Natugler i Feldborg plantagerne

Ndr. Feldborg og Borbjerg Plantager - artikelforfatter Ole Olesen

Natuglen har en østlig udbredelse i Danmark og er forholdsvis sjælden her i det vestlige, hvilket ses tydeligt på kortet fra Atlas III. Arten har kun en god halv snes sikre kvadrater i DOF-Vestjyllands område. Det har i mange år været kendt, at der var Natugler i Feldborg-plantagerne, men indtil 2009 var der kun registreret et enkelt par i Allé-området i Ndr. Feldborg Plantage.              T.v.: Natuglens udbredelse i Danmark ifølge Atlas III. T.h. Natugle i redekasse, 20. maj 2012, Borbjerg Plantage (Foto Ole Olesen)


Vi, Egon Østergaard, Carl Johnsen og undertegnede, var hvert år i Alléen for at høre arten, og den var som regel sikker tudende så den kunne krydses som årsart. I 2008 fik vi så i forbindelse med opsætning af redekasser til Perleugle i Sdr. Feldborg Plantage også mulighed for, i samarbejde med det daværende Naturstyrelsen Midtjylland, at sætte nogle kasser op til Natugle. Der blev sat 2 kasser op i Sdr. Feldborg Plantage og 7 i Ndr. Feldborg og Borbjerg Plantager. Samtidig fik vi fra 2009 et kamera så vi kunne kontrollere kasserne. Kontrollen forgår ved at man ved hjælp af en teleskopstang stikker et kamera ind i kasser og tjekker indholdet. Vi berører altid lige kassen inden kameraet føres ind i hullet. Ved berøringen flyver en evt. ugle ud af kassen og den bliver ikke 'spærret inde' af kameraet. Selve operationen tager max. 5 minutter pr. kasse – så er vi væk igen og der er ro ved kassen. Enkelte gange har vi set at den gamle bliver liggende i kassen, så er den som regel fuldstændig ligeglad med kameraet.


             Tv. Natugle ruger, Borbjerg Pl. 28. marts 2019. Th. 3 små natugleunger med masser forråd af mindst 8 skovmus, Ndr. Feldborg Pl. 24. april 2019. Fotos: Ole Olesen


Fuglene tog godt imod kasserne og det viste sig, at der var betydelig flere Natugler i plantagerne end vi havde regnet med. I 2009 konstaterede vi 5 par i Ndr. Feldborg og Borbjerg Plantager og i 2010 4 par. Så kom de to vintre 2009/10 og 2010/11 med megen snedække og i 2011 var der 0 par i redekasserne. Natuglerne er altså tilsyneladende følsomme over for lange vintre med meget sne. Siden er bestanden steget igen til 3 sikre par i årene 2014 – 2017. I 2018 var der 2 par og i 2019 er vi på 3 par inklusiv et nyfundet par i et område af plantagen, hvor der ikke hænger redekasser.

Nedenstående tabel viser antal konstaterede par og æg/unger i Ndr. Feldborg Plantage og Borbjerg Plantage. Det kan ikke afvises, at vi enkelte år har misset et par ligesom æg/unge-tallet ikke er udtryk for antal lagte æg eller udfløjne unger, men blot for max. antal æg/unger der er konstateret i kasserne det pågældende år.

Årstal

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Par

5

4

0

1

1

3

3

3

3

2

3

Æg/unger

14

16

0

5

2

12

5

9

11

3

8


Natugler er tilknyttet gammelt løvtræ, og kasserne er hængt op i forbindelse med løvtræsområder og løvtræsbælter i de store nåletræsplantager. En af de ældste og største løvtræsområder er Alléen mellem Skovridergården og Stjernehuset. Kassen der hænger i Alléen er også den mest brugte kasse. Her har der været yngel i 9 ud af 11 år og der er gennem årene i alt konstateret 31 æg/unger.

                                                                Natugle, Borbjerg Plantage, 2. februar 2017. Foto: Carl Johnsen


Natugle i Sdr. Feldborg

Der blev som nævnt også hængt to redekasser op til Natugle i Sdr. Feldborg Plantage. Her har arten dog aldrig rigtig fået fat. Eneste observation i DOF-basen før 2017 er en syngende i den sydlige del af plantagen i 2010, men yngel blev ikke konstateret. Fra 2017 har arten dog ynglet i redekasse ved Simmelkærhus sydlvestlig i plantagen. I 2018 fik parret min. 2 unger og her i 2019 var der et forladt / goldt æg i kassen


Andre uglearter i Feldborg (obs fra DOF-basen)Stor Hornugle: I 2015 blev der fundet et ynglepar i den nordlige del af Borbjerg Plantage og de har ynglet i området hvert år siden. Parret yngler i en gamle musvågerede. I 2019 er vi blevet oplyst om, at der også er et ynglepar i den sydvestlige del af Ndr. Feldborg Plantage. Parret skulle have ynglet her i hvert fald siden 2016.


             
Tv. Stor Hornugle, Borbjerg Plantage, 23. januar 2015. Th. Stor Hornugle, Borbjerg Plantage, 24. februar 2017. Fotos Carl S. Johnsen.


Høgeugle: Den 12. april 2013 fandt Egon Østergaard og undertegnede, efter et par dages eftersøgning i den store plantage, en Høgeugle i Ndr. Feldborg Plantage efter et tip fra en skovfoged. Han havde spottet uglen den 8. april, men var ikke klar over arten. Fuglen blev i området helt frem til den 30. april 2013, hvor den blev set for sidste gang. Rigtig mange mennesker besøgte plantagen i de 3 uger og fik sig et nyt kryds eller et sjældent årskryds.


Den 29. marts 2019 blev en Høgeugle igen meldt fra plantagen. Beboere i den sydvestlige del hørte 5 aftener i træk en Høgeugle tude og dokumenterede fundet med en lydoptagelse. Skønt ihærdig eftersøgning de følgende dage, blev uglen desværre aldrig set og heller ikke hørt siden.


               

Tv. Høgeugle, Ndr. Feldborg Plantage, 28. april 2013. Th. Høgeugle, Ndr. Feldborg Plantage, 13. April 2013, Fotos Carl S. Johnsen    


Skovhornugle: Yngler uden tvivl i plantagerne, men der foreligger kun få observationer. Skovhornuglen registreres bedst når ungerne har forladt reden og sidder og tigger om aftenen og natten. Derimod registreres artens tuden sjælden da den er forholdsvis lav.
I 2008 blev en hørt tude i den sydlige del af Sdr. Feldborg Plantage og senere samme år blev 4 udfløjne unger set i den nordlige del. I 2012 og 2013 blev arten også hørt tude.
I Ndr. Feldborg Plantage er der iagttagelser fra 1988 og 2010.


Mosehornugle: I Sdr. Feldborg er der en iagttagelse fra 1998 og en er fundet død i 2017. I Ndr. Feldborg er 1 set 2013.


Perleugle: Arten blev sensationelt fundet ynglende i Sdr. Feldborg Plantage i 2008. Den havde tilsyneladende ynglet i området allerede i 2007 og måske 2006, men skovarbejderen som havde hørt den vidste ikke hvad det var, og fortalte det ikke videre. Fundet foranledigede opsætning af redekasser i Feldborg plantagerne og uglen flyttede villigt i disse. Arten ynglede med 1-2 par i årene 2008 til 2015. I 2016 blev hørt en syngende fugl, men yngel ikke konstateret og siden er arten ikke hørt eller set i området. Se i øvrigt artikel 'Perleuglens status som ynglefugl i Danmark' i DOFT nr. 1 – 2019.


           
           Perleugle, Sdr. Feldborg Plantage, 10. maj 2010.                                                  Foto Carl S. Johnsen