - Upubl. specialerapport ved Zoologisk Museum, Københavns Universitet.
Rønnest, S. 1978 Ynglefugleoptælling på Tipperne 1977. - Fredningsstyrelsen (intern rapport).
Møller, H. S. 1979 Tipperne. Rapport over ynglefugle på Tipperne 1978 og poldene m.m. i 1977-1978. - Fredningsstyrelsen (intern rapport).
Eskildsen, J. 1979 Økoetologiske aspekter vedr. kolonidannelse hos knopsvane (Cygnus olor). - Specialerapport fra ???
Eskildsen, J. 1979 Populationsdynamiske forhold i en sammensat bestand af solitært og kolonirugende Knopsvane (Cygnus olor). - Specialerapport fra ??
Madsen, J. 1980 Forekomst, habitatvalg og overnatning hos Kortnæbbet Gås Anser brachyrhynchus på Tipperne 19721978. - DOFT 74: 45-58.
Kiørboe, T. 1980 Distribution and production of submerged macrophytes in Tipper Grund (Ringkøbing Fjord, Denmark), and the impact of waterfoul grazing. - J. App. Ecol. 17: 675-687.
Nøhr, H. 1981 Tipperne. Årsrapport over observationer 1979. - Fredningsstyrelsen.
Petersen, B. D. 1981 Vadefuglenes fouragering og predation på bundfaunaen på Tipperne. - DOFT 75: 7-22.
Petersen, B. D. 1981 Bundfaunaen på Tippervaderne september 1981. - Upubl. rapport til Fredningsstyrelsen.
Mortensen, C. E. 1981 Fugleobservationer på det naturvidenskabelige reservat Tipperne 1981. - DOFT 75: 154-157.
Bolding, J. et al. 1982 Ynglefugle-optællinger på Tipperne og poldene i Nymindestrømmen samt poldene ved Haurvig og Højsand 1980. - Frednngsstyrelsen (intern rapport).
Mortensen, C. E. 1982 Rapport over ynglefugleoptælling på Tipperne, Klægbanken og poldene m.m. 1982. - Fredningsstyrelsen (intern rapport).
Fischer, K. 1982 Tipperne. Årsrapport over observationer 1982. - SNS.
Mortensen, C. E. 1983 Rapport over ynglefugleoptælling på Tipperne, Klægbanken og poldene m.m. 1981. - Fredningsstyrelsen (intern rapport).
Eriksen, C. 1983 Ynglefuglene på Tipperne m.m. 1979. - Fredningsstyrelsen (intern rapport).
Andersen, J. F. 1983 Tipperne. Årsrapport over observationer 1981. - Fredningsstyrelsen.
Bregnballe, T. 1983 Tipperne. Årsrapport over observationer 1980. - Fredningsstyrelsen.
Jensen, J. S. 1984 Tipperne. Årsrapport over observationer 1983. - Fredningsstyrelsen.
Mortensen, C. E. 1984 Rapport over ynglefugleoptælling på Tipperne, Klægbanken og poldene m.m. 1983. - Fredningsstyrelsen (intern rapport).
Thorup, O. 1987 Tipperne. Årsrapport over observationer 1984. - Fredningsstyrelsen.
Christensen, J. O. 1984 Rapport over ynglefugleoptælling på Tipperne, Klægbanken og Poldene m.m 1984. - Fredningsstyrelsen (intern rapport).
Madsen, J. 1985 Gåsebestandene på tipperhalvøen. I: Forekomst og udvikling 1929-1983. - DOFT 79: 19-28
Lorenzen, B. & Madsen, J. 1985 Gåsebestandene på Tipperhalvøen. II: Græsningsøkologi i relation til områdets bæreevne. - DOFT 79: 113132.
Mortensen, C. E. 1986 En økologisk undersøgelse af engene på det naturvidenskabelige reservat Tipperne. - Upubl. specialerapport udført på Institut for Økologisk Botanik ved Københavns universitet.
Sørensen, U. G. 1986 Tipperne. Årsrapport over observationer 1974. - Fredningsstyrelsen.
Thorup, O. 1986 Tipperne. Ynglefuglerapport 1985. - Fredningsstyrelsen (intern rapport).
Jensen, J. S. 1986 Submerse makrofytters produktionsforhold og deres betydning for vegetationsædende vandfugle i Ringkøbing Fjord. - Upubl. specialerapport ved Botanisk Institut, Århus Universitet.
Thomsen, J. B. & Høhr, H. 1987 Tipperne. Årsrapport over observationer 1978. - Fredningsstyrelsen.
Meltofte, H. 1987 Forekomsten af rastende vadefugle på reservatet Tipperne 1928-82. - DOFT 81: 1-108.
Thorup, O. 1987 Tipperne. Årsrapport over observationer 1984. - SNS.
Palm, B. 1987 Vadefuglene på Tipperne i Ringkøbing Fjord. Sammenstilling og kommentarer. - Eget forlag.
Kiørboe, T. & Jensen, J. E. 1988 Vegetationen og de planteædende svømmefugle på Tippergrunden i Ringkøbing Fjord. - Side 25-35 i H. Meltofte (red.): Naturpejlinger. - SNS.
Eskildsen, J. 1988 Svanekolonien på Klægbanken - et symptom på forureningen. Side 56-66 i H. Meltofte (red.): Naturpejlinger. - SNS.
Madsen, J. 1988 Gæs og græs på Tipperne. Side 36-43 i H. Meltofte (red.): Naturpejlinger. - SNS.
Thorup, O. 1988 Tipperne - ynglefuglerapport 1986. - SNS.
Kjeldsen, J. P. 1988 Tipperne. Årsrapport over observationer 1985. - SNS.
Kjeldsen, J. P. 1988 Tipperne - Årsrapport over observationer 1987. - SNS.
Mortensen, C. E. 1988 Engen, plejen og de ynglende vadefugle på Tipperne. Side 44-54 i H. Meltofte (red.): Naturpejlinger. - SNS.
Meltofte, H. 1988 Fireoghalvtreds års tællinger af rastende vadefugle på naturreservatet Tipperne. Side 12-24 i H. Meltofte (red.): Naturpejlinger. - SNS.
Lilleør, O. 1989 Tipperne - Årsrapport over observationer 1988. - SNS.
Olsen, H. & Petersen, J. 1989 Tipperne. Årsrapport over observationer 1986. - SNS.
Kjeldsen, J. P. 1990 Tipperne - Årsrapport over observationer 1989. - SNS.
Thorup, O. 1990 Tipperne - ynglefuglerapport 1987. - SNS.
Thorup, O. 1990 Tipperne - ynglefuglerapport 1989. - SNS.
Seeberg, M. 1991 Tipperne. Ynglefuglerapport 1988. - SNS.
Thorup, O. 1991 Population trends and studies on breeding waders at the nature-reserve Tipperne. - Wader Study Group Bull. 61, Suppl. 78-81.
Kjeldsen, J. P. 1992 Tipperne - ynglefuglerapport 1990. - SNS
Thorup, O. 1993 Ynglebiologiske undersøgelser mm. af Engryle på Tipperne 1993. - Intern arbejdsrapport.
Hansen, F. & Kjeldsen, F. 1994 Tipperne - ynglefuglerapport 1991. - SNS.
Amstrup, O. 1995 Årsrapport 1994 Tipperne. Afdeling for Flora- og Faunaøkologi, DMU.
Thorup, O. 1995 Breeding success of Baltic Dunlin on Tipperne, Denmark. - Wader Study Group Bull. 76: 18.
Thorup, O. 1996 Ynglebiologiske undersøgelser mm. af Engryle på Tipperne 1996. - Intern arbejdsrapport.
Thorup, O. 1997 Langtidsstudier af ryler på Tipperne. - DOFT 91: 50-51.
Olsen, K. 1997 Årsrapport 1995. Tipperne. Naturovervågning. Afdeling for Kystzoneøkologi, DMU.
Thorup, O. 1997 Ynglefugle 1994. Tipperne. Naturovervågning. Afdeling for Kystzoneøkologi, DMU.
Amstrup, O. 1997 Ynglefugle 1995. Tipperne. Naturovervågning. Afdeling for Kystzoneøkologi, DMU.
Petersen, J. R. & Knudsen, H. 1997 Årsrapport 1996. Tipperne. Naturovervågning. Afdeling for Kystzoneøkologi, DMU.
Amstrup, O. 1997 Ynglefugle 1996. Tipperne. Naturovervågning. Afdeling for Kystzoneøkologi, DMU.
Thorup, O. 1998 Ynglefuglene på Tipperne 1928-1992. Bestandenes størrelse og ynglemuligheder i relation til skiftende driftsformer, prædation og fugtighedsforhold og vandmiljø. - DOFT 92: 1-192.
Desholm, M. 1998 Almindelig Ryles Calidris alpina raststrategi og økologi på Naturreservatet Tipperne i Ringkøbing Fjord. - Specialerapport ved Århus Universitet.
Desholm, M. 1998 Length of stay and volume of autumn staging Dunlins Calidris Alpina at the Tipperne reserve, Denmark. - Ornis Svecica 8: 1-10.
Thorup, O. 1999 Breeding dispersal and site-fidelity in Dunlin Calidris alpina at Tipperne Denmark. - DOFT 93: 255-265. http://www.dof.dk/images/om_dof/publikationer/doft/dokumenter/doft_1999_4_12.pdf
Laursen, K. (red.) 1999 Overvågning af fugle 1997-98, resultater fra feltstationerne. - Faglig rapport fra DMU. - 88 sider.
Laursen, K. (red.) 1999 Overvågning af fugle 1998-99, med resultater fra feltstationerne. - Faglig rapport fra DMU. - 83 sider.
Amstrup, O & Knudsen, H. 1999 Tipperne (s. 27-34 i "Overvågning af fugle, sæler og planter 1998-99, resultater fra feltstationerne", redaktion K. Laursen). DMU.
Desholm, M. 2000 The relationship between the number of staging Dunlins Calidris alpina and the abundance of their benthic prey: the effect of severe winters. - DOFT 94: 19-28. http://www.dof.dk/images/om_dof/publikationer/doft/dokumenter/doft_2000_1_4.pdf
Amstrup, O. & Knudsen, H. 2001 Tipperne (s. 29-40 i "Overvågning af fugle, sæler og planter 1999-2000 med resultater fra feltstationerne", redaktion K. Laursen). DMU. Elektronisk format.
Amstrup, O. 2002 Overvågning af fugle på Tipperne 2001. Nyhedsbrev fra DMU – afdeling for vildtbiologi og biodiversitet.
Amstrup, O. & Thorup O. 2003 Overvågning af fugle på Tipperne og i Ringkøbing Fjord 2002. – Nyhedsbrev fra DMU – Afdeling for Vildtbiologi og biodiversitet.
Amstrup, O., Bak, M. & Thorup O. 2004 Overvågning af fugle på Tipperne og i Ringkøbing Fjord 2003. – Nyhedsbrev fra DMU – Afdeling for Vildtbiologi og biodiversitet.
Amstrup O. & Bak, M. 2004 Overvågning af fugle på Tipperne, 2003. – Nyhedsbrev fra DMU – Afdeling for Vildtbiologi og biodiversitet.
(Ynglefuglerapporter for 1992 og 1993 er ikke udkommet og gør det nok ikke! Årsrapporter for 1990 og 1993 er færdigskrevet, men ikke udgivet. 1992 er ikke færdigskrevet.)
Thorup, O. 2007 Ynglefuglene på Tipperne 2007. DMU. 
Laursen,K. et al. 2008 Dømt på mistanke? Et prædations-projekt på Tipperne. DOFT 102: 246-247.
Thorup, O. 2008 Ynglefuglene på Tipperne 2008. DMU. 
Holm, T.E. et al. 2009 Færdsel påvirker Stor Kobbersneppe i yngletiden. DOFT 103:1-2. 
Thorup, O. & K. Laursen 2009 Ynglefuglene på Tipperne 2009. DMU. 
Thorup, O. & K. Laursen 2010 Ynglefuglene på Tipperne 2010. DMU 
Meltofte, H. & P. Clausen 2011 Svømmefuglene på Tipperne 1929-2007. DOFT 105: 1-120. 
Thorup, O. & K. Laursen 2011 Ynglefuglene på Tipperne 2011. DMU. 
Petersen, T. L. et al. 2012 Advanced spring arrival of avian migrants on Tipperne, western Denmark, during 1929-2008. DOFT 106: 65-72.
Thorup, O. & K. Laursen 2012 Ynglefugle på Tipperne 2012. DCE. 
Amstrup, O. et al. 2013 Rastende trækfugle på Tipperne 2012
Meltofte, H. & O. Amstrup 2013 Forekomsten af rovfugle på Tipperne 1930-2011. DOFT 2013, nr.3. 
Thorup, O. &. Lausen 2013 Ynglefugle på Tipperne 2013
Amstrup, O. et al 2014 Rastefugle på Tipperne 2013
Thorup, O. & K. Laursen 2014 Ynglefugle på Tipperne 2014
Amstrup, O. 2015 Rastefugle trækfugle på Tipperne og i Ringkøbing Fjord, 2014. 

Ulfborg
Westerskov, K. 1942 Rustand, Cararca ferruginea (Pall.), skudt ved Ulfborg. - DOFT 36: 218.

Venø
Christiansen, C. 1909 Ornitologiske optegnelser fra Venø. - FF 11: 92-94.
Pedersen, N. U. 1986 Ynglefugleregistreringer på Venø 1985. - DOF´s lokalafdeling i Ringkøbing amt.

Vest Stadil Fjord
Bjerg-Thomsen, J. 1933 Fugle fra fjorden. - København.
Bjerg-Thomsen, J. 1953 Fjorden der forsvandt. - Video optaget 1951-1953.
Halkier, E. 1959 Rørdrum (Botaurus stellaris) (L.)) i Veststadilfjord 1958. - DOFT 53: 41.
Fog, M. 1977 Den Kortnæbbede Gås ved Vest Stadil Fjord. - FO: 155-157.
Ballegaard, J. 1977 Snegås (Anser caerulescens) ved Vest Stadil Fjord. - DF 29: 26-27.
Ballegaard, J. 1978 Havørn (Haliaetus albicilla) ved Vest Satdil Fjord. - DF 30: 162.
Hansen, K. 1978. Fredningsskandale ved Vest Stadil Fjord. - FO 19: 69-72.
Fog, M. 1978. Den Kortnæbbede Gås ved Vest Stadil Fjord. - FO 19: 155-157.
DOF Ringkøbing amt 1987 Undersøgelse af ynglefuglene i Vest Stadil Fjord 1987. - Undersøgelse foretaget for Ringkøbing Amtskommune.
Degn, H. J. 1988 Fuglelivet i Vest Stadil Fjord før afvandingen i 1955. - Ringkøbing amtskommune.
Simonsen, N. H. 1988 Observationer af vandfugle og jagt ved Vest Stadil Fjord i efteråret 1987. - Rapport fra Vildtbiologisk Station
Gyrsting, L. & Damgaard, P. 1988 Fugletrækket i foråret 1985 ved Vest Stadil Fjord. - Ringkøbing amtskommune.
Clausen, P. et al. 1999 Jagt- og forstyrrelsesfrie kerneområder for vandfugle 1994-97 Danmark. - Samarbejdsprojekt mellem SNS og DMU. Afsnit om Stadil og Vest Stadil Fjorde: side 53.
Søndergaard, M. et al. 2001 Vest Stadil Fjord før og efter vandstandshævning. - Faglig rapport 355 fra DMU. Elektronisk format.
Madsen, J. m.fl. 2003 Effekt af reservatoprettelse for rastende vandfugle i Vest Stadil Fjord. Arbejdsrapport fra DMU. Elektronisk format.

Vind Hede, Sønder, Vosborg hede og Tihøje Hede
Uhd Jepsen, P. 1989 Urfuglens (Lyrurus tetrix) status i Danmark 1989. Med en beskrivelse af vildtreservaterne Vind Hede, Sønder Vosborg Hede og Tihøje Hede. - Miljøministeriets Vildtforvaltning, Vildtreservatkontoret.

Volstrup Skov
Hansen, M. 1973 Volstrup Skov 1971-72. Side 17-18. I: Roed, U.: Rapport fra småfuglegruppen.

Værnengene
Meltofte, H. 1994. Registrering af jagten på Værnengene 1928-1990. - DOFT 88: 23-34.


Arter (kronologisk)

DOFT 1906-2012 (Årstal, årgang, side, antal sider)


1906(1)33/4 Høgesangerens udbredelse i Danmark (A.T. Hagerup)
1908(3)44/0,1 Steppehøne (H. Brink)
1916(11)49/36 Storken (Ciconia alba) i Danmark, afsnit om Vestjylland (Å Vedel Tåning)
1916(11)101/37 Nyere meddelelser om danske fugle II. notitser om Dværgtrappe, Stor Kobbersneppe, Tinksmed, Havørn (S. M. Saxtorph)
1921(15)15/24 Nattergalen (Luscinia philomela) i Danmark, afsnit om Vestjylland (P. Jespersen)
1921(15)46/1 Bartrams klire (Bartramia longicauda). Ny for Danmark (E. L. Schiøler)
1921(15)49/17 Sortternen (Hydrochelidon nigra) i Danmark, afsnit om Vestjylland (Å. Tåning)
1924(18)31/25 Meddelelser om danske fugle, notits om Skestork (R. J. Olsen)
1927(21)55/11 Om Rørdrummens ynglen i Danmark (V. Holstein)
1928(22)111/9 Skehejren (Platalea leucerodia) som ynglende i Danmark (V. Holstein)
1928(22)119/3 Om Skehejren i Vestjylland (F. Salomonsen)
1930(24)146/11 Nyere meddelelser om danske fugle (indsendte i årene 1923-30), notitser om Odinshane, Dværgmåge, Søkonge, Rørdrum, Isfugl, Grønspætte, Bjerglærke (O. Helms)
1931(25)51/9 Om forekomsten af Rødfodfalken (Falco vespertinus) i Danmark, notits fra Herning og Vildbjerg (L. Moesgaard)
1932(26)144/1 Mindre meddelelser: Sædgås, Pomeransfugl, Vibe, Klyde, Dværgmåge, Rørdrum, Hærfugl.
1933(27)63/7 Nogle iagttagelser over Rørdrummen (Botaurus stellaris) fra forsommeren 1932 (J. B. Thomsen)
1935(29)127/1 Gulirisk (Serinus canaria) i Vestjylland (N. H. Jensen)
1936(30)221/0,1 Spredte iagttagelser fra Jylland: tinksmed, hedelærke
1936(30)34/7 To redefund af Mudderklire (Tringa hypoleucos) (V. Holstein)
1937(31)97/30 De forskellige uglers udbredelse og forekomst i Danmark. I Ynglende arter (P. Jespersen)
1937(31)162/0,3 Rosenbrystet Tornskade (Lanius minor) ved Nymindegab (K. Schäffer).
1938(32)1/23 De forskellige uglers udbredelse og forekomst i Danmark. II Ikke ynglende arter (P. Jespersen)
1938(32)53/31 Misteldroslens (Turdus viscivorus) og Ringdroslens (turdus torquatus forekomst i Danmark (Chr. Krüger)
1939(33)143/20 Hærfugl (Upupa epops), Ellekrage (Coracias garrulus) og Biæder (Merops apiaster) i Danmark (P. Jespersen)
1939(33)213/0,1 Sortrygget vipstjert (Motacilla alba yarrellii) ved Thorsminde (C.M. Poulsen)
1939(33)207/0,1 Rødfodfalke (Falco vespertinus) iagttaget i Holstebroegnen (H. Scheel)
1939(33)134/6 Den nuværende bestand af ynglende Hjejler i Danmark (H.P. Thamdrup)
1940(34)61/8 Rovternen (Hydroprogne tschegrava) i Danmark (T. la Cour)
1940(34)112/2 Sildemågen (Larus fuscus) ynglende på Hans Lønnes Pold i Nymindestrømmen 1940 (N.H. Jensen)
1941(35)225/0,1 Rovternen set ved Nymindegab i 1935 (T. la Cour)
1941(35)28/19 Pirolen (Oriolus oriolus) i Danmark (P. Jespersen)
1941(35)223/0,2 Hjejle Chraradrius apricarius) rugende i roemark (C. Stampe)
1941(35)79/33 De i Danmark ynglende tornskadearter, Stor Tornskade (Lanius excubitor) og Rødrygget Tornskade (Lanius collurio) (K. Westerskov)
1942(36)141/26 Gransangerens (Phylloscopus collybita) forekomst i Danmark (H. Ø. Christenesen)
1942(36)115/20 Skovsneppen (Scolopax rusticola) som ynglefugl i Danmark (P. Jespersen)
1942(36)70/22 Storkens udbredelse. Storkebygder i Danmark og talsvingninger i Europa (H. Lange)
1942(36)173/17 Urfuglens (Lyrurus tetrix) forekomst i Danmark (K. Westerskov)
1942(36)218/<1 Rustand (Casarca ferruginea) skudt ved Ulfborg (K. Westerskov).
1942(36)231/<1 Stor korsnæb (Loxia pytyopsittacus) rugende ved Herning (K. Westerskov)
1944(38)1/13 Topmejsen (Parus cristatus) i Danmark. Indvandring og udbredelse (P. Jespersen)
1944(38)241/12 Dompap (Pyrrhula pyrrhula) som ynglefugl i Danmark. Indvandring og udbredelse (P. Jespersen)
1945(39)28/23 Dværgmågens (Larus minutus) danske ynglepladser (F.S. Andersen)
1945(39)92/7 Om forekomst af Krognæb (Pinicola enucleator) i Danmark (P. Jespersen)
1945(39)221/8 Om isfuglens (Alcedo atthis) forekomst og skadelighed ved vore fiskedamme (P. Jespersen)
1945(39)133/54 Grønspætten (Picus viridis) i Danmark (C. Petersen)
1945(39)54/<1 Britisk Sildemåge (Larus fuscus graellsii) som dansk ynglefugl (N. H. Jensen)
1946(40)80/16 Nogle iagttagelser over Sandternens (Gelochelidon nitotica) biologi (P. V. Jensen)
1946(40)216/19 Kolonier af Fiskehejre (Ardea cinerea) i Danmark (C. Krüger)
1947(41)61/11 Hedehøgen (Circus pygargus) som ynglefugl i Danmark (P. Jespersen)
1947(41)89/26 Vagtlens (Coturnix coturnix) udbredelse og levevis i Danmark (K. Westerskov)
1947(41)78/<1 Jagtfalk (Falco rusticolus) i Vestjylland (L. Novrup)
1950(44)211/8 To nye arter for Danmark: Stribet Ryle (Calidris melanotos) og Tyrkerdue (Streptopelia decaocto) (H. Poulsen)
1951(45)145/29 Contributions to the biology of the Ruff (Philomachus pugnax) (F.S. Andersen)
1951(45)174/17 Knopsvanen (Cygnus olor) som ynglefugl i Danmark (P. Jespersen)
1951(45)191/1 Sorthovedet Måge (Larus melanocephalus) skudt i Danmark (E. T. Pedersen)
1951(45)18/11 Sortternens (Chlidonias niger) udbredelse i Danmark (E. Petersen).
1951(45)197/<1 Topmejse (Parus cristatus) fundet ynglende i egernrede (E. T. Pedersen)
1952(46)98/12 A study of the display of the Ruff (Philomachus pugnax) (P. Bancke & H. Meesenburg)
1952(46)140/18 Falkenes udbredelse og forekomst i Danmark I. Jagtfalk (Falco rusticolus og Vandrefalk (F. peregrinus) (T. Donark)
1953(47)16/20 Stor Præstekrave (Charadrius hiaticula) som ynglefugl inde i landet (C.M. Poulsen)
1953(47)36/19 Falkenes udbredelse og forekomst i Danmark. II Lærkefalk (F. subbuteo), Dværgfalk (F. columbarius) og Aftenfalk (F. vespertinus) (T. Donark)
1953(47)96/3 Grønlandsk Jagtfalk (F. rusticolus) skudt i Danmark (L.L. Jensen)
1953(47)104/19 Falkenes udbredelse og forekomst i Danmark. III Lille tårnfalk (F. naumanni), Tårnfalk (F. tinnunculus) og Amerikansk Tårnfalk (F. sparverius) (T. Donark)
1953(47)257/3 Stor Silkehejre (Egretta alba) ny for Danmark (H. Brandt og M. Lund)
1954(48)69/25 Tyrkerduen (Streptopelia decaocto) i Danmark (L.L. Jensen)
1954(48)189/30 Fiskehejren (Ardea cinerea) som ynglefugl i Danmark (L.L. Jensen)
1955(49)114/13 Bestanden af Stork (Ciconia ciconia) i Danmark 1952-1954) (H. Johansen, A. Bjerring)
1955(49)52/2 Snegås (Anser caerulescens) iagttaget i Danmark (H. Lind)
1955(49)127/3 Tre danske iagttagelser af Hvidvinget Måge (Larus glaucoides) (E. Thomsen)
1955(49)230/4 Gråsisken (Carduelis flammea) ynglende i Danmark 1954 (E. Thomsen)
1956(50)191/16 Odinshanens (Phalaropus lobatus) og Thorhanens (Phalaropus fulicarius) forekomst i Danmark (N. H. Christensen)
1956(50)246/<1 Rede af Stork (Ciconia ciconia) i vestjysk plantage) (L.L. Jensen)
1956(50)246/<1 Stor Tornskade (Lanius excubitor) iagttaget ved Holstebro (O. Larsen, E. Hogstad)
1957(51)30/3 Invasion af Søkonge (Plotus alle) i danske farvande, vinteren 1955-1956 (C.M. Poulsen)
1957(51)74/<1 Odinshaner (Phalaropus lobatus) ved Nissum Fjord (S.K. Andersen)
1958(52)118/24 A Study of the display of the Ruff( Philomachus pugnax) II (P. Bancke, H. Meesenburg)
1958(52)145/<1 Biædere (Merops apiaster)ved Skjern maj 1955 (J.H. Christensen)
1958(52)142/<1 Skadegøgen (Clamator glandarius) igen truffet i Danmark (L. Novrup)
1958(52)83/<1 Kongeørn (Aquila chrysaetos) i Midtjylland (N. H. Pedersen)
1959(53)20/11 Iagttagelser af sjældne danske fugle. (C. A. Blume) (Vagtel ved Fjand 1956, Skestork ved Felsted Kog 1956)
1959(53)53/31 Tinksmeden (Tringa glareola) som ynglefugl i Danmark (E.T. Pedersen)
1959(53)155/15 Gravanden (Tadorna tadorna) i Danmark. Med særligt henblik på yngleforekomster inde i landet (C. M. Poulsen)
1959(53)1/19 Vandstærens (Cinclus cinclus) udbredelse og forekomst i Danmark med bemærkninger om dens opførsel i vinterkvarteret (N. O. Preuss)
1959(53)41/<1 Rørdrum (Botaurus stellaris) i Veststadilfjord 1958 (E. Halkier)
1959(53)234/1 En iagttagelse af Sneppeklire (Limnodromus griseus) (J. R. Jacobsen)
1960(54)109/16 Græshoppesangerens (Locustella naevia) forekomst, indvandring og fyrfald i Danmark (J. A. Guildal, J. V. Hansen)
1960(54)56/<1 Græshoppesanger (Locustella naevia) ved Skjern (J. H. Christensen)
1961(55)185/8 Pibesvanens (Cygnus columbianus) forekomst i Danmark (O. Schelde)
1961(55)225/<1 Sommerrugende Lille korsnæb (Loxia curvirostra) (S. L. Møller)
1961(55)56/3 Rede med syv æg af Hedehøg (Circus pygargus) i Felsted Kog (E. T. Pedersen)
1962(56)40/16 Bestanden af storke (Ciconia ciconia) i Danmark 1955-1960 (H. Johansen, A. Bjerring)
1962(56)84/<1 Rugende Sjagger (Turdus pilaris) ved Ringkøbing 1961 (I. Bøgner).
1962(56)85/<1 Storkjove (Stercorarius skus) ved Houvig i juli (I. Zink)
1963(57)74/<1 Hvidøjet and (Aythya nyroca) i Stadil Fjord (J. Fog)
1965(59)1/31 Parental feeding in the Oystercatcher (Haematopus ostralegus) (H. Lind)
1965(59)106/<1 Hvidøjet and (Aythya nyroca) Notits
1965(59)235/24 Stor regnspove (Numenius arquata) som ynglefugl i Danmark (E. T. Pedersen)
1965(59)265/<1 Sortspætte (Dryocopus martius) i Gludsted Plantage 1961 (J. Stubgaard)
1966(60)1/13 Nogle invasioner af Nøddekrige (Nucifraga caryocatactes) (P. Andersen-Harrild, C. A. Blume, E. Kramshøj, O. Schelde)
1966(60)146/7 Lille Flagspættes (Dendrocopus minor) forekomst i Danmark og dens invasion i 1962-63 (P. Andersen-Harrild, C.A. Blume, E. Kramshøj, O. Schelde)
1966(60)156/<1 Bairds Ryle (Calidris bairdii) ved Harboøre Tange (T. C. Smout, J. K. R. Melrose)
1967/61)113/<1 Notitser om: Trane, Havørn, Sortstrubet Bynkefugl
1967(61)138/5 Taffelandens (Aythya ferina) nuværende udbredelse som ynglefugl i Danmark (L. Hansen)
1968(62)105/9 Invasion af Silkehaler (Bombycilla garrulus) i Danmark 1965-66 (N. O. Preuss)
1969(63)45/5 Invasion af Silkehaler (Bombycilla garrulus) i Danmark 1966-67 (N. O. Preuss)
1969(63)111/4 Amerikansk Fragatfugl (Fregata magnificens) truffet i Danmark (F. Salomonsen)
1969(63)137/25 Hjejlen (Pluvialis apricaria) som ynglefugl i Danmark 1963-1966, med bemærkninger om artens raceforhold, udbredelse og antal (O. Fabricius, P. Hald-Mortensen)
1969(63)174/12 Lappedykkernes (Podiceps) udbredelse og talforhold som ynglefugl i Danmark (N. O. Preuss)
1970(64)45/26 Fiskehejrens (Ardea cinerea) udbredelse i Danmark 1968 (T. Dybbro)
1970(64)78/8 Bestanden af Hvid Stork (Ciconia ciconia) i Danmark 1961-1969 (T. Dybbro)
1970(64)89/<1 Ynglende Sjagger (Turdus pilaris) ved Borris hede (P. U. Jepsen)
1971(65)75/<1 Braksvale (Glareola sp.) ved Øster Stenholt i Midtjylland (L. Kortegaard)
1971(65)77/<1 Skægmejsen (Panurus biarmicus) iagttaget ved Felsted Kog (K. Frederiksen, T. Dybbro)
1971(65)66/6 Sjældnere iagttagelser fra Jylland, specielt Nordvestjylland, i årene 1962-68 (P. Hald-Mortensen, O. Læssøe)
1971(65)89/8 En undersøgelse af Knopsvanens (Cygnus olor) fældningspladser i Danmark (P. Andersen-Harrild)
1971(65)116/13 Udbredelsen af Stor Kobbersneppe (Limosa limosa) Alm. Ryle (Calidris alpina), Brushane (Philomachus pugnax) og Klyde (Recurvirostra avosetta) i Danmark 1970 (T. Dybbro, O. H. Jørgensen)
1971(65)133/4 Rapport fra Sjældenhedsudvalget for 1970 (Hvidnæbbet Lom, Silkehejre, Snegås, Søkonge, Hærfugl) (J. R. Jacobsen, B. P. Nielsen, J. Rabøl)
1972(66)57/6 Rørdrummens (Butaurus stellaris) yngletid, ægantal og forekomst i Danmark (P. Hermansen)
1972(66)137/<1 Supplerende oplysninger om Grousen (Lagopus lagopus) som ynglefugl i Midtjylland (T. H. Andersen, E. Donnerborg)
1972(66)3/13 Skestorken (Platalea leucorodia) i Danmark 1900-1971 (L. Kortegaard)
1973(67)15/9 En foreløbig undersøgelse over fugle dræbt mod elledninger (P. Andersen-Harrild, D. Bloch)
1973(67)66/<1 Gulhovedet Vipstjert (Motacilla flava flavissima) ynglende ved Harboøre (L. Kortegaard)
1975(68)81/9 Sandternens (Gelochelidon nilotica) bestandsændringer i Danmark og analyse af nogle bestandsregulerende faktorer (A. P. Møller)
1977(71)95/7 Rørskærets effekt på en bestand af småfugle (K. Laursen)
1977(71)145/2 Alaskaryle (Calidris mauri) på Tipperne den 12.,30. og 31. maj 1976 (S. Christensen)
1978(72)1/15 Bestandsstørrelse og habitatvalg hos Toppet Lappedykker (Podeceps cristatus) i Danmark 1975 (S. Asbirk, T. Dybbro)
1978(72)15/27 Mågernes (Larinae) yngleudbredelse, bestandsstørrelse og ændringer i Danmark, med supplerende oplysninger om forholdene i det øvrige Europa (A. P. Møller)
1979(73)265/7 Den Sorte Storks (Ciconia nigra) forekomst i Danmark, især i årene 1970-1978 (E. V. Rasmussen)
1979(73)271/11 Fjordternens (Sterna hirundo) status som ynglefugl i Danmark 1970-1976 (L. U. Rasmussen)
1980(74)35/11 Bestandsopgørelse af Rågen (Corvus frugilegus) i Danmark 1978 (S. E. Jensen)
1980(74)105/9 Bestanden af ynglende Fiskehejrer (Ardea cinerea) i Danmark 1978 (N. W. Møller, N. S. Olesen)
1982(76)3/13 Ynglebestanden af Rørhøg (Circus aeruginosus i Danmark 1979-81 (H. E. Jørgensen, P. Bomholt, S. Bøgelund, P. E. Jensen)
1982(76)15/7 Pomeransfuglens (Eudromias morinellus) træk og forekomst i Danmark (E. Østergaard)
1983(77)81/15 Ynglebestanden af Hedehøg (Circus pygargus) i Danmark 1968-1982 (H. E. Jørgensen)
1985(79)1/11 Forekomsten af Sodfarvet Skråpe (Puffinus griseus) i Danmark (E. V. Rasmussen)
1985(79)11/9 Bestanden af Stor Kobbersneppe (Limosa limosa), Almindelig Ryle (Calidris alpina), Brushane (Philomachus pugnax) og Klyde (Recurvirosetta avosetta) i Danmark 1980 (M. Hansen)
1985(79)81/23 Bestandsudvikling og ungeproduktion hos Rørhøg (Circus aerugenosus) 1971-83 (H. E. Jørgensen)
1986(80)134/3 Yngleforekomsten af Tinksmed (Tringa glareola) i Danmark 1982-84 (E. Østergaard)
1992(86)123/7 Flamingoernes forekomst i Danmark (R. Christensen)
1992(86)129/9 Ynglebestanden af Fiskehejre (Ardea cinerea) i Danmark 1991 (M. Frederiksen)
1994(88)161/11 Landsdækkende optælling af Hjejler (Pluvialis apricaria) i Danmark oktober 1993 (L. M. Rasmussen)
1995(89)1/48 Truede og sjældne ynglefugle 1976-1991 (U. G. Sørensen)
1995(89)67/17 Udbredelse og fænologi hos rastende og overvintrende Sang- og Pibesvaner i Danmark, 1991-1993 (B. Laubek)
1995(89)87/1 Yngleforsøg af Stylteløber (Himantopus himantopus) på Tipperne i 1994 (O. Thorup, O. Amstrup)
1995(89)119/17 Udviklingen i ynglebestanden af Skarv (Phalacrocorax carbo sinensis) i Danmark 1938-1994 (T. Bregnballe, J. Gregersen)
1996(90)93/7 Ynglebestanden af Natravn (Caprimulgus europaeus) i Danmark 1992-1995 (N. O. Jensen, L. B. Jacobsen). 
1996(90)99/11 Koncentrationer uden for yngletiden af Toppet Lappedykker (Podiceps cristatus) i Danmark (H. Meltofte). 
1999(93)105/23 Truede og sjældne ynglefugle i Danmark 1998 (M. B. Grell). 
1999(93)71/11 Engsnarrens (Crex crex) yngleforhold i kulturlandskabet, og artens fortid, nutid og eventuelle fremtid i Danmark (O. Thorup). 
2000(94)55/19 Truede og sjældne ynglefugle i Danmark 1999 (M. B. Grell). 
2000(94)19/11 The relationship between the number of staging Dunlins (Calidris alpina) and the abundance of their benthic prey: the effect of severe winters (M. Desholm). 
2001(95)51/19 Truede og sjældne ynglefugle i Danmark 2000 (M. B. Grell). 
2001(95)1/9 Pomeransfuglens (Charadrius morinellus) forekomst i Danmark 1981-1999 (E. Østergaard). 
2002 (96)43/24 Truede og sjældne ynglefugle i Danmark 2001 (M. B. Grell). 
2003 (97)303/8 Vendehalsen Jynx torquilla i Danmark, med særligt henblik på ynglebestanden på Borris Hede 1970-2001 (E. Østergaard).
2003 (97)175/17 Truede og sjældne ynglefugle i Danmark 2002 (Grell, M.B. & B. Rasmussen, red.). 
2004 (98)45/55 Truede og sjældne ynglefugle i Danmark 1998-2003. Midtvejsrapport fra Dansk Ornitologisk Forenings Arbejdsgruppe for Truede og Sjældne Ynglefugle (DATSY) (Grell, M.B., Heldbjerg, H., Rasmussen, B., Stabell, M., Tofft, J. & T. Vikstrøm, red.). 
2005 (99)88/18 Truede og sjældne ynglefugle i Danmark 2004 (Nyegaard, T. & M.B. Grell, red.). 
2006 (100)11/17 Truede og sjældne ynglefugle i Danmark 2005 (Nyegaard, T. & M.B. Grell, red.). 
2006 (100) 88/8 Ynglebestanden af Splitterne i Danmark 1993-2005. (J. Gregersen). 
2007(101) 15/8 Koordineret optælling af Hjejler Pluvialis apricaria i Danmark i oktober 2003. (L. M. Rasmussen). 
2009/(103) 99/14 Markant stigning i antallet af rastende og overvintrende Storspover i Danmark efter fredning og klimamildning. (H. Meltofte et al.). 
2010/(104)22/4 Fiskehejrens fremgang og fænologi i Vestjylland i 1900-tallet. (H. Meltofte). 
2013/(107)261/19 Udvikling i ynglebestanden af Fjordterner i Danmark 1970-2012. (T. Bregnballe & H. E. Jørgensen) 
2014/(108)1/146 Truede og sjældne ynglefugle I Danmark 1998-2012. (T. Nygaard et al.) 
2014/(108)226/5 Antal og overnatningspladser for Stormmåger og Hættemåger i Danmark i julen 2010 og 2011. (H. Meltofte) 
2014/(108)187/11 Udviklingen i ynglebestanden af Sølvmåger i Danmark 1920-2012. (T. Bregnballe & P. Lyngs). 2014 


Feltornitologen 1959-1980 (Årgang, sidetal)

5. 22 Tyrkerduer (N.O. Preuss)
5. 20-21 Lappedykkere (N. O.Preuss)
6. 107 Mursejlere (J. H. Christensen)
7. 16-18 Faunistisk Kartotek: Lappedykkernes ynglepladser i Danmark, grågåsens ynglepladser i Danmark.
8. 6-37 Faunistisk Kartotek: Hættemåge, Skærpiber, Rørhøg, Svartbag, Sildemåge, Svartbag, Sildemåge, Huldue, Klyde, Hejre, Husrødstjert, Nattergal, Kærsanger, Høgesanger, Stor Tornskade, Taffeland, Splitterne, Bjergvipstjert, Stor Skallesluger, Stor Kobbersneppe, Stork, Sølvmåge, Sortterne, Lille Præstekrave, Hvidbrystet Præstekrave, Toplærke, Troldand, Sortterne
9. 58-61 Stork (K. Boldt)
11. 21 Husrødstjertens ynglepladser 1966-68 (P. Thomsen)
11. 4-7 Hedehøg (J. Eskildsen)
11. 63-67 Flamingo (J. Eskildsen)
11. 170-171 Hvidbrystet præstekrave (T. Dybbro)
12. 12-13 Sjagger og vindrossel (N. Rosenberg)
12. 96-98 Kærnebider (T. Michaelsen)
13. 112-113 Mursejler- om mursejlerens manglende forekomst i Vestjylland (P. Hald-Mortensen)
14. 158-159 Gulhovedet Vipstjert (Motacilla flava flavissima) i Danmark (N. Franzmann)
14. 150 Storkebestanden i Danmark (T. Dybbro)
15. 8-9 Allikens redeanbringelse (P. Hald-Mortensen)
15. 126-127 Skader på strandengen (H. S. Møller)
16. 18-19 Lidt om græshoppesangeren (M. Iversen)
17. 183 Isfuglen i Danmark (E. V. Rasmussen)
17. 180 Ynglebestanden af Toppet Lappedykker 1975 (S. Asbirk, T. Dybbro)
18. 193 Storke 1976 (T. Dybbro)
19. 27 Vandstær og Isfugl i febr./marts 1976 i Egvad kommune (Tarm) (T. Madsen)
19. 197 Et svar på en kritik angående oplysninger om ynglende Hærfugle (H. Skov)
21. 68 Sikring af fuglerige vestjyske strandenge (Nyt fra Fugleværnsfonden)
21. 179 Ang. vore Tårnfalke (J. H. Christensen)
22. 35-38 Fiskehejreoptælling 1979 (N. W. Møller, N. S. Olsen)


Udgivelser på www.dof.dk 1999 – sept. 2015 med relation til DOF Vestjylland

1999 Forvaltningsplan for hvid stork Ciconia ciconia i Danmark (Michael Borch Grell). 
2002 Forslag til forvaltningsplan for den danske ynglebestand af Hjejle Pluvialis apricaria (Henning Heldbjerg & Michael B. Grell). 
2004 Truede engfugle. Status for bestande og forvaltning i Danmark (Ole Thorup). 
2005 Truede og sjældne ynglefugle i Danmark 2005 (Timme Nyegaard og Michael Borch Grell) 
2007 Truede og sjældne ynglefugle i Danmark 2006 (Nyegaard, T. & M.B. Grell, red.). 
2008 Truede og sjældne ynglefugle i Danmark 2007 (Nyegaard, T. & M.B. Grell, red.). 
2009 Truede og sjældne ynglefugle i Danmark 2008 Nyegaard, T. & M.B. Grell, red.). 
2010 Truede og sjældne ynglefugle i Danmark 2009 (Nyegaard, T. & M. Willemoes, red.). 
2011 Truede og sjældne ynglefugle i Danmark 2010 (Eskildsen, A. & T. Vikstrøm, red.). 
2012 Truede og sjældne ynglefugle i Danmark 2011 (Nyegaard, T., red.). 


Artikler i Fugle i Felten (1999 - 2012) med relation til DOF Vestjylland (Nummer, årstal)


2/00 Dværgmågen – en østlig indikator for insektrige og lavvandede sumpe (Poul Hald-Mortensen)
3/00 Engsnarren. Lyt efter den i sommer (Søren Skov)
1/01 Sløruglen – en ugle i fremgang (Klaus Dichmann)
2/01 Den Sortstrubede Bynkefugl – ny karakterfugl på jyske heder! (Jesper Tofft)
3/01 Danmarks smukkeste ynglefugl: Biæderen (Magnus Bang Hansen)
2/02 Blåhalsen, den svenske Nattergal (Hans Harrestrup Andersen)
3/02 Tranen breder sig til hele landet - upåagtet fremgang og indvandring til nye landsdele (Jesper Tofft)
4/02 Skovens hersker Stor Hornugle (Hans Pindstrup)
1/03 Stor Tornskade - banditten på den jyske hede (Niels Peter Brøgger)
2/03 Biæderne i Danmark 2001-2002 - hvad æder de danske Biædere (Magnus Bang Hansen)
3/04 Sortternen med Det blå Bånd (Knud Flensted)
2/2005 Kirkeugle - en art i krise (Lars Holm Hansen)
4/2005 Enghøgen på retur (Lars Maltha Rasmussen)
1/2006 Elevatorfugl med misvisende navn (Susanne Bruun og Helge Røjle Christensen)
2/2006 Sydlig Blåhals i Danmark - en status (Tim Andersen, Gert Green & Thomas W. Johansen)
3/2006 Har Sandternen en fremtid i Danmark? (Ole Thorup)
4/2006 Ibisen er blevet dansk (Jan Skriver)
3/2010 Sjælden gæst fra øst på kort visit i vest (Frits Rost)
3/2010 Orientbraksvale – en ny art for Danmark (Rasmus Strack)
2/2012 Fiskeørnen er i fremgang (Leif Novrup)