Beretning 2013

Mest populære fugl i Vestjylland i 2013 var Høgeuglen, som blev fundet i Ndr. Feldborg plantage i begyndelsen af april og opholdt sig her indtil primo maj. I den periode valfartede ornitologer til fra nær og fjern, for at få en rigtig spændende og god oplevelse af denne nordiske art, som kun med års mellemrum ses i Danmark oftest som invasionsfugl. Den flotte ugle var særdeles tidlidsfuld og derfor blev der taget i hundredvis af foto´s af den. Høgeuglen i Ndr. Feldborg er kun andet fund i Vestjylland, det eneste hidtidige fund var fra 1979, hvor den blev set på Harboøre tange. Senere på året har der været yderligere 2 iagttagelser af Høgeugle 19.9. 1 Klosterheden og 29.12 - 30.12 1 Agerskov/Gedhus plantage.

Bestyrelsen nedskriver ved hvert års begyndelse nogle "visioner", som vi fremadrettet forsøger at bruge, som sigtelinjer i vort arbejde. I 2013 havde vi tre punkter. Samarbejdsform – kursusaktiviteter og mediedækning.

Samarbejdsformen drejer sig om, at vi har nedskrevet nogle temaer, som bestyrelsen i løbet af året vil behandle og diskutere. Eksempler kunne være "Naturpolitik", "Vindmøller", "Ungdomsarbejde". De emner vi har arbejdet mest med i årets løb, har været "Atlasprojektet", hvor der er nedsat en arbejdsgruppe, som kører projektet og omkring "caretakerne", som vi er i gang med at indsluse i lokalafdelingen efter at projektet er lukket ned centralt.

Af kursus aktiviteter blev der afviklet et mågekursus i begyndelsen af marts i samarbejde med DOF-Sydvestjylland. Vi forsøgte igen med lokale fuglekurser 3 steder rundt i lokalafdelingen, men vi var nok for sent ude og derfor var der for få tilmeldinger, et kursusforløb i Holstebro blev dog afviklet. Punkttællingskursus var også arrangeret, men grundet for få tilmeldinger blev det aflyst.

Tredje punkt var mediedækning, hvilket skal forstås sådan at vi vil forsøge at gøre mere opmærksom på nogle af de spændende aktiviteter til aviser og andre medier, som foregår i vores lokalafdeling. Ørnens dag, Fuglenes dag og Tårnenes dag, samt fuglekursus, lærkepletter og omtale af bl.a. Høgeuglen var noget af det, som kunne læses i de lokale aviser i det forløbne år.

Fuglene

Vestjylland er blevet "ørneland" og i 2013 har vi været begunstiget med hele 5 ørnearter, hvor af 2 arter var ynglende.

Havørne parret, som ynglede i Vestjylland for første gang i over hundrede år i 2010 i Lønborgaard plantage havde efter 2 år med ugunst, igen ynglesucces efter at have flyttet ynglelokaliteten til Borris hede. Rigtig mange har fornøjelse af Havørnen rundt i landsdelen ikke mindst ved Skjern enge, men den bliver ofte set ved såvel Nissum fjord, som Vest Stadil fjord og andre steder, så det bliver spændende hvor og hvornår par nummer 2 etablerer sig med rede. Arten er tastet hele 441 gange i dof-basen i Vestjylland i 2013.
Fiskeørn ynglede i 2013 med 2 par i Vestjylland, hvilket er halvdelen af landsbestanden. Begge par havde sandsynligvis ynglesucces, men det ene par blev først fundet efter at de havde forladt reden. Det bliver interessant i 2014, da orkanen "Bodil" sandsynligvis har væltet rede træerne, så vi må håbe at "hun" har knækket toppen af nogle andre graner, som så kan blive nye ynglesteder.

Af Kongeørn har der hen over året, været ikke mindre end 20 observationer indtastet i dof-basen, heraf er de 14 fra Ovstrup hede. Observationerne er fra 7 af årets måneder, så den har forelsket sig i dette område, hvor der har været observation af arten jævnt siden efteråret 2011.

I 2013 var der medio august besøg af Slangeørn på Harrild hede, en lokalitet som også i 2010 i en måneds tid havde besøg af denne sjældne gæst.

Endnu en ørneart, Lille Skrigeørn aflagde også det vestjyske besøg i 2013, idet der er to observationer fra henholdsvis Nørre Snede og Skjern enge, begge i maj. I dof-basen er arten kun registret 2 gange tidligere i henholdsvis 2011 og 1992.

Rød glente har ynglet med mindst 2 par ved henholdsvis Boest og Karstoft. Arten som er indvandret til vort område gennem de senere år ses af stadig flere rundt omkring i hele Vestjylland.

Blandt uglerne har specielt Høgeuglen, som nævnt i indledningen været årets hit. Kirkeuglen, som tidligere har været vidt udbredt i Vestjylland, er nu helt forsvundet da det sidste par ved Lyne, ikke har ynglet i 2012 og 2013. Slør-, Perle- og Mosehornugle har alle ynglet med få par i 2013, for førstnævntes vedkommende havde 2 par 2 kuld og for sidstnævntes ynglede hele 2 par på Fjandø og arten er også set andre steder i det vestjyske.

Usædvanligt for Danmark kunne der i juni måned ses hele 11 sangsvaner i Bøllingsø. Det lokale par med 5 unger, samt yderligere 4 adulte fugle, som nemt kan have været unger fra tidligere år. Der er efterhånden opfostret en del sangsvane-unger i søen, så mon ikke der snart vil etablere sig flere par. Skjern enge og Veserne har haft sommerbesøg af arten.

Høje Sande husede hele 67 reder af Skestork i 2013 og på Djævelø ved Ringkøbing 2 – 4 par. Største forsamling af skestorke var 83 r ved Høje Sande i juli.

Sortternen er set i op til 14 eksemplarer ved Vest Stadil fjord og max. 11 ved Husby sø. Sortternen ynglede ved Vest Stadil fjord, men hvor mange par er usikkert, dog blev der iagttaget 1 1K fugl, så der har sandsynligvis været begrænset ynglesucces.

Splitterne ynglede på Fjandø for første gang i 10 år, idet den forsvandt herfra i 2003. Ynglesuccesen var rigtig god, også Fjordterne og en Hættemåge koloni m.fl. har haft gavn af at øen har været rævefri og det lover godt for de kommende år. Splitternen har ikke ynglet i Vestjylland siden 2005 på Djævelø i Ringkøbing fjord.

I 2013 har der ikke i Vestjylland været de helt store hit ud over "Høgeuglen", nævnes skal:

Brilleand, Houvig
Hærfugl, Harboøre tange
Sydlig Nattergal, Søndervig / Lodbjerg hede
Hvidvinget Korsnæb, en del steder juli/aug./sep. – max. 14 fugle Klosterheden.

Til sidst skal lige nævnes, at der hen over året har kørt en lille undersøgelse med fokus på 5 ynglearter i byen. Gråspurv var en af de arter der blev opfordret til at taste ind i dof-basen, for at finde ud hvilken by, som har flest af denne spurv, som i forhold til sin almindelighed ikke bliver tastet ret meget. For nogle kommuners vedkommende er det helt ned til 1 – 5 tastninger i dof-basen pr. år. Top 3 blev Stauning med 55, Mogenstrup 62 og i "Paris" hele 100 og så var de endda alle på én gård, hvor der var ligeså mange gråspurve, som køer!

Medlemmer

I 2012 havde vi en nedgang i medlemsantallet på godt 20, men nu er vi på rette vej igen og antallet er steget fra 558 til 575, når hustandsmedlemmer tælles dobbelt, som er kutymen. Niveauet er meget tæt på 2010 og 2011, som var de hidtil højeste år medlemstalsmæssigt i Vestjylland. Når vi ser på de enkelte medlemskategorier er "kernemedlemmer" faldet lidt, men til gengæld er vi steget med hele 5 "hustandsmedlemskaber" og af typen "medlem" er vi tilbage på niveau fra 2011. "Juniormedlem" er status quo.

På landsplan går det rigtig godt for DOF, da vi pr. 31.12.2013 er på det højeste niveau i foreningens mere end 100 årige historie, idet medlemsantallet ved årsskiftet var på 16.099.


Medlemstype

DOF-Vestjylland

31.12.2013

31.12.2012

31.12.2011

M1 + M4 + M51

Kernemedlem

257

266

276

M13 + M53

Hustandsmedlem

43

38

38

M2 + M52

Juniormedlem

8

8

4

M30

Medlem

223

208

225

I alt

532

520

543


Aktiviteter

DOF-Vestjylland afholder mange ture hen over året og som oftest er de rigtig godt besøgt, hvilket vi er rigtig glade for og en "cadeau" til "ture og mødeudvalget", "seniorgruppen- Vestjylland" og de som tilbyder sig som turledere. I 2013 blev der foruden generalforsamling og "årets ornitologiske oplevelser" afholdt et foredrag om Rød Glente i marts og introduktionsmøde til "Atlas III" i november.

Til generalforsamlingen her i Aulum var 40 deltagere mødt op og foruden den normale "generalforsamling" med valg af 3 nye medlemmer til bestyrelsen var de med til at kårde årets fuglefoto "2012" i Vestjylland. Vinderen blev et foto af en Havørn og en flok Silkehaler på plads nummer to.

Aldrig tidligere har der været så mange deltagere til lokalafdelingens arrangement "årets ornitologiske oplevelser", godt 60 var mødt op og fik en "foto rundtur" i ind- og udland, samt anden underholdning af forskellig art. De 4 Lisbeth Olesen, Jens Ballegaard, Pedet J. Pedersen og Leif Novrup, som gennem mere end 10 år har afholdt hverdagsture under navnet "Gråspurvene > Seniorgruppen,Vestjylland", fik denne aften en velfortjent "hæder" for indsatsen, i form af en akvarel hver af "Gråspurve" malet af Jens Overgaard Christensen.
"Ørnenes dag" blev afholdt, som sædvanligt medio februar på Skjern enge, på en dag hvor det var udsædvanligt vindstille og diset. Der var ca. 80 besøgende i løbet af dagen for at se ørne. 7 ornitologer bemandede strategiske steder i engen, men trods ihærdig søgen kunne lokaliteten ikke fremvise ørne, selv det stabile par, som dagligt fouragerer i engene viste sig ikke denne dag. Det blev endvidere bestemt at vi i 2014 afholder "ørnens dag" både i Skjern enge og ved Vest Stadil fjord.
Lokalafdelingens årlige "Medlemstur" gik i 2013 til den ny genoprettede "Filsø", som allerede det første år efter at der kommet vand på de gamle kornmarker kunne fremvise noget så sjældent, som ynglende Sandterne. 40 deltagere deltog i turen og de blev godt introduceret om den nye sø af Jens Rye Larsen, som står i spidsen for caretakergruppen der månedligt tæller fuglene på Aage V. Jensens arealer. Selvom vejret var lidt "gråt" blev der alligevel set 85 arter på turen.

I 2013 afholdt lokalafdelingen "Fuglenes dag", hele fire steder. De "sædvanlige" ved Hjerl hede og Nørre
Vosborg, samt 2 nye lokaliteter - Stenholt skov og Albæk mose / Skjern enge. Sidstnævnte havde både et morgen- og et eftermiddagsarrangement, som blev afholdt i samarbejde med Naturstyrelsen. Vejret var denne gang helt perfekt og det var sikkert derfor at vi kunne "bryste os" af rigtig mange deltagere. Hjerl hede og Skjern enge havde ca. 60 deltagere, mens Stenholt havde 40 og Nørre Vosborg ca. 35, så alt i alt knap 200 besøgte vore arrangementer denne dag, det må siges at være et særdeles flot fremmøde, som faktisk udgjorde næsten 1/3 af deltagerne til arrangementet på landsplan. Der blev indsendt 17 "isfuglekuponer". Fra 2014 varetages "Fuglenes dag" ikke centralt af fuglenes hus, men overgår til lokalafdelingerne.

3 vestjyske tårne deltog igen medio august i "Tårnenes dag 2013", som vi selv er tovholder på. Igen rekord deltagelse og i alt deltog 27 "tårne" rundt i hele Danmark og der manglede kun deltagelse fra en lokalafdeling. Vejret var noget grumset og blæsende på dagen og det påvirkede nogle tårnes samlede resultat. I Vestjylland vandt Geddal med 73 arter, mod Vest Stadil fjord med 61 og Skjern enge med 58. Geddals antal rakte til en samlet 5. plads på landsplan.

I 2013 har DOF-Vestjylland deltaget i 4 udstillinger. Havemarked, Gimsinghoved, Klosterlund Kildemarked, Skovens dag i Løvbakkerne og Landsskuet. Alle steder har vores trailer været med og det fungerer rigtig godt, at de materialer vi har til udstillingerne ligger samlet og er nemme at hente i Aulum, hvor traileren står opstaldet.
Bestyrelsen har i 2013 afholdt 9 bestyrelsesmøder og deltaget med 2 deltagere i årets 2 repræsentantskabsmøder i foråret i Vigsø ved Hanstholm og efterårsmødet i Dalum på Fyn.

Vi har sammen med de øvrige 5 "små" lokalafdelinger i DOF > Nordvest-, Sydvest-, Sydøst- og Sønderjylland og Bornholm kommet med et forslag om at ændre på fordelingen af pladser i repræsentantskabet, således at vi får 3 pladser, fremfor de nuværende 2. Dette forslag har givet en del diskussion på begge møder og affødt, at der på mødet på Fyn i november blev nedsat et "vedtægtsudvalg", som skal komme med et forslag, hvor ovennævnte er implementeret, det er vi rigtig godt tilfredse med. Hvis forslaget går igennem og bliver vedtaget på møderne i 2014, betyder det at vi til næste år her på generalforsamlingen skal vælge 3 medlemmer til repræsentantskabet.
DOF-basen samlet har rigtig mange indtastninger og i 2013 blev der indtastet 1.268.534 observationer, hvilket er over 60.000 mere end året før. I Vestjylland var der 48.683 indtastninger mod næsten 56.000 året forinden. I alt 11 lokale ornitologer har tastet mere end 1000 observationer ind i dof-basen i 2013. I Ringkøbing-Skjern kommune er der set 257 arter/racer, hvilket er sjettehøjeste i Danmark blandt kommuner. Statistikken ligger i dof-basen og er interessant at kikke i. I øvrigt er dof-basens søgefunktioner blevet rigtig gode henover de seneste år og har man lyst til bearbejde data for nogle arter har muligheden aldrig været bedre end nu. Indtastninger af ynglepar er øget omkring 20 % i forhold til 2012, det er vigtigt at de bliver tastet, så fortsæt med det også fremadrettet. Poul Krag og Gert Thorhauge Andersen har i 2013 overtaget hvervet, som dof-basekoordinatorer efter John Toft Kristensen.

Hjemmesiden har også i 2013 vist artikler og referater fra DOF-Vestjyllands ture, møder og andre aktiviteter. I årene 2009-2012 blev henholdsvis "Matrikelart" og "Kommuneobs" kørt via hjemmesiden, men i 2013 har der ikke været konkurrencer, dog har der været en lille artikelserie med opfordring til at holde øje med "5 fugle arter i byen" og indtaste ynglepar og succes i dof-basen. Efterfølgende er status for Gråspurv, Råge og Husrødstjert blevet behandlet, mens der endnu mangler afrapportering for Mursejler og Strandskade. John Toft Kristensen valgte at stoppe, som webmaster i løbet af året og Ole Olesen har efterfølgende taget over. Ole lægger "ture og møder" ind, mens Lars HH står for artikler og referater. I er altid meget velkomne til at fremsende relevant materiale, som I kunne have lyst at få "frem i lyset".
DOF-Vestjylland Facebook har nu 285 "likes". En lille gruppe på 4 mand, bestående af Peter Leth Olesen, Henrik Rähr, Jens Hasager Kirk og Lars HH prøver at finde og lægge interessant stof på fra det vestjyske område.

Der har kun været udsendt 6 Nyhedsbreve i 2013. Vi arbejder på et "nyhedsbrev-modul" til hjemmesiden, for at gøre det nemmere at sende dem, idet der er problemer når man har en lang række e-mail adresser, hvoraf nogle ikke fungerer længere og derfor skal frasorteres. Vi håber på det bliver bedre inden så længe.

Antallet af Punkttællingsruter i Vestjylland ligger på omkring 25 vinterruter og 30 yngleruter. En del "tællere" har været med længe og således har adskillige ruter været optalt i mange år og derved er de med til at bidrage, med meget vigtige informationer om de almindlige fuglearters bestandsudvikling i Danmark. Har man lyst til at være punkttæller, kan der læses om projektet i dof-basen eller man kan kontakte vores lokale punkttællingskoordinator Gert Thorhauge Andersen

Atlas III starter for alvor op her i 2014 efter at 2013 har været brugt til indledende forberedelser. I Vestjylland er der etableret en "dof-basegruppe" bestående af Jens Ballegaard, Christian Hjort, Bo Daugaard og Agner Svenstrup, som har mødtes adskillige gange henover efteråret for at forberede sig selv og os andre deltagere i det store projekt. Der har været et opstartsmøde for alle atlas koordinatorer fra Danmark på Nymindegab kro, hvor hele holdet var med. Efterfølgende havde vi her i Aulum et informationsmøde i november, hvor hele 60 mødte op, det var faktisk det højeste antal blandt alle de 13 lokalafdelinger i DOF og vidner om at der er rigtig god lokal opbakning til at gå i gang med Atlas-kvadraterne i det vestjyske når projektet starter op 1. marts. Pt. er omkring 75 % af vore 243 kvadrater ønsket og hovedsagligt er de resterende i det nordvestligste hjørne og i den midterste forholdsvis sydlige del. Projektet bliver rigtig spændende at følge over de kommende år.

Natur og Miljø

Vi har pladser i vore 6 kommuners grønne råd, men mangler for tiden repræsentanter 2 steder; i Lemvig og Ikast-Brande. Generelt har der ikke været, så mange møder i de grønne råd, som tidligere.
Vi har i efteråret haft dialog-møder med Naturstyrelsen Vestjylland og Naturstyrelsen Midtjylland. Møderne er aftalt med Miljøministeren i DOF's såkaldte samarbejdsaftale med de offentligmyndigheder. Vi har et særdeles godt samarbejde med de lokale skovdistrikter og på møderne var der bl.a. diskussion om tiltag ved Vest Stadil fjord, Nissum fjord og Harborøre tange, samt Dværgterne ved kysterne og andet. På Harboøre tange er forholdene for fuglene gradvist ved at blive bedre efter at NST-Vestjyllland har taget over efter Kystdirektoratet. På mødet med SNS-Midtjylland var bl.a. samarbejde omkring "redekassekasse-projekt" og "pas på kort, for sjældne ynglefugle" i forbindelse med skovning på dagsordenen.

I efteråret fremsendte vi input til plejeplan for Krogshede enge og Indfjorden til Lemvig kommune, som gerne ville have DOF-Vestjyllands mening til et forslag fra Lemvigegnens landboforening omkring afgræsning af områderne, som de har udarbejdet til Fredningsnævnet. Udfordringen ligger i, at de fredede arealer ikke bliver græsset så meget som tidligere og derved er de efterhånden blevet til ret store rørskovsarealer i stedet og lever derfor ikke helt op til formålet, som står i fredingskendelsen.

Værnengene har de senere år været i et særligt søgelys og i år er ingen undtagelse, da udløbne MVJ aftaler er med til at arealer, som i rigtig mange år har været vedvarende græsarealer bliver lagt om og dette gør at betydningen af fredningen hvor der i § 1 står: Fredningen har til formål at bevare og forbedre områdets landskabelige, naturmæssige og kulturelle værdier ....., dette bliver voldsomt forringet derved og det er jo det stik modsatte, som kommunen, som myndighed for området giver tilladelse til og da området tillige er Natura 2000 og op-pløjningen uden tvivl fjerner § 3 indslagene er det "ikke i orden", når kommunen tillige har fået udarbejdet en rapport udarbejdet af Amphi Consult: "Omlægning og engfugle på det nordlige Værnenge", som siger at succes for vadefugle er ferskvand på engene og ved netop omlægning ændres strukturen i jorden og sandsynligheden for øget afledning af ferskvand er temmelig stor.
DOF-Vestjylland har i 2 omgange indsendt "klage" over forhold på Værnengene i 2013. DOF-Vestjylland ser frem til at "offentlige myndigheder" får udarbejdet retningslinjer for naturforvaltningen på Værnengene fremadrettet, så reglerne er klare, så der sker forbedringer for fugle og natur i stedet. I slutningen af året har der været afholdt et møde mellem Ringkøbing-Skjern kommune, Naturstyrelsen og Danmarks Naturfredningsforening, så måske er vi på rette vej.
DOF-Vestjylland var i igen med i projektet omkring "lærkepletter" og var med arrangør af en markvandring primo juli ved Skjern og i en tilsvarende ved Nøvling. Mindst 5 vestjyske landmænd havde i 2013 udlagt "lærkepletter", som lokale ornitologer optalte effekten af. De 5 landmænd fik som "kompensation" et par flasker "lærkevin", sponsoreret af det australske vinfirma "Ban Rock".
Vi har været indbudt til et par møder omkring Ringkøbing K, der er et byudviklings område mellem Ringkøbing og Velling, som de kommende år skal udstykkes. Området er ejet af Real Dania og Ringkøbing-Skjern kommune og fordi vi var inviteret er, at man gerne vil have vore input til at skabe "natur" på en større del af arealet ned mod Ringkøbing fjord. Vi har i den forbindelse været i kontakt med Fugleværnsfonden, som har nogle kompetencer på området.

DOF-Vestjylland har indsendt forslag til "naturforbedringer" til Naturstyrelsen, da det viste sig muligheder, pga. nogle ubrugte jagttegnsmidler. Forslagene er endnu ikke effektueret, men vi håber det sker på et tidspunkt.

Vi har deltaget i enkelte "besigtigelser" i forbindelse med indkaldelser fra Naturklagenævnet bl.a. ved Troldtoft egekrat, endvidere er vi sidst på året blevet opfordret til at komme med "indspark" til vejdirektoratet og kommunerne omkring naturen langs den nye motorvej fra Herning til Holstebro. Vi vil i den forbindelse antagelig fremsende vort forslag "motorvejsnatur" sammen med DN og Jægernes fællesråd i Holstebro inden længe.
2014 – Visioner

Bestyrelsen har som sidste år nedskrevet nogle visioner, vi vil stræbe efter at arbejde med henover det kommende år.

• Atlas III vil blive et stort fokus område de kommende år. Vi har et godt udvalg til at varetage denne opgave i Vestjylland, men bestyrelsen vil bakke op om opgaven og hjælpe til så godt vi kan, evt. ved kursus eller lignende, som der måtte blive behov for i den forbindelse.
• Caretaker-projektet er i 2013 overgået til lokalafdelingerne og vi har haft flere drøftelser i bestyrelsen omkring tiltag, der skal udføres i forhold til vore velfungerende caretakergrupper i Vestjylland. Bl.a. vil vi i andet halvår indbyde til et møde for alle caretakere, hvor der bliver mulighed for at drøfte arbejdet fremadrettet.
• I 2013 var et af visionspunkterne "mediedækning" af DOF-Vestjyllands aktiviteter hvor der er mulighed for det. Dette punkt vil vi arbejde videre med og egentlig opfordre at alle vore medlemmer til at være opmærksom på, at hjælpe med til at synliggøre foreningens aktiviteter, således at vi viser, at vi er en aktiv forening, som har meget at byde på. Rent faktisk er der mange potentielle medlemmer, idet rigtig mange interesserer sig for fugle og natur på forskellig plan.

Bestyrelsen er godt tilfreds med 2013 i DOF-Vestjylland og synes foreningen kører i fornuftig gænge, det tolker vi også at vore medlemmer er nogenlunde enige, i hvert fald kan det konstateres rigtig stor opbakning til vore arrangementer, specielt til "årets ornitologiske oplevelser" og "atlas III informationsmøde, hvor over 60 mødte op var ret imponerende, det er jo faktisk mere end 10 % af medlemmerne. Vi håber I vil byde ind, hvis man får gode ideer, gerne vil være tur guide eller har andre forslag til aktiviteter i foreningen, så kom bare på banen hvis man har lyst.

En enkelt fra bestyrelsen, har ikke ønsket at genopstille - Børge Vistisen, Skjern, som blev indvalgt i 2010 og har således siddet i bestyrelsen i 4 år. Vi vil gerne sige dig mange TAK for indsatsen Børge, men ved at du fortsat vil slå dine folder i Skjern enge i caretaker-gruppen og ved åben å-dals arrangementerne, hvor du har brugt en del søndage i Hestholm tårnet.

Vi har haft nogle udskiftninger henover året. En stor TAK til John Toft Kristensen for indsatsen omkring hjemmeside (web-master), dof-base koordinator og kommunekontakt i Ikast-Brande kommune.
Ligeså skal lyde til Jørgen Nørgaard, som i en lang årrække har været vores kommunekontakt i grønt råd i Lemvig, men har sidst på året valgt at "gå på pension" herfra. Vi er glade for, at nye personer har meldt sig til at forsætte arbejdet. Og ikke at forglemme "EN STOR TAK", til alle øvrige medlemmer af DOF-Vestjylland, som arbejder for vores forening og dens målsætninger:

• at give oplevelser med fugle i naturen.
• at øge medlemmernes viden om fuglene.
• at sikre en naturlig, rig og varieret fuglefauna.

2014 og årene frem vil Atlas III forhåbentlig fremkomme med spændende og overraskende resultater om de vestjyske fuglearter. Håber at alle deltagere får gode oplevelser med atlas-arbejdet og ellers håber vi selvfølgelig, at i år også bliver et godt "fugleår".

Caretakere i DOF Vestjylland

Caretaker-koordinator

Leif Novrup Tlf. 97 44 83 01 leifnovrup@pc.dkCaretaker-artskoordinatorer

Fiskeørn

Leif Novrup Tlf. 97 44 83 01 leifnovrup@pc.dk
Hjejle

Egon Østergaard Tlf. 97 47 62 10 egon.ostergaard@dof.dk
Tinksmed

Egon Østergaard Tlf. 97 47 62 10 egon.ostergaard@dof.dk
Stor Tornskade

Niels Peter Brøgger Tlf. 23 24 92 30 npbroegger@webspeed.dkLokalitets-caretakere

Glomstrup Vig, Agerø med videre

Hans Henrik Larsen Tlf. 97 87 80 56 hhgl@mail.dk
Nissum Bredning

Gert T. Andersen Tlf. 97 47 63 14 gta@fiberpost.dk
Flyndersø & Stubbergård Sø

Leif Novrup Tlf. 97 44 83 01 leifnovrup@pc.dk
Borris Hede

Ole C. Olesen Tlf. 97 47 31 69 malo@webspeed.dk
Nissum Fjord

Agner Svenstrup Tlf. 97 40 28 48 svebra@webspeed.dk
Venø og Venø bugt

Peder J. Pedersen Tlf. 97 46 84 81 pjp@post7.tele.dk
Stadil fjord og Vest Stadil fjord

Jens Ballegaard Tlf. 22 82 11 75 jballegaard@pc.dk
Hedearealer i Sdr. Feldborg


Egon Østergaard Tlf. 97 47 62 10 egon.ostergaard@dof.dk
Skjern Å dalen

Erik Mørk Nielsen
Tlf. 47 74 78 79 erik.m.n@mail.dk
Ringkøbing Fjord 43

Karl Erik Kristensen Tlf. 97 32 69 96 kebirds@kristensen.tdcadsl.dk
Eigil Thomasen Tlf. 97 32 02 01 thomasen@kristne-gym.dk
Geddal Enge & Sønder Lem Vig

Poul Krag Tlf. 97 44 84 82 poulkrag@tdcadsl.dk
Husby sø og Nørresø

Peder Pedersen Derdau Tlf. 97 42 40 19 peteroghannederdau@mail.tele.dk
Bølling sø

Niels Peter Brøgger Tlf. 23 24 92 30 npbroegger@webspeed.dk
Bo Daugaard Tlf. 97 15 46 90 bo.daugaard@mail.dk
Nørlund plantage og Harrild hede

Niels Peter Brøgger Tlf. 23 24 92 30 npbroegger@webspeed.dk
Ulfborg plantage

Lars Holm Hansen Tlf. 97 38 44 24 lholmh@gmail.com

Beretning 2010

I de allersidste linjer af DOF-Vestjyllands beretning for 2009, blev der udtrykt et håb om at 2010 måtte blive året hvor vi får ynglende Havørn i Vestjylland og det var nøjagtig sådan det gik. Hele den dejlige historie har været fulgt og bragt i såvel Sandeviften, som på hjemmesiden. 150 år siden er det at der sidst har været ynglende Havørn i vores del af landet, så det er meget passende, at det er ved Skjernå, som nu 7 – 8 år efter afslutningen af den store naturgenopretning, har givet mulighed for, at de kunne yngle og endda med fin succes.

Nationalpark Skjernå, som har været særdeles meget furore om, skulle have været på plads netop i 2010, men grundet stor uenighed om lovtekst og benyttelse fra landbrugets sideblev planerne forsinket, dog ser det nu ud til at parken engang i løbet af 2011 vil blive indviet. Nationalpark ”Skjernå” kan så prale af at være den første med ynglende Havørn!

Vi har som de foregående år konkluderet på vore visioner for 2010. Vand og Naturplanerne, som vi regnede skulle komme i høring i begyndelsen af året, blev forsinket endnu engang og efter næsten 2 års forsinkelse, blev de så offentliggjort primo oktober. Vi er således i gang med processen i disse måneder og har frem til 4. april, hvor vore bemærkninger, ideer og forslag, senest skal være fremsendt til miljøcentrene. I samme forbindelse afholdtes et Naturpolitisk kursus i november på Præstbjerg naturcenter, hvor Vand og Natur planerne blev introduceret, samt DOF´s naturpolitik og muligheder på nettet mv, Vi håber det kan blive startskuddet, til at flere kunne få interessen for det vigtige naturpolitiske artbejde. Bestyrelsen er meget lydhøre, hvis nogen blandt vore medlemmer er interesseret i området og gerne vil gøre en indsats.

En anden vision var grønne partnerskaber, her har DOF-Vestjylland i 2010 været involveret i et enkelt, nemlig omkring ”kasseprojektet” med SNS-Midtjylland, hvor vi har betalt et antal Perleuglekasser og udpeget hvor de skal hænge, hvilket skovdistriktet, så vil udføre og vi skal så efterfølgende tilse og fabrikere en status på projektet, bl.a. ved at bruge vores ”hul-kamera”.

Bestyrelsen har lovet at styrke de østlige dele af vort område, dette skal vi fortsat have fokus fremefter.

Vi havde en vision om ”trækfuglenes dag” i alle 6 kommuner, det blev til 2 i Holstebro kommune og endelig et punkt om afholdelse af foredrag/kurser, det blev også indfriet med et succesfuldt arrangement på Holstebro bibliotek med Klaus Malling Olesen, samt medindbyder på et foredrag om GMO.

Fuglene

Havørnens tilbagekomst, som ynglefugl i Vestjylland er helt klart den største begivenhed i 2010 på fuglefronten. Der har været tendens til at det ville ske i flere år, men om tingene går op i en højere enhed, mager, ynglested, forstyrrelse og succes er ikke en selvfølge og at det skete er derfor ”rigtig stort”.

Perleuglen blev igen fundet yngleende i en Midtjysk plantage og hele 6 unger blev 14. maj ringmærket. Der blev desuden hørt Perleugle et par andre steder også. Arten er med sin lidet iøjnefaldende levevis meget svær at finde i vore ensartede plantager, men med redekasse opsætning flere steder vil der være en mulighed for at finde dem og antagelig vil der være basis, for en mindre bestand af den lille ugleart.

Skestorken har i 2010 ynglet på 2 lokaliteter i Vestjylland. Høje Sande havde hele 43 par hvilket er det højeste nogensinde og ligeledes den største koloni i Danmark. Der kom et sted mellem 50 og 80 unger ud af anstrengelserne. På Klægbanken ynglede også et enkelt par, men ynglesuccesen er ukendt her.

Tranen er ligeså stille ved at få fodfæste i det vestjyske og i DOF-basen er der 2 ynglepar med succes og antagelig 2 – 3 par yderligere forskellige steder.

Blåhals og Fyrremejse er begge konstateret sikkert ynglende i Skjern enge i 2010, idet der blev set 3 1K af førstnævnte og min 6 1K Fyrremejse unger, begge iagttagelser er gjort ved Skænken sø, men også flere andre steder er der mulighed for ynglepar af disse arter.

Sløruglen fik et meget alvorligt knæk i vinteren 2009/2010 og den kendte bestand faldt med op i mod 90 % fra over 50 par til 6 par i Vestjylland, hvoraf i hvert fald 2 par i 2010 udrugede 2 kuld. Vi må så se hvordan det går efter endnu en lang snedækket periode, om den klare skærene, om den er helt forsvundet, eller om der vil gå nogle år inden den kommer igen. Arten får mange unger, hvis der er gode fødebetingelser og det skulle heller ikke være så svært, at finde en ledig bolig.

Vestjylland havde, som sædvanligt også en lang række gæster, som henhører under kategorien trækfugle.

2 helt nye arter blev det til:

 • Europas største vingefang ”Munkegrib” blev 3.4. set på Harboøre tange
 • 26.5 kunne Vest Stadil byde på en helt ny art for Danmark ”Orientbraksvale”, som blev set af en del ornitologer, inden den efter ½ dag på lokaliteten fløj videre

Øvrige sjældne fund:

 • Stationær Slangeørn kunne der også bydes på, idet der fra 29.5. og cirka en måned frem opholdt sig en sådan omkring Harrild hede.
 • DOF-Basen viser 2 observationer af Toplærke 19.6. Vedersø og 20.6. Thyborøn. Det er 16 år siden arten sidst er set i Vestjylland. Sidste ynglefund er fra Harboøre i 1993.
 • Stylteløber, Hestholm
 • Jagtfalk, Harboøre tange
 • Brilleand, Bjerregaard Strand
 • Hele 4 lærkearter i Lemvig kommune i 2010, Sanglærke, Bjerglærke, Toplærke og Korttået lærke, mon der er andre kommuner der kan matche det?

Medlemmer

DOF oplever fortsat stigning i medlemstallet og det smitter af på lokalafdelingerne og for DOF-Vestjyllands vedkommende har 2010 givet stigning på 7,3 %, hvilket betyder at medlemstallet nu er på 584 udregnet på sædvanligvis, hvor husstandsmedlemsskab tæller dobbelt.

Medlemsstatistik
 31-12-2010
 31-12-2009
 9DOF Vestjylland
  
 M1 + M51 Kernemedlem 281 281
 M13 + M53 Husstandsmedlem 38 35
 M2 + M52 Juniormedlem 3 3
 M30 Medlem 224 189
 I alt  546 508

 


Fordelingen af medlemstyper viser Kernemedlemmer og juniormedlemmer er status quo, sidstnævnte på et meget lavt niveau, mens stigningen af ”medlem” er pænt stort!

Medlemsantallet opgjort pr. kommune ser således ud:

 • Holstebro – 142
 • Herning – 136
 • Ringkøbing-Skjern – 132
 • Ikast-Brande – 58
 • Lemvig – 40
 • Struer – 36
 • Uden for Vestjylland – 2

Aktiviteter

I 2010 var der igen lang række ture og opbakningen har generelt været fornuftigt. Der har været en tendens til, at hverdagsturene har flere deltagere end de traditionelle!

Henover året har cirka været en seniortur pr måned. Seniorturene er kendetegnet ved at ligge på hverdags formiddage hvor de fleste erhvervsaktive ikke kan være med, men hvor det er fint for efterlønnere, pensionister. Dog er andre som tilfældigvis har fri også meget velkomne.

Der har været god tilslutning til turene. 20 – 30 har ikke været usædvanligt. Uden at skulle remse op havde vi i foråret en fin tur til Varde å med Jens Rye Larsen, for at se Blåhals og forlænget med en tur til Sneum Engsø, hvor vi bl.a. så Sorthovedet måge. Senere på året var i Lille Vildmose for at se Kongeørnenes nye unge, med Trane, Fiskeørn og Vildsvin som bonusarter. Turene til vestkysten og Vest Stadild Fjord var også ren succes.

Vi ses forhåbentlig mange gange igen i 2011. (Peder J. Pedersen)

Ud over de almindelige ture, har vi også i år samarbejdet med Naturskolen i Holstebro. Vi havde bl.a. en redekasse bygningsdag i Skovlund og ligeledes en fuglestemmetur, hvor stedets arboret med sjældne planter også blev vist frem. Til denne tur kom 60 – 70 stykker, heraf en del fra lokale haveforeninger, som også var medindbyder. Der har også været samarbejdsture til Nissum fjord.

Der har været afholdt 4 møder/foredrag + Generalforsamling, her i Aulum hvor der var cirka 25 deltagere. Foredrag /kursus med Klaus Malling Olesen var et tilløbsstykke med 100 billetter solgt på 3,5 dag. I November var vi medindbyder på et GMO-møde i Herning og ligeledes var der naturpolitisk kursus på Præstbjerg for interesserede og endelig var der cirka 45 til ”Årets ornitologiske” først i december.

Trækfuglenes dag blev afholdt på Nørre Vosborg og Hjerl hede. I 2010 var der heller ikke så mange deltagere. Vejret viste sig ikke fra den bedste side og annonceringen kunne have været bedre.

I 2010 var vi igen på Landsskuet og havde 3 udmærkede dage. Hvis nogen har lyst til at hjælpe til og få en god snak med de besøgende på standen er I altid velkommen til at sige til. Hjælperne på standen skal ikke betale for at komme ind og så kan man før eller efter vagten, gå på opdagelse rundt på det store og interessante skue!

Sandeviften udkom i 2010 med 2 numre. Det første på 36 sider,og det andet på 32 sider, men med lidt mindre skrifttype. Det sædvanlige ”redaktionsteam” Agner Svenstrup, Carsten G. Laursen og Pia Morsing stod bag begge udgivelser sammen med vores trofaste trykkeri Søe-Knudsen i Stoholm. Redaktionen har begge gange manglet stof ved ”deadline”, men når så, de forskellige skribenter endelig kom i gang, ja, så blev bladene fyldt op og blev rigtig fine og varierede.

Tårnenes dag. DOF-Vestjylland, var også i 2010 tovholder på den landsdækkende konkurrence ”Tårnenes dag”. Vi havde forhørt de andre lokalafdelinger om man ville bakke op omkring arrangementet, således at der ville komme flere ”Tårne” med, af den grund blev deltagerantallet i 2010 omkring dobbelt så højt, som i 2009 og 10 af 13 lokalafdelinger var repræsenteret.
I Vestjylland havde vi igen de 3 sædvanlige tårne med og for første gang i konkurrencens levetid, fik vi æren af at vinde. Vest Stadil fjord, fik 82 arter og det rakte til første pladsen. 2. pladsen gik til Hovvig og Grenen med hver 78 arter. Geddals 74 arter rakte til en 5. plads og Skjern enge kom ind på 14. pladsen med 60 forskellige fuglearter.
Vi har lovet at afholde konkurrencen igen i 2011, hvor datoen bliver 21. august!

Årets medlemstur gik til Nationalpark Thy og Vejlerne og der var omkring 30 deltagere med på busturen.

Oliefugletællingen var i 2010 præget af sne og kulde, men vi fik dækket ca. 75 km af de 100 km. Flere tællere kom gennem deres område uden at finde noget overhovedet, men "høsten" blev på 39 fugle eller mest rester af samme. Af de 39 var der kun 4 med olie, så det kan vi håbe bliver en blivende tendens. Mågerne udgjorde de 19 af fuglene, mens sortand og alk/lomvie hver optrådte 3 gange, skarv 2 og knopsvane, sule, mallemuk og sandløber optrådte enkeltvis. Af spurvefugle og andre ikke-marine fugle fandtes 4 solsorte og enkelte fugle af skovsneppe og sanglærke og endelig en fasan, hvad den så har lavet på stranden. Pattedyrrester blev også fundet, nemlig 5 spættet sæl og 6 marsvin, hvoraf 1 var næsten intakt.
I punktællingsprojektet var der omkring det samme antal ruter, som de foregående år, men vi kan nemt bruge flere til at tælle her i Vestjylland.

På vores hjemmeside www.dofvestjylland.dk har der i løbet af året været næsten 140 nyheder/referater, hvilket vil sige omkring 2,5 nyhed pr. uge. Siden har også i 2010 haft mange læsere, idet det gennemsnitlige besøgstal har været lige godt 85 pr. dag mod 76 i 2009. Marts måned gav det højeste besøgstal gennemsnitligt nogensinde med 103,8 pr. dag, mens juli var lavest med 59,45. I forbindelse med ”Tårnenes dag” blev dagsrekorden slået eftertrykkelig, idet der 23. august var 196 besøgende.

Mikrobirding har været en aktivitet, som er kørt på lokalafdelingens hjemmeside året igennem og har været med til at motivere medlemmer til at bruge dofbasen og været med til at sætte fokus på fuglene lige uden for vores dør og det er lykkedes ganske godt. I alt 34 har været aktive i konkurrencen og der var denne gang deltagere med fra alle 6 kommuner. Matrikelart konkurrencen var igen hård og hele 4 deltagere sloges længe om at ligge i spidsen, men det endte med at sidste års vinder Erik Enevoldsen genvandt ”æren”, men denne gang nåede han op på hele 131 arter. I alt kom 6 deltagere over 100 arter. I 2011 er ”kommuneobs” startet op og her har deltagerne hele deres bopælskommune til at søge i, således at det ikke betyder helt så meget hvor ens adresse er!
5
I 2010 var der igen mere end 1,1 million indtastninger i DOF-basen. I Vestjylland er der indtastet i alt 48.828 observationer af 316 forskellige observatører og at nogle af de mange dofbase-brugere er ganske flittige ved tasterne er sikker. 8 af vore medlemmer har således indtastet mere end 1000 observationer henover året og 18 har tastet mellem 500 og 1000, så vi har en rigtig god flok stabile brugere – bliv ved med det! Ringkøbing-Skjern kommune kommer i 2010 ind på en 8. plads blandt alle kommuner, hvad antallet af observationer angår og på en 4. plads, hvis man ser på artsantallet.

Observationer pr. kommune: 2010 (2009)

29672 (31172):
Ringkøbing-Skjern
7389 (7070):
Holstebro
3867 (4068):
Lemvig
3185 (3274):
Herning
3096 (3039):
Ikast-Brande
1716 (1506):
Struer
Artsfordeling pr. kommune: 2010 (2009)
256 (266):
Ringkøbing-Skjern
223 (217):
Holstebro
223 (213):
Lemvig
167 (178):
Ikast-Brande
164 (163):
Herning
153 (140):
Struer

Bestyrelsen har henover året afholdt 10 bestyrelsesmøder. Vi har deltaget i de 2 repræsentantskabsmøder ved Korsør i Vestsjælland og på Dalum landbrugsskole på Fyn. I år har vi haft besøg ved 2 bestyrelsesmøder af henholdsvis ”Caretakerne” ved Leif Novrup og vores kontaktperson til Hovedbestyrelsen, Egon Østergaard.

DOF-Vestjylland Nyhedsbrev er udsendt 21 gange i løbet af 2010 til i alt 67 modtagere.

Alle nye medlemmer, hvilket vil sige 111, som er kommet til i løbet af året har fået/får tilsendt et Velkomstbrev pr. e-mail eller brev, når vi har fået de nye medlemslister tilsendt fra Fuglenes hus.

Naturpolitik

Frem til oktober kom der rigtig mange sager, da kommunerne havde fået pålæg om, at behandle en kæmpe pukkel af landbrugssager. Dette arbejde skulle være færdigt ved udgangen af september for ellers ville man gå glip af det ekstra tilskud fra staten.

Grønt råd

De grønne råd bærer præg af, at man i de fleste kommuner ligesom har afventet vand og naturplanerne og derfor har aktiviteten været mindre end de foregående år. Flere af kommunerne har lagt referater af møderne ud på nettet, dog er de ikke lige opdaterede alle steder.

Herning kommune:

Der har været afholdt 3 møder i ”grønt råd” i 2010.

Holstebro kommune: Der har været afholdt et par møder i det grønne råd, hvor bl.a. vandplaner er drøftet og ligeledes det ny indviede naturgenopretnings projekt ved Lilleåen nær Vemb.

Ikast-Brande kommune – (Niels Peder Brøgger):

Grønt råd i Ikast-Brande Kommune er ret dødt. Der har været 1 møde uden særligt indhold. Et andet planlagt møde blev aflyst ligesom det gjorde året før.

Der er dog planlagt 2 møder i 2011.

Lemvig kommune – (Jørgen Nørgaard):

Der har i årets løb kun været afholdt 1 møde i Natur-og miljørådet, især om vandplaner og vandindvinding.
I januar 2010 afsendtes brev fra DN's lokalafdeling, Lemvig (hvor jeg stadig er medlem) til 3 ministre om forholdene og især tilbagegang i ynglefuglebestanden på Harboøre tange, underskrevet af formændene for de 3 landsorganisationer, jagtforeningen, DN, og DOF. Om det har rokket ved noget er vel stadig noget usikkert, blandt andet ønsket om overdragelse af området til Miljøministeriet. Allan har deltaget i møde med Kystdirektoratet.

DN har været med til at anke flere miljøgodkendelser til Naturklagenævnet, især sager der berører Natura 2000-områder. Også i forbindelse med opdyrkning af §3 områderne har lokalafdelingen anket et påbud mod genetablering for at få skærpet betingelserne herfor.

Omkring vand- og naturplaner er jeg med i en gruppe omkring Limfjorden incl. Harboøre tange og har haft Allan med i gruppen. Dette område er i lokalafdelingen højt prioriteret.

Ringkøbing-Skjern kommune:

Der har været afholdt 2 møder i ”Grønt råd” i 2010, det ene traditionelt og det andet et møde hvor Teknik og miljøudvalget var med. Endvidere har vi været indbudt til flere orienterings møder omkring ”Søvejen mod vest”. Hvis projektet, som efterhånden er langt fremme bliver til noget, er der en god mulighed for, at der vil komme to fugleøer i Velling bugt, nord for Klægbanken. Struer kommune: Ingen møder afholdt i 2010.

Friluftsrådet

I Friluftsrådets kreds K6 ”Midtvestjylland”, hvor vores repræsentant er Jens Hasager Kirk, har der næsten været et månedligt møde, hvor ”Nationalpark Skjern Å” har været et gennemgående punkt og ellers har det drejet sig om kommunernes forskellige planer. I kredsen kunne man godt bruge repræsentanter fra Ikast-Brande kommune og Jens Hasager Kirk, mener der er gode muligheder for at få en suppleant fra dette område indvalgt, hvis vi kan finde en kandidat.

Allan Kjær Villesen er vores repræsentant i kreds K4 ”Limfjord syd” og her har der været afholdt 7 møder iflg. hjemmesiden, hvor referater kan læses.

Vand og Naturrådet, har i 2010 afholdt et enkelt møde i oktober, hvor ”Natur og vandplanerne” blev skudt i gang. Efterfølgende har Miljøcentret også afholdt nogle offentlige høringer, hvor interesserede har kunnet komme og få information om planerne.

Harboøre tange:

Harboøre Tange: Møde med Kystdirektoratet som ejer af Harboøre Tange om naturforvaltningen. Engene gror til, og engfuglene forsvinder. DOF ønsker maksimal fokus på de truede engfugle og ønsker, at det offentlige plejer Natura 2000 området langt bedre. Der har i 2010 været afholdt et brugerrådsmøde omkring tangen i Thyborøn hallen. Her var der også frustration over dette fra flere sider, men kystinspektoratet, som også var indbudt kom ikke med konkrete løfter. Problemet er at kystinspektoratet ikke har nogen interesse i at pleje området da det koster penge og vi og flere andre organisationer, så hellere at det var miljøministeriet, som stod, som ejere!

Nissum fjord

Nissum Fjord: Ynglefugletællinger 2004-2010 sammenskrives nu til artikel i DOFT. Afgræsning/konvertering af rørskov på og nordøstsiden til eng. Vi blev i 2009 opmærksom på slusepraksis i Nissum fjord, hvor man i østensvinds perioder lukker så meget vand ud af fjorden, at bunden bliver frilagt, hvilket medfølger at ræven, tørskoet kan løbe ud til øer, som eksempelvis Sandøen og ødelægge ynglesuccesen for evt. ynglende fugle her. Vi har bragt spørgsmålet op med skovdistriktet på det såkaldte ”ministermøde”, men har endnu ikke fået et ordenlig svar, vi forventer, at der kommer en ordning på dette forhold, så det ikke gentager sig fremover!

Vest Stadil fjord:

Vi har indklaget en sag om tilladelse til pileplantning i Natura 2000 område nordøst for nordre dyb.

Sagen er principel, idet en del lave arealer omkring Stadil fjordene har været inde under MVJ ordningen og hvis myndighederne først begynder at tillade pileplantning her og der, i det åbne landskab, vil området ændre karakter og gæs og svaner, som ikke er helt trygge ved bevoksninger vil antagelig fortrække.

Skjernå

Egon Østergaard sidder med i brugergruppen Blåvandshuk, som bl.a. administrerer Skjern enge. Der har i 2010 ikke været de store sværdslag her, men der er en udfordring med at få græsset tilstrækkeligt afgræsset efter udlicitering af mange arealer til private landmænd.

Borris Hede:

Egon Østergaard og Ole C. Olesen har i 2010 lavet en rigtig flot rapport om områdets fugleliv og i den forbindelse har vi en rigtig god dialog med forsvaret.

Mega Møller

DOF-Vestjylland har været involveret i flere vindmøllesager. Generelt går vi ind for grøn energi og møller, men da møllerne helst skal stå så langt væk, så muligt fra menneskebolig, vil naturområderne hver gang komme under pres. Flere af vore kommuner har store planer, om at man ved massiv mølleopsætning skal blive fri for fossile brændstoffer i løbet af en årrække og derfor er der udlagt områder til møller og ligeledes er placeringer af testmøller på op til 250 meters højde også kommet i spil.

 • Lokalafdelingen har kommet med indsigelse i forbindelse med en park umiddelbart syd for Lønborg hede, hvor de vil give skyggevirkning ind over heden, når solen skinner og ligeledes vil møllerne komme til at stå få hundred meter fra Tranens yngleplads. Flere andre klagede ligeledes, men kommunnen vedtog planen, med bemærkningen ”taget til efterretning” de steder, hvor der var utilfredsheder.
 • Henvendelse fra private ved møllepark i Gedbo, Tvis
 • Henvendelse omkring mølleplaner ved et moseområde nær Karstoft å. Problemet her at det er yderdistrikt for 5 forskellige kommuner, hvilket gør at de alle har planlagt vindmølleopsætning nær dette naturområde og der er således planer om 5 vindmølleparker inden for en radius af 3,6 km!
 • Der har været planer om testmøller på Pallisbjerg enge i Holstebro kommune i et område hvor Pomeransfugl holder til. Området er tidligere friholdt møller af Ulfborg-Vemb kommune, af hensyn til det åbne landskab og så vidt vi har erfareret er planerne taget af bordet igen.
 • Der er vedtaget en mølleplan lige nord for havnen i Hvide Sande, som måske er problematisk i forhold til Dværgterne og trækkende fugle i det hele taget.


2011 – Visioner

 • Vand og naturplanprocessen er i gang og flere caretaker grupper er i gang med at kikke på sagen. Bestyrelsen vil sikre at vi får det godt bearbejdet og sendt forslag ind. Vi vil fremefter stadig forsøge, at få flere til at interessere sig for emnet og afholde kurser, som kan understøtte det vigtige arbejde, evt. gå ind i de ”tunge landbrugssager”
 • Vi vil også fremefter arbejde på at komme med forslag til ”grønne partnerskabsprojekter” af forskellig art. Vi deltog i et enkelt projekt i 2010, men vil gerne have forslag fra vore medlemmer, hvis nogen mangler et fugletårn, har en god ide til et mindre eng eller sø projekt, redekasser af forskellig art. Kom frem med det så kan vi se om der kan strikkes noget sammen.
 • Bestyrelsen vil fortsat prøve at sætte mere fokus på den østlige og sydøstligste del af vores lokalafdelings område, da der ikke er så mange ture og aktiviteter her i forhold til den vestlige del. Vi har manglet en repræsentant i bestyrelsen fra den østlige del, de sidste par år, men det ændres der forhåbentlig på, senere på generalforsamlingen.
 • I 2010 lykkedes det at afholde et par foredrag, det vil vi også fremefter prioritere, tillige med at vi vil forsøge at afholde fuglekurser for begyndere, dofbasekurser og andet relevant.

Bestyrelsen glæder sig over en fortsat stigning i medlemstallet, som også giver en forpligtelse til, at vi kan tilbyde en række forskellige aktiviteter. Vi har selvfølgelig vore ture og arbejder med, at få stablet en form for kursus på benene, som vi i første omgang vil tilbyde nye medlemmer, så de kan blive fornuftigt introduceret i ornitologien. Vi skal den kommende tid arbejde med ”Natur og vandplanerne” og da høringsprocessen vedrørende ”Nationalpark Skjernå” efter snart mange års ”tovtrækkeri” netop her i januar er blevet offentliggjort vil det også blive et emne, som vil komme til at fylde en del. I 2010 fik vi også nedsat et lille udvalg, som skal stå for DOF-Vestjyllands arkiv. Peder J. Pedersen har nøglen og hvis nogen har relevant materiale modtages det med Tak!

Sidst på året blev en udenlandstur introduceret. 3 dage med bus til Elben i Kristi Himmelfarts ferien. Turen er allerede overbooket, hvilket vil sige, at omkring 40 deltagere tager afsted.
Beretningen blev lige rundet af med nogle få begivenheder i årets løb, som viser at når der bliver fabrikeret arrangementer af forskellig art, bliver der bakket op af vore medlemmer og det er dejligt. Vi kan altid bruge folk, som har lyst at være med og derfor en opfordring til jer alle, om at komme på banen, hvis du har ideer til aktiviteter, gerne selv vil vise et område frem som guide, være med til at lave kursus, skrive en artikel til Sandeviften/hjemmesiden eller noget helt andet. Kom på banen, du er selv med til at ”DOF” og i særdeleshed DOF-Vestjylland vedbliver med at være en ”levende” forening for os alle!

Tak til alle, ingen nævnt ingen glemt, medlemmer af DOF-Vestjylland med håbet om at 2011 vil give nogle gode fugleoplevelser og at du som medlem af ”vores” forening må få dine forhåbninger indfriet.

Beretning 2009

De fleste af os synes nok, at det ikke er lang tid siden, at vi snart skulle ind i et nyt årtusind, hvor der i tiden for inden var frygt for, at det hele nærmest ville gå i stå når vi nåede 1.1. 2000, men det gjorde det jo ingenlunde. I DOF er der sket mangt og meget igennem 00erne, både nationalt og lokalt. I Vestjylland blev der afsluttet 2 store naturgenopretnings projekter: Skjernå projektet, som har fyldt meget i lokalafdelingen henover årene, blev startet op i 1999, med indvielse af 1. etape i oktober 2000 og hele projektet blev afsluttet i 2003. Allerede i 2004 var der første gang snak om, at den skulle indgå i en nationalpark. Et andet stort genopretningsprojekt fra årtiet var Bøllingsø, som blev igangsat i 2003 og fuldført i 2004. Nogle ting, som blev opstartet centralt har også haft stor betydning for os, her tænkes specielt på Cartakerprojektet og Datsy, som kom til i 2003, efter at vi året forinden fik en netbaseret Dofbase og ligeledes blev DOFcall født. Fuglemæssigt bød årtiet på ynglende Skestork fra 2002, hvor den markante hvide fugl dannede en ny koloni i Skjernå deltaet efter 80 års fravær og arten var derved, meget hurtigt med til at synliggøre det største og dyreste naturgenopretnings i Danmarks historie. Fra 2002 – 2004 havde vi ynglende Biæder i en grusgrav ved No og meget overraskende, er Perleugle her de sidste par år også blevet ynglefugl i vort område.
Lokalafdelingen fik nyt logo, da Urfuglen jo ikke nåede ind i årtusindet og blev derfor udskiftet med Kortnæbbet gås. DOF fejrede 100 års jubilæum i 2006, en fest som lokalafdelingen deltog i, idet vi lejede en bus og tog med til København, hvilket blev en uforglemmelig dag. Lokalafdelingen arrangerede i 2008, for første gang udlandsrejse med fly, en rejse som gik til Spanien. Dette var et lille udpluk af de mest markante ting i DOF henover de seneste 10 år, men der er selvfølgelig mange andre ting, som kunne hives frem.

DOF-Vestjylland har, som sædvanligt haft mange aktiviteter henover 2009 og en af de mest glædelige ting er, at tilsyneladende er vore medlemmer også tilfredse, må vi da formode, for vores medlemstal er igen steget.

Lokalafdelingen har de senere år haft tradition for at udarbejde visioner for det kommende år, men vi må så også konkludere på om de er nået. Vi arbejdede videre med lokalgrupper og fik afholdt et par møder bl.a. i Holstebro, men har ikke rigtig fundet konceptet helt endnu. Vi fik afholdt et enkelt stormøde, sammen med kollegaer fra det grønne råd i Ringkøbing-Skjern kommune. Fuglepigerne kom i gang og fik afholdt deres første ture og møder. Partnerskabsprojekter med udgangspunkt omkring de grønne råd i kommunerne er vi ikke rigtig kommet i gang med og med hensyn til Natur og miljøsager er vi på vej og flere har deltaget i et seminar arrangeret af DOF-Østjylland. Vi har ventet på vand og naturplanerne, som har været mere end et år forsinket, men er nu endelig kommet frem i dagens lys. Arkivet, som vi har arbejdet på at finde gennem flere år lykkedes også her i 2009.

Fuglene

I 2009 var der igen en lang række sjældne og fåtallige fuglearter på besøg i vores område. Ingen nye arter, men til gengæld flere 2. gangs fund.

Lille Bjergand 29.1 – 12.2 Skjern enge (Harboøre tange 1997)
Purpurhejre 25.4 Værnengene (Værnengene 1999)
Hætteværling primo juni – 5.6. Krejbjerg plantage, Nørre Snede (Haurvig 1992)

Hætteværlingen, som opholdt sig i en privat have, hvor den kom til foderbrættet, blev årets helt store tilløbsstykke og da haveejeren var yderst gæstfri, fik mange sig en rigtig fin oplevelse her.

Af de fåtallige arter kan nævnes:

Jagtfalk, Plet enge - Tyknæbbet Nøddekrige, Ringkøbing – Stylteløber, Vest Stadil fjord og Harboøre tange - Brilleand, Lyngvig – Amerikansk Pibeand, Tipperne – Rødrygget svale, Vest Stadil fjord – Stribet ryle, Skjern enge – Prærieløber, Skjern enge – Hvidvinget terne, Vest Stadil fjord, Tim enge og Skjern enge.

At det er godt at se på fugle i Vestjylland er der ingen tvivl om, men en DOF-tur 10. august til Vest Stadil fjord gav deltagerne fuld valuta for pengene, med en usædvanlig flot artsliste for en lokalitet i Danmark: Sølvhejre, Sort Stork, Skestork, Havørn , Rovterne og Vandrefalk blev bl.a. set!  

Fra ynglefuglefronten:

Perleugle blev fundet med 2 par ynglende i redekasser, men desværre mislykkedes begge kuld. Udover disse var der et ynglepar med succes på Bornholm.
Trane, mindst 2 ynglepar med succes. 1 i Ringkøbing-Skjern kommune og 1 i Holstebro kommune.
Igen ynglende Sangsvane med succes ved Bøllingsø – 2 unger.
Sortterne holder stand ved Vest Stadil fjord/Husby sø med få par.
Skestork – har ikke det nøjagtige antal par, men max. tal 88 fugle først i juli (21 p i 2008)


Medlemmer

Lokalafdelingen fik igen i 2009 en fin stigning i antallet af medlemmer og bibeholder således det højeste antal i lokalforeningens historie.

Stigningen var på omkring 5% og er således øget fra 517 ved slutningen af 2008 til 543 ved udgangen af 2009, udregnet på sædvanlig vis, hvor hustandsmedlemsskab tæller dobbelt.
Ved begyndelsen af det tiår vi netop er gået ud af var medlemsantallet på 427, så DOF-Vestjylland er medlemsmæssiget steget godt 20 % fra 2000 - 2009.

Fordelingen af medlemmer ser således ud:

Medlemsstatistik
 31-12-2009
 31-12-2008
 9DOF Vestjylland  
 M1 + M51Kernemedlem 
281277
 M13 + M53 Husstandsmedlem 35 31
 M2 + M52 Juniormedlem 3 4
 M30  Medlem 189 174
  I alt 508486


Fordelingen af medlemstyper viser en lille stigning af Kernemedlemmer og husstandsmedlemmer og en ret stor stigning på typen almindelig medlem fra 174 til 188, mens antallet af juniorer desværre falder og har gjort det jævnt i flere år.

Aktiviteter

Aktivitets niveauet og antallet af ture har nok aldrig været så højt som nu. Seniorgruppen afholder stort set ”hverdagsture” i alle årets måneder og som regel er der mere end 10 deltagere med hver gang, hvilket der også ofte er på de traditionelle. Udover turene, som bliver arrangeret og tilrettelagt i vores ”ture og mødeudvalg” har vi bl.a. også et samarbejde med Naturskolen i Holstebro kommune omkring ture, disse ture kan ses i ”Ud på tur” folderen og selvfølgelig også på vores hjemmeside, hvor alle DOF-Vestjyllands arrangementer skal være, at finde.

Vi har været involveret i 3 møder + Generalforsamling her i Aulum med cirka 25 deltagere. I marts var vi medarrangør af et ”Mårhundemøde”, som var afstedkommet i Grønt råd i Ringkøbing-Skjern kommune, da der er set et stigende antal af den stærkt uønskede invasive mårhund her i det vestjyske. Mødet afholdtes på Dejbjerglund efterskole med 250 tilhørere, heraf mange jægere. Til ”årets ornitologiske oplevelser” var der igen omkring 50 deltagere, som måtte presse sig sammen i et for lille lokale.

I 2009 arrangerede DOF-Vestjylland igen udlandstur, dog ikke så langt væk som i 2008.
Rejsen gik til Hornborga søen i Sverige først i april. 45 deltagere oplevede ”fantastiske traner” i tusindvis og tillige fik de oplevelsen af omkring 20 Urfugle på spilleplads! I lighed med Extremadura turen er der fabrikeret en turrapport!

Trækfuglenes dag blev afholdt på Nørre Vosborg, som vi har gjort de senere år. Desværre var der ikke så mange deltagere, som tidligere, måske fordi annonceringen ikke var så god, som den har været.

Vi havde atter en stand på Landsskuet og igen blev der sendt en del ”Isfugle-kuponer” til Fuglenes hus.

Sandeviften udkom i 2009 med 2 numre på 36 sider, med sædvanlige ”redaktionsteam” Pia Morsing, Agner Svenstrup, Carsten G. Laursen. Redaktionen har begge gange manglet stof ved ”deadline”, men når så, de forskellige skribenter endelig er kommet i gang, ja, så er bladene blevet fyldt op og blevet rigtig fine og varierede.

Tårnenes dag, som DOF-Vestjylland har deltaget i nogle gange stod til at blive aflyst, da Feltud ikke ville fortsætte arrangementet. Da vi synes at arrangementet er en god aktivitet, bød vi ind og tog over. 3 tårne: Geddal enge, Skjern enge og Vest Stadil fjord deltog og blev placeret i samme rækkefølge i den lokale konkurrence. Vi så færre fugle på obs. stederne end i 2008, men vejret var bestemt heller ikke optimalt. Antagelig er vi tovholder igen i 2010, hvor vi vil forsøge at udbrede vores koncept til de andre lokalafdelinger.

Årets medlemstur var som noget nyt lagt til efteråret og turen gik til Langeland med fokus på træklokaliteten Dovns klint, hvor vi endvidere besøgte Fugleværnsfondens besiddelser Gulstav mose og Nørballe nor. 27 deltagere var med.
 
Der blev også i 2009 afholdt oliefugle tælling og ifølge vores kontaktperson Jens Hasager Kirk blev der i 2009 dækket ca. 94 ud af de 100 km strand, som vi har, hvilket må betegnes, som absolut acceptabelt. Antallet af fundne fugle var ca. 125 fugle, et snit på 1,3 fugl/km, hvilket ikke er foruroligende. Der vil blive talt igen her i 2010, sidste weekend i februar +/- en uge og muligvis får tællingen en ”ansigtsløftning” på en eller anden måde.

I punktællingsprojektet var der 28 ynglefugletællinger og 20 vinterfugletællinger og atter en gang opfordres til at mange flere afprøver disse tællinger, som er det vigtigste naturovervågningsprojekt vi har.

Vores lokalkoordinator for caretakerne Leif Novrup glæder sig over de mange tællinger, som lokalafdelingens caretakere udfører på vore 15 såkaldte IBA'er og endvidere er caretakerne blevet bedre til at skrive nyheder ind på caretakerlokaliteternes respektive hjemmesider på www.dof.dk. I øvrigt er der kommet ”besøgstæller” på både caretakere og artscaretakernes hjemmesider og ved et kik der, vil man blive forbavset over, hvor ofte de bliver besøgt.

Vores hjemmeside www.dofvestjylland.dk har kørt tilfredsstillende og har faktisk 10 års jubilæum, da den blev opstartet i 1999. I løbet af året har der været vist 110 nyheder/referater fortrinsvis af lokal art. At vore medlemmer og andre bruger siden kan vi følge i en tilhørende statistik over hjemmesiden. Denne viser at det daglige besøg henover året har været 76 pr. dag. Max. antal besøgende på en dag var 114 en gang i marts, som også var måneden med største antal unikke brugere 1127. Det kan også konstateres at hjemmesidens ture og møde oversigt bliver brugt flittigt.

Et medvirkende årsag, til at besøgene på hjemmesiden er steget 20-25 % i forhold til 2008 er bl.a. ”Mikrobirding”, hvor 30 deltagere uge for uge har kunnet følge med i hvordan de lå placeret i forhold til konkurrenterne. Vinderen Erik Enevoldsen, Søndervig nåede med en ”3 arts”slutspurt på sidste dag af året, at overhale Morten DD Hansen, Nørre Snede og endte derved på imponerende 122 forskellige fuglearter mod andenpladsens 120. Konkurrencen var tænkt, som en måde, at skærpe sine sanser når man opholder sig hjemme og ligeledes gøre flere opmærksom på at bruge dofbasen. Begge dele lykkedes og vores Dofbasekoordinator Ole Olesen har både i begyndelsen af 2009 og igen her i 2010 haft ekstra arbejde med at oprette nye brugere og lokaliteter.

I Dof-basen er der i 2009 i alt  indtastet 1,176.499 observationer, heraf er godt 50.000 her fra Vestjylland. Tallet er 10 % højre end i 2008. I løbet af året er der observeret 350 forskellige fuglearter af 325 observatører.

Ringkøbing-Skjern kommune har igen i år flere indtastede observationer end de 5 øvrige kommuner tilsammen og hvis man ser for hele Danmark, kommer kommunen ind på en 9. plads og artsmæssigt på en 3. plads, kun overgået af Frederikshavn og Thisted kommuner.

Observationer pr. kommune:

31172: Ringkøbing-Skjern
 7070: Holstebro
 4068: Lemvig
 3274: Herning
 3039: Ikast-Brande
 1506: Struer


Artsfordeling pr. kommune:

266: Ringkøbing-Skjern
217: Holstebro
213: Lemvig
178: Ikast-Brande
163: Herning
140: Struer

Bestyrelsen har henover året afholdt 9 bestyrelsesmøder. Vi har deltaget i de 2 repræsentantskabsmøder ved Slette Strand i Nordjylland og på Dalum landbrugsskole på Fyn. Et af de vigtigste emner, som blev besluttet efter grundig bearbejdning var ”DOFs strategiplan 2009 – 2012”. På efterårsmødet var der besøg af en oplagt miljøminister Troels Lund Poulsen, som måtte svare for sig,inden en ny 3 årig aftale mellem DOFs formand Christian Hjort og ministeren blev skrevet under.

DOF-Vestjylland Nyhedsbrev er udsendt 18 gange i løbet af året til pt. i alt 47 modtagere.

Alle nye medlemmer som er kommet til i løbet af året har fået tilsendt et Velkomstbrev pr. e-mail eller brev, når vi har fået de nye medlemslister tilsendt fra Fuglenes hus.


Naturpolitik

DOF-Vestjylland har i det forløbne år igen modtaget rigtig mange sager fra områdets 6 kommuner. Vi er koblet op således, at der er flere, som modtager sagerne fra de forskellige kommuner og på den måde prøver vi at holde øje med om der kommer ting, som vi skal involvere os i. Området er interessant, men tidskrævende og vi er meget lydhøre hvis nogen skulle have lyst til at deltage i dette arbejde.

Grønt råd

Aktiviteten i de grønne råd har været noget forskellige i de 6 kommuner. Der har der været afholdt fra 0 til 4 møder i det forløbne år pr. kommune. Kommunerne har lige som os afventet Natur og miljøplanerne, så det er forventelig at der her i 2010, vil komme gang i alle grønne råd i de 6 kommuner igen.

Herning kommune:
Der har været afholdt 4 møder i 2009 og Ole Olesen har blandt andet på et møde i september fortalt de andre rådsmedlemmer om DOF, DOF-basen og andre generelle ting om vores forening. Der har endvidere været snakket om §3 beskyttelse bl.a. på baggrund af en sag fra Hodsager, hvor Egon Østergaard og Ole indgav en klage over kommunens tilsyn i forbindelse med en landmands ulovligheder i Storådalen. Grønt Råd opfordrede i den forbindelse kommunen til generelt at tage positivt mod henvendelser fra foreninger m.m. om f.eks. overtrædelser af § 3-beskyttelsen og se det som en hjælp til overvågning og anledning til debat om § 3-områderne. I øvrigt har Herning kommune en fin hjemmeside, hvor der kan læses om det grønne råd og tillige er alle referater nemme at finde.

Holstebro kommune:
Det grønne råd har afholdt ét møde, hvor der blev orienteret om Vandkraftsøen, som er en barriere for vandrende fisk og derfor vil man arbejde på at føre Storåen uden om søen. I Vestenden er der udtænkt et privat projekt kaldet ”Holstebro søpark”. Dette projekt omfatter bademuligheder, promenade, restauration mm. På mødet blev også orienteret om mulige tiltag for at reducere udledningen af kvælstof til Nissum fjord.

Ikast-Brande kommune:
Et møde var annonceret, men blev aflyst.

Lemvig kommune:
Natur og miljøråd i Lemvig kommune har fremstillet en folder ”Visioner for fremtidens natur i Lemvig kommune”, et skrift som flere organisationer i det Grønne råd har bidraget til. Allan Kjær Villesen og Jørgen Nørgaard har bidraget omkring Harboøre tange, Veserne, Vestersø og Gjellerodde. Folderen er efterfølgende sendt til alle medlemmer af byrådet, samt øvrige relevante personer og i forbindelse med den kommende kommuneplan, er der flere steder henvisninger til folderen. Endvidere er der i rådet diskuteret den kommende naturkvalitetsplan samt indsatsplan for grundvand I den forbindelse er der sammensat en lille gruppe af rådsmedlemmerne og her er Jørgen Nørgaard kommet med.

Ringkøbing-Skjern kommune:
Der har været afholdt 2 møder i grønt råd + orienterings møde om ”Søvejen mod vest” og pileplantning. Kommunen har løbende orienteret om søvejen mod vest, hvilket bl.a. har resulteret i at pramhavnen er rykket mod nord i forhold til tidligere. Forslaget har været udsendt i høring og vi har indsendt et forslag om, at som kompensation for placeringen i Natura 2000 vil det være rigtig fint, at bruge noget af bundmaterialet fra en kommende sejlrende, til fremstilling af 2 – 3 rævesikre øer. Et andet emne, som har været oppe er Råge regulering i kommunen og ligeledes har nationalpark Skjernå været vendt flere gange.

Struer:
Der har ikke været afholdt møde i Grønt råd i 2009.

Friluftsrådet
Allan Kjær Villesen og Jens Hasager Kirk har henover året fulgt Friluftsrådets arbejde, hvor begge kredse – Limfjord syd og Midtvestjylland har afholdt 5 – 7 møder, hvor referater kan læses på rådets hjemmeside.

Vand og Naturrådet, som henligger under Miljøcenter Ringkøbing har heller ikke i 2009 afholdt møder.

Harboøre tange:
Harboøre tange er fortsat et problem - især på grund af dårlig afgræsning, men også på grund af vandstandsreguleringen. Jørgen Nørgaard, som også er medlem af DN har været med til at få DNs hovedafdeling til at gå ind i problematikken. Allan Kjær Villesen er også involveret og man har udarbejdet en oversigt over problemerne med henvisning til ”Handlingsplan for truede engfugle” samt en grundig statistik over disse siden 1982. I november var DNs præsident Ella Maria Bisschop-Larsen på besøg og det blev bestemt, at der på DNs vegne vil blive sendt et brev med informationer om tangen til de involverede ministerier. Chr. Hjort har lovet at være medunderskriver, hvilket Ole Roed Jacobsen formentlig også vil.

Naturgenopretningen til mange millioner kroner af Vest Stadil fjord blev hen på efteråret i et par læserbrev fra en lokal jægerformand erklæret for spildt, idet der ingen fugle var mere. Vores lokale caretaker Jens Ballegaard, samt Skovridder Thomas Borup Svendsen fremsendte fluks svar, som lød, at det stik modsatte var tilfældet.

Skjernå området er et område, som kan sætte sindene i kog, da der er mange interesser knyttet til området. I 2009 var der et gevaldigt slagsmål i avisen mellem lokalpolitikere fra kommunen og Statsembedsmandsværket, idet skovridderen i SNS-Blåvand Ulrik Lorenzen underkendte et forsøgsprojekt med motorbådssejlads fra Skjern bådehavn og til åens udmunding. Efter en hel del ret barske læserbreve fra flere politikere fik skovridderen opbakning fra DOF, DN og enkelte andre.
Skjernå vil uden tvivl også blive et emne, som lokalafdelingen i 2010 skal beskæftige sig en del med.

I løbet af året har vi foruden påklaget eller deltaget i:
Der har i årets løb været mange Natura 2000 sager, specielt omkring Stadil og Vest Stadil fjorde, samt Skjernå, hvor Ringkøbing-Skjern har udsat dem fordi de ikke viste hvordan de skulle håndteres. Vi har anket en enkelt af disse typer sager i Holstebro kommune ved Felsted kog, hvor kommunen godkendte øget udledning, med begrundelse i at fjorden i forvejen var stærkt belastet
I Ringkøbing-Skjern kommune har vi fremsendt nogle bemærkninger til kommunens storstilede vindmølle plan. Specielt en foreslået forsøgspark midt mellem Søndre dyb og Stadil fjord, samt placering af møller i Natura 2000 område også ved Stadil fjord var vi ikke tilfredse med.
Vi har indsendt høringssvar i planlægningsfasen til store vindmøller umiddelbart syd for Lønborg hede, men i det udsendte oplæg, som er i høring netop nu er der ikke taget notits af vore bemærkninger.
Anke over 3 badebroer i Natura 2000 område ved Halby, Stauning, som blev indsendt i 2008 har vi fået medhold i og samtidig 500,- kroner retur.
Fredningensforslaget af Gødstrup sø er udsat, idet det placeringen af det nye supersygehus har afstedkommet, at der er nød til at tages højde for en vej, fra Tjørring dertil og den vej vil gå igennem det areal, som er med i fredningsforslaget.


DOF-Vestjylland samarbejder med de 3 skovdistrikter i vort område; SNS-Vestjylland, SNS Midtjylland og SNS-Blåvandshuk. I SNS-Midtjylland og Blåvandshuk er vi med i brugerrådene, tillige er der et årligt møde med styrelsen, jævnfør ministeraftalen med DOF.
Et af emnerne, som blev behandlet i SNS-Vestjylland mødet, var slusepraksis i Nissum fjord, idet fjordbunden pludselig blev blot lagt flere steder og nogle af øerne blev let tilgængelig for rovdyr, hvilket ikke er særlig hensigtsmæssigt i yngletiden.

2010 – Visioner

Nu da vand og naturplanerne endelig er kommet vil disse blive prioriteret og kursus/seminar er nu planlagt til at løbe af staben i marts måned og efterfølgende vil prøve at få flere gjort interesseret i de mange natur og landbrugssager, som ofte kan virker uoverskuelige.
I 2009 havde vi en vision om, at vi ville være mere progressiv og aktivt, at komme med forslag til aktiviteter i kommunernes ”grønne partnersskabsprojekter”. Dette punkt tager vi med igen, idet vi synes det er vigtigt at få gjort mere ved. Vi udbygger projektet, idet vi vil prøve at udarbejde nogle projekter, hvor vi gerne skulle få nogle af lokalafdelingens penge ud at arbejde for naturen og fuglene.
Bestyrelsen vil prøve at sætte fokus på den østlige og sydøstligste del af vores lokalafdelings område, da der ikke er så mange ture og aktiviteter her i forhold til den vestlige del hvor mange fjordområderne har stor bevågenhed.
Hvis der er opbakning rundt i vore 6 kommuner vil vi prøve om det kan lade sig gøre at arrangere ”Trækfuglenes dag” alle steder, et arrangement, som  i 2010 afholdes 30. maj.
Vi vil fortsat arbejde på at finde foredragsholdere, gerne i fællesskab eksempelvis omkring de grønne råd, hvor de øvrige medlemmer er oplagte samarbejdspartnere


Det er altid dejligt med nye aktiviteter og flere af de tiltag, som bestyrelsen har støttet og bakket op om kører rigtig godt og det er meget glædeligt, da positive ting giver ny energi.  

Fremhæves skal specielt Seniorarbejdet i DOF Vestjylland! Et projekt, som Lisbeth Olsen startede midt i årtiet i Herning. ”Gråspurvene”, hvor Lisbeth, som tovholder arrangerede ture fugleture rundt i fædrelandet. Efter nogle år blev det til en gruppe på 4, som så bredte konceptet ud til hele lokalafdelingen og som Peder J. Pedersen kort beretter foregår tingene således:

Der blev arrangeret nogle ture som typisk lå på hverdagsformiddage og som var for alle seniormedlemmer og man var da også velkommen til at tage en ven eller nabo med. I starten skrev vi alle navne, adresser og emailadresser op og kontaktede hver enkelt før hver tur og sendte lister over hvad vi havde set på turene.
 Det viste sig at der hver gang kom 10 – 15 – 20 stk. og vi er derfor begyndt at skrive et lille referat af turene og sætte på hjemmesiden straks efter. Vi er nu også ved at være på en tur pr måned, godt og vel. Turene annonceres nu på hjemmesiden mrk seniortur, i sandeviften og i Fugle og Natur. Vi prøver også at få kørt et logo ind ( en gråspurv ).
Det er rigtig hyggelige ture med et rimeligt højt niveau hvor alle er glade for at deltage. Alderen sikrer jo at det er erfarne folk. Vi håber meget på at dette arbejde kan fortsætte i rigtig mange år.


Fuglepigerne, som gruppe er fulgt efter, Pia Morsing og Maja Pedersen har deltaget i et par kurser og har her i 2009 fået startet gruppen op med afholdelse af ture og info møder i DOF-Vestjylland.

Fremadrettet er der nok at tage fat på i 2010. De omtalte Vand og naturplaner, som netop er sendt ud skal vi have nærlæst og kommenteret og der vil vi meget gerne have input fra specielt caretakerne, men også andre med interesse for de enkelte områder. Nationalpark Skjernå er en anden af de store sager, som der uden tvivl vil komme store diskussioner om både før og efter en forventet indvielse til efteråret. Bliver de forskellige ministerier enige om hvordan Harboøre tange skal plejes i det kommende år? Natura 2000 områder og ophævede MVJ ordninger er en anden problematik, som ministeren har givet Ringkøbing-Skjern kommune lov til håndtere, således at der ikke sker en øget udledning, men i Vand og Naturplanerne står der man skal reducere? Og ja så skal vi også i gang med ”DOF-Vestjylland”s arkiv, som vi har ventet så længe på og Peder Pedersen har kæmpet en tålmodig kamp for. Peder er vores arkivar og står for vores 10 – 20 hyldemeter på Vesterbo 14 i Holstebro., så har I noget som har speciel interesse for DOF-Vestjylland, så kontakt ham.

Der skal atter lyde en Tak for året der gik til alle vore medlemmer i DOF-Vestjylland. Tak til alle jer, som har bidraget til denne beretning, været turguider, caretakere, punkttællere, tastet på Dof-basen, dofbase koordinator, bestyrelses medlemmer, kommune kontaktpersoner eller repræsenteret os i Friluftsrådet og andre steder.

Håber vi ses derude og ved fælles hjælp, får gjort nogle gode ting for naturen, fuglene og vore medlemmer i det kommende år, med håbet om, at 2010 må blive året hvor vi får ynglende Havørn i Vestjylland!

Vedtægter

Læs mere...

Beretning 2007

2007 var igen et godt år for DOF-Vestjylland, som vi nu hedder efter struktur tilpasningen af lokalafdelingerne i DOF. Denne ændring betød at vi fra august måned kunne byde velkommen til Dof medlemmerne i den gamle Nørre Snede kommune, som pr. 1.1.2007 blev en del af Ikast-Brande kommune og dermed DOF-Vestjylland.

Sidste år fremlagde vi nogle visioner for 2007 og ser man tilbage på disse er det gået meget tilfredsstillende. Vi har fået den nye bestyrelse til at køre godt, trods den store udskiftning, hvor hele 5 nye bestyrelsesmedlemmer blev valgt ind. Der er ganske meget at sætte sig ind i og der vil altid gå noget tid inden, der fås en god rytme og nye folk får indsigt i de ting bestyrelsen arbejder med. Sandeviften var også en af udfordringerne; den er kommet i gang igen. Vores hjemmeside fik en tiltrængt ansigtsløftning og er her sidst på året blevet mere aktiv. Vi håbede også at blive repræsenteret i eventuelle ”grønne råd” i de nye kommuner, hvis der blevet oprettet sådanne. Alle 6 kommuner oprettede et grønt råd i løbet af året og vi er repræsenteret i alle. Så alt i alt blev vore håb for 2007 indfriet ganske fornuftigt.

På generalforsamlingen sidste år i januar blev der tillige pålagt bestyrelsen, at finde et nyt logo til erstatning for ”Urfuglen”. Vi havde en rigtig god proces, hvor der blev diskuteret meget og holdt indtil flere afstemninger inden valget faldt på ”Kortnæbbet gås”. At den blev valgt flyvende var heller ikke tilfældigt, idet dette skal symbolisere V´et for Vestjylland, hvilket også ses når gæssene kommer flyvende i kileform.

 

Fuglene


DOF-Vestjylland havde, som vanligt et år med rigtig mange spændende iagttagelser. Af nye arter for vort område var den berømte Ørkendompap fra Agger tange, som også tog en smuttur over Nissum bredning d. 6.8. og besøgte Harboøre tange, hvor den blev set af en håndfuld ornitologer. Hele historien og oplevelsen af denne Ørkendompap er fint beskrevet i Sandeviften, hvor den endda har fået et fint digt med på vejen. Ørkenpræstekrave – Tipperne er også, hvis den godkendes ny art for Vestjylland og kun tredje fund i Danmark.

  Af andre sjældne fugle fra kan nævnes: Hærfugl - Græm, Sibirisk hjejle - Harboøre tange, Terrekklire - Tipperne, Stylteløber - Skjern enge  forår og Tipperme efterår, Amerikansk Pibeand - Skjern enge og Geddal enge, Brilleand - Husby klit, Citronvipstjert - Hvide sande, Schwarz løvsanger - Lyngvig fyr, i øvrigt set sammen med Hvidbrynet løvsanger og Fuglekongesanger samme dag, Hvidvinget terne - Vest Stadil fjord, Topskarv - Vejlby klit.

Hvis Dof-basen kikkes igennem findes også andre bemærkelsesværdige fund og antal:

 

 • Rødstrubet lom 3000 trækkende forbi Torsminde 10.2. er virkelig mange.
 • Hvid Vipstjert rastende ved Handbjerg strand 27.1. er vist første januar iagttagelse
 • Bramgås - 12.950 Værnengene 12.4. er et stort tal.
 • Der blev fundet en ny Pomeransfugle lokalitet: Pallisbjerg enge med et max. Tal på 113 fugle, max. Skjern enge 66, Vest stadil fjord 48.
 • Overnatningsplads for Rørhøg med op til 27 eksemplarer 4.9. Skjern enge
 • 65 observationer af Havørn
 • Op til 6 Rovterner ved Skjernå deltaet og observationer i hele maj – juni, samt august-september.
 • Observation af 5 Hvidbrystet præstekrave ved Nissum fjord er første iagttagelse i 5 år og arten er ikke set på den tidligere ynglelokalitet siden 1996.

På ynglefugle siden fik vi igen i 2007 en helt ny art på landkortet, Sangsvane, som tog den genoprettede Bøllingsø til sig og fik 3 unger, hvoraf 2 blev flyvefærdige. Stedet er atypisk, i forhold til de steder hvor den hidtidig er fundet i Danmark, idet den de andre steder, har valgt ganske små moser.

Korttået træløber, som vi kun har haft ganske få observationer af tidligere, er antagelig blevet årlig ynglefugl med indlemmelsen af Nørre Snede kommune.

Ingen sikre ynglefund af Trane, men der er set en del hen over forår/sommer og det kan tyde på at arten for alvor er ved at få kik på det vestjyske.

Sortterne har ynglet med 3 – 5 par.

Sortstrubet Bynkefugl er ved at bide sig fast, i 2007 har mindst 6 par ynglet på hede arealer, såvel ved kysten, som inde i landet.

Skestork 17 par med omkring 40 unger.

I 2007 var der også for første gang siden 1990 tilløb til at et par Hvid stork ville slå sig ned. Først havde de kik på reden i Vedersø, men denne var desværre ikke vedligeholdt og parret fortsatte videre til Husby, hvor de opholdt sig i reden 2 – 3 dage, men forsatte så videre og vi fik ikke storken tilbage i denne omgang. Havde reden i Vedersø været OK, kunne det måske godt have givet pote, idet der i dette område er en del økologiske landbrug, tillige med naboskabet til Vest stadil fjord, men vi må krydse fingre for, at der bliver en anden gang. 

 

Medlemmer


DOF har de senere år haft et jævnt stigende antal medlemmer hvilket er særdeles positivt. Foreningen er det sidste år steget med over 1000 medlemmer og vi har passeret 14.000 i alt her i løbet af efteråret. Medlemsstigningen har været generel over hele landet og er således heller ikke gået DOF-Vestjylland forbi.. Når medlemstallet gøres op på sædvanlig vis, hvor hustands-medlemsskaber tælles dobbelt var vi pr. 31.12.2007 oppe på 510 medlemmer, hvilket er det højeste i lokalforeningens historie. Det hidtil højeste niveau var 1994 og 1995 hvor der var 485 medlemmer.

Stigningen i 2007 er på over 10 %, da medlemstallet ved årets begyndelse var på 455. Tilgangen i forbindelse med strukturtilpasningen var 15, hvoraf 13 var fra det tidligere Nørre Snede kommune.

Fordelingen af medlemstyper er: 29 Hustandsmedlemmer, 288 kernemedlemmer, 157 medlemmer samt 7  junior medlemmer. Det er specielt blandt medlemstypen ”medlem” at stigningen har været stor, idet denne ved årets begyndelse var 107 og således vokset med 50.

To af DOF-Vestjyllands medlemmer blev i årets løb hædret. Jette Clemmensen, vores tidligere redaktør af Sandeviften blev indstillet til DOFs hæderspris, hvilket resulterede i at hun på efterårets repræsentantskabsmøde fik overrakt et flot maleri af Skestorke malet af Jens Frimer, samt et fint diplom. Jørgen Nørgård, Lemvig fik på mødet ”årets ornitologiske oplevelser” overrakt en akvarel af ”Kortnæbede gæs” malet af Jens Overgård Christensen, i anledningen af, at han har været medlem af DOF i ikke mindre end 50 år.

 

Aktiviteter

DOF-Vestjylland har i det forløbne afholdt cirka 15 ture, samt igen deltaget i Åben hus arrangementer på Skjern enge og Geddal enge. Gråspurvene har annonceret 12 ture i løbet af året, hvoraf 11 blev gennemført.

Der er blevet afholdt 2 møder begge i Aulum. Generalforsamlingen hvor der var omkring 30 deltagere. Årets ornitologiske oplevelser i begyndelsen af december var en rigtig publikumssucces med 50 deltagere, som fik en rigtig fornøjelig og intens aften, hvilket vil sige, at der var rigtig mange spændende og gode indslag fra både ind- og udland.

Fuglenes dag blev afholdt to nye steder i 2007. I Momhøje plantage ved Kibæk, omkring det nye Naturcenter. Desværre var der her meget få deltagere. I Holstebro området var der jubilæum, idet det var 25. gang arrangementet blev afholdt i et samarbejde mellem Dagbladet Holstebro-Struer og lokalafdelingen. I den anledning fandt vi et nyt sted ”Nørre Vosborg”. 80 deltagere så her omkring den gamle herregård, som snart er færdigrestaureret, 51 forskellige fuglearter. Efter fugle turen var der mulighed for rundvisning, samt kaffe og brød i selve borgen. Mange benyttede sig af muligheden og det blev til en god og hyggelig afslutning på fugleturen, hvor vi også gav deltagerne tilbud om at få 3 fugleblade gratis, hvilket ca. 20 benyttede sig af.

Vi var atter på Landsskuet med samme koncept, som de foregående år, dog havde vi mere fokus på medlemskampagnen denne gang. Efter de 3 dage kunne vi i alt sende 108 kuponer til Fuglenes hus. Normalt giver indsendte blanketter 30 – 35 % nye indmeldte medlemmer.

Lokalafdelingens heldagstur var i 2007 en storketur med besøg i Rickelsbüller kog og Schüttsiel inden den fascinerende landsby Bergenhusen med 16 par ynglende storke kun omkring 60 kilometer fra Danmarks grænse. Turen gav 102 arter og i alt 42 var med på en rigtig succestur.

Sandeviften er udkommet med 2 numre. Et forår på 40 sider og et nummer her lige før jul på 36 sider. Sandeviften skulle køres i gang igen og det var en af de opgaver, som ”den ny bestyrelse” først gik i gang med. Pia Morsing og Agner Svenstrup meldte sig til opgaven og de er kommet rigtig godt fra land, sammen med Carsten G. Laursen, som også var en god medhjælp tidligere. Årsrapporten blev desværre ikke færdig til udgivelse, men da det meste af forarbejdet er gjort, forventes den at udkomme inden så længe.

Caretaker arbejdet fungerer godt og en del steder er der rigtig gode grupper, som har stor fornøjelse af at lave tællinger i ”deres område”. Nogle af grupperne er med i alternative aktiviteter, således har caretakerne på Venø, lavet fugle-tur og safari, i samarbejde med Venø beboerforening. Skjernå gruppen deltager i åben å-dal og ved Nissum fjord er man med i netværket omkring fjorden.

I Dof-basen er der i 2007 indtastet 34.167 observationer i DOF-Vestjylland, af 338 forskellige fuglearter. 269 observatører har indtastet deres iagttagelser, som fordeler sig på 534 forskellige lokaliteter.

Igen imponerende tal. Det skal også lige nævnes at Dof basen henover det seneste år, har fået flere gode søgefunktioner tilføjet, bl.a. et fint oversigtskort med observationerne.

Henning Rose Sørensen har i slutningen af året meddelt at han gerne vil aftræde, som DOF-basekoordinator. Et job, han har haft siden basen blev opfundet i begyndelsen af 90´ erne og vi vil derfor gerne takke for det store arbejde, han gennem årene har udført.

Hjemmesiden fik en tiltrængt fornyelse hen over sommeren og vi vil fremover arbejde meget for at der sker noget på siden, således at oplysninger, møder, historier mv. bliver løbende fornyet og udskiftet. Der skal også lyde en opfordring til at jer og vore øvrige medlemmer om, at indsende små og større historier og oplevelser, som så efterfølgende vil bliver lagt på hjemmesiden.

Lokalafdelingen deltog i august i ”Tårnenes dag”, som er en landsdækkende konkurrence, hvor der konkurreres om at se flest fuglearter i et givent tidsrum.. I DOF-Vestjyllands område deltog 3 hold:

Hestholm tårnet på Skjern enge. Felsted tårnet ved Nissum fjord og Geddal tårnet. Deltagerne havde en rigtig sjov og spændende dag, hvor de 3 tårne havde løbende kontakt med hinanden, bl.a. var vi også direkte i radioen fra Felsted tårnet. Geddal enge kom op på 70 arter og vandt vores interne konkurrence og fik en delt 5. plads i den landsdækkende.

Redekasseprojekt på Borris Hede med særlig opmærksomhed på Vendehals har i 2007 givet anledning til 8 påbegyndte kuld med 47 flyvefærdige unger. Det er det største antal par siden 1982, og der er måske tegn på en vis fremgang i bestanden, idet også et svensk redekasseprojekt har god vind i sejlene. Siden 2005 er der i alt ringmærket 122 unger i de 117 kasser på Borris Hede.

Der har i 2007 været optalt 23 ynglefugle- og 18 vinterfuglepunkttællings ruter. For at fremme dette vigtige arbejde, er der i april 2008, arrangeret et kursus i punkttælling på Præstbjerg naturcenter for nye tællere.

 

Naturpolitik


Lokalafdelingen har hen over året modtaget over 600 sager fra de 6 kommuner i vort område.

Langt de fleste omhandler tilbygninger og godkendelser af forskellig art, særligt har der været rigtigt mange ansøgninger om at lave småsøer/damme, hvilket der som oftest bliver givet tilladelse til. Sagerne fra kommunerne bliver tilsendt os pr. mail og i begyndelsen af året, blev der lavet nogle mailgrupper, eksempelvis holstebro@dof.dk, hertil sender så kommunen og vi kan lægge de personer på, som er relevant og gerne vil se sagerne herfra. På den måde hjælper vi hinanden med at være opmærksom, når der kommer ting, som er vigtige i forhold til fugle og natur.

Processen mod en evt. udpegning af Skjern Å Nationalpark har DOF fulgt fra sidelinjen, da vi ikke har haft mulighed for direkte at påvirke beslutningerne i styregruppen. Vi har på forskellig vis forsøgt at gøre de ansvarlige politikere opmærksom på, at ambitionerne for området er alt for små. Både den sydlige del af Ringkøbing Fjord og Tipperhalvøen med Værnengene bør indgå i en nationalpark. Desuden er det beskæmmende, at op mod 50 % af det område, der ønskes udpeget, er intensiv landbrug uden visioner om, at udvikle disse i en naturvenlig retning. Det er for sølle, hvilket DOF bl.a. har skrevet til ministeren. De samme betænkeligheder ved projektet har WWF og DN.

I 2006 blev EF-fuglebeskyttelsesområde 43 (Ringkøbing Fjord) udvidet mod øst, så den vestligste del af projektområdet (til og med Hestholm Sø) nu indgår i beskyttelsesområdet. DOF ønsker fortsat, at også den resterende del udpeges, men det har desværre en længere horisont. I 2007 udgav DMU ellers en arbejdsrapport over yngle- og rastefuglenes i området i 2006, der viste, at der er grundlag for en yderligere udpegning, men processen frem mod en udpegning har vanskelige vilkår!

I forbindelse med ministeraftalen har der været afholdt møder i alle de 3 distrikter, som er i vort område. DOF er meget positiv over for samarbejdet med skovdistrikterne og der kommer rigtig gode resultater ud af samspillet, hvor vi er med til at komme med input og forslag til skovdistrikterne, som så evaluere mulighederne, for at udføre nogle af disse tiltag, som efterfølgende gerne skulle kommer fugle, natur og mennesker til gavn.

Samarbejdet med Oxbøl skovdistrikt om ministeraftalen drejer sig om Skjernå området, samt bl.a. om plejen af Tipperne, hvor der er blevet afdrevet et større område med krat for at optimere forholdene for engfugle. Disse har dog endnu ikke i 2007 reageret positivt ved at begynde at yngle i området, der nu også afgræsses i lighed med de øvrige arealer.  På Tipperne foregår bl.a. regulering af ræv og mink og der arbejdes med forskning, for tiden er en undersøgelse af relationer mellem ynglefugle og prædatorer 2007-2009 i gang.

Samarbejdet med Feldborg Statsskovdistrikt drejer sig både om deltagelse i Brugerråd og ministeraftalen. Den sidste har mest fokus på en række arter, som ikke findes i nævneværdig grad i distriktet, så derfor har vi indgået et partnerskab, for at forbedre ynglemulighederne for Natugle, Perleugle, Hvinand og Vendehals. Distriktet opsætter 115 redekasser i dansk lærketræ primo 2008, og lokale DOF'ere fører i årene fremover tilsyn med disse og afholder et antal offentlige ugleture. Projektet bliver omtalt nærmere i Fugle og Natur 1:2008.

Klosterheden skovdistrikt varetager mange store naturarealer i Vestjylland og herfra kan berettes om forskellige tiltag i 2007. Ved Vest Stadil fjord arbejdes der på at få mere vand på tidligere tørre marker. På Harboøre tange er der er etableret en vandstandsreguleringsklap mellem Nordre Dyb og Limfjorden, hvilket vil sige at vandstanden på engene nu kan styres til gavn for fuglene. Der er dog ingen automatisk vandstandsmåler etableret, så man kører efter fri vandudskiftning i vinterhalvåret og rimelig høj vandstand i foråret for at tilgodese engfuglene. Ved Nissum fjord er afgræsningen udvidet ved Gørding dæmningen i Felsted Kog.
Syd for Torsminde er der etableret flere bekkasinskrab helt op til byen, samt at der er lavet flere fenner, som man har ført vand frem til; der er blevet afslået rør langs fjorden og inde på engene, men desværre var der i 2007 meget få kreaturer, som er et generelt problem. På Fjandø blev 4 ræve skudt sidste jagtsæson, men alligevel er situationen katastrofal; idet der stort set ikke er ynglefugle længere på øen. I 2008 arbejdes fortsat intenst og godt på forbedring af engfuglelokaliteterne omkring fjorden.

Ynglefugletællingerne på strandengene ved Nissum Fjord har for 4. år i træk resulteret i en rapport over engfuglenes brug af området. Der ses ikke de store ændringer. I efteråret gennemførte skovdistriktet efter anvisninger fra DOF en omfattende pleje med etablering af mindre vandhuller (såkaldte bekkasinskrab) og slåning af tagrørsbræmmer. Indsatsen blev sidst på året udvidet til områder med stort potentiale for eng fugle nordøst for Bøvling Fjord. Dette gennemføres i 2008. Der er en god dialog med skovdistriktet om at optimere forholdene, og flere midler fra "miljømilliarden" bruges målrettet her. Samtidigt øges afgræsningen på nyhegnede arealer vest for fjorden og langs Storåens udløb i fjorden. Resultatet af ynglefugletællingerne kan ses på vores hjemmeside. 

I begyndelsen af året satte en lille gruppe sig sammen for at tilpasse et paradigme, som efterfølgende blev sendt til de nye kommuner. Hovedlinierne i brevet var udformet af Fuglenes hus, hvor lokalafdelingen, så tilpassede forskellige facts om os, samt de enkelte kommuners vigtigste naturområder, tillige med at vi nævnte de fuglearter, som de har særlig ansvar og forpligtigelse overfor. I brevet opfordrede vi tillige kommunerne til at lave ”grønne råd” og såfremt det skete ville vi gerne være medspiller her. I løbet af året har alle 6 kommuner i DOF-Vestjyllands område efterfølgende besluttet at ville lave sådanne ”grønne råd” og vi er kommet med alle stederne, hvilket er meget positivt. På hjemmesiden kan ses hvem der repræsenterer os, de forskellige steder og disse personer er tillige kontaktperson til de enkelte kommuner.

Arbejdet i de grønne råd er kommet lidt forskelligt i gang. I Herning kommune har der eksempelvis i 2007 allerede været afholdt 4 møder. Grønt råd fungerer, som rådgivende råd for forvaltningen og er en aktiv medspiller bl.a. i et oplæg omkring kommunes ny naturpolitik og indtrykket er at man er ambitiøs og vil ikke nøjes med laveste fællesnævner. Ikast-Brande kommune kom lidt sent i gang og har afholdt et enkelt møde, men har ikke rigtig fundet helt ud af, hvordan det skal køre endnu og hvordan sammensætningen skal være. I Struer kommune har der været afholdt 2 møder, hvor rådet mest er blevet orienteret om relevante emner, bl.a. Natura 2000 områderne og indsigelserne hertil.

I Holstebro kommune er der afholdt 3 møder og ”det grønne råd” fungerer godt, man bliver hørt og fortæller om eget arbejde, der bliver diskuteret med kommunen og medlemmerne i mellem og der er en forventning om at de drøftede emner tages alvorligt, bl.a. de opgaver, som kommunerne overtog fra amterne. I Lemvig kommune er grønt råd, ikke helt så grøn, som de andre steder, idet dette råd fandtes et par år forud for kommunesammenlægningen og her er arbejdet, således fortsat på samme måde som tidligere, bortset fra at folk og områder, fra den gamle Thyborøn-Harboøre kommune nu også er inddraget. Her er afholdt 3 møder i 2007. I rådet er talt en del vindmølleplanlægning og placeringer af disse, man har talt om problematikken med tilvoksning af hybenroser bl.a. på Gjeller odde. Rådet arbejder også på, om kommunen kunne lave naturplaner, som grønt råd gerne vil deltage i, med henblik på at få naturområderne til at hænge mere sammen. I Lemvig kommune tages Natur og miljørådet, som det hedder alvorligt, hvilket bl.a. kan ses ved at samtlige medlemmer af Teknik og miljøudvalget oftest deltager, tillige med overordnet personale fra Teknik og miljøafdelingen. I Ringkøbing-Skjern kommune har været afholdt 3 møder i det ”grønne råd”. De 2 første var af meget orienterende karakter. Mødedeltagerne synes dette var udmærket, men ville også gerne have punkter, som kunne diskuteres, bl.a. for bedre at komme til at kende de forskellige medlemmers holdninger og meninger. Denne udmelding resulterede så i, et rigtig godt tredje møde hvor flere oplæg blev diskuteret bl.a. kommunens salg af skove, nationalpark ”Skjern å”, og forslag til pleje af klitheder omkring Nørre Lyngvig.

Statens miljøcentre har også oprettet et nyt råd i 2007, nemlig ”Vand og natur rådet”. Heri har DOF-Vestjylland også fået en plads, i det råd, som er tilknyttet Miljø-center Ringkøbing. Miljøcentrets område dækker vore 6 kommuner, samt Skive og Viborg kommune, som er en del af DOF-Nordvestjylland. Ved det første møde i Vand og Naturrådet d. 22. juni blev høringsfasen omkring alle Natura 2000 områder, dvs. alle habitat- og fuglebeskyttelsesområder skudt i gang. I et halvt år frem til 22. december, havde alle muligheden for at komme med input og forslag, omkring status, trusler og forbedringer til de enkelte naturområder. I vores område har vi ganske mange habitat og fuglebeskyttelses områder og mange af dem, er endog meget store. Vi prioriterede dette arbejde meget højt, idet forslagene bl.a. skal bruges til at planlægge tiltag og eventuel naturpleje, som miljøcentrene skal bearbejde og prioritere i årene fremover. DOF-Vestjylland indsendte i alt 16 høringssvar, som kan læsses på miljøcentrenes hjemmeside.

 

2008 – Visioner for det nye år


Vi har taget hul på et nyt år og så der igen ses frem ad. Visionerne er nogle af de ting, som bestyrelsen har snakket om, at ville arbejde med fremadrettet i det kommende år. Der er mange vigtige ting at tage fat på, men vore mål for året er ikke prioriteret, men blot nedskrevet i tilfældig rækkefølget. 

 • Bestyrelsen har i 2007 arbejdet på at få et depot / rum til de ting, som er DOF-Vestjyllands ejendom, men ligger rundt ved forskellige medlemmer. Disse effekter, som f.eks. er Sandeviften kpl., vore udgivelser af lokalrapporter og andre fuglebøger, kartotekskort mv. vil måske forsvinde hvis der pludselig skal ryddes op og dem der gør det, ikke kender baggrunden for tingene. Vi har fået lovning på et rum i rådhuskælderen i Vinderup. Målet må være at vi får indrettet dette rum og samlet vore gamle ting her i løbet af året.
 • Bestyrelsen har endvidere arbejdet på at få adgang til et lokale, som vi kan bruge til forskellige medlemsaktiviteter. Dette lykkedes også i form af en aftale med Skovlund naturskole ved Holstebro, som har et fint lokale, hvor vi nu kan booke os ind når vi har lyst.

I den forbindelse håber vi på der kunne være oppakning og lyst til at starte lokalgrupper, specielt omkring de store byer: Herning, Holstebro og Ringkøbing. Grundlaget for et sådan arbejde, er der i hvert fald mulighed for omkring Holstebro, hvor vi vil forsøge at lave nogle aktiviteter med ”Skovlund”, som udgangspunkt. Vi har allerede besluttet at vi afholder næste bestyrelsesmøde der.

 • Gråspurvene, som er opstået i Herning området, har fået vokseværk, hvilket vil sige at 3 – 4 seniorer i DOF-Vestjylland har snakket sammen, om at lave fugleture og aktiviteter f.eks. midt i ugen, for de medlemmer, som har mulighed for det.. Et meget spændende og interessant projekt, som bestyrelsen gerne vil bakke op om og understøtte, hvis der er behov for det.
 • Vi vil arbejde på at lave flere medlemsaktiviteter og også bede folk om at byde ind med hvad de kunne have lyst til at arbejde eller bidrage med, således at medlemmerne bedre vil få indfriet de forventninger, de kunne have til foreningen. ”Gråspurve`enes udvidelse og et lokale vi kan bruge i Holstebro til forskellige ting er helt klart medlemsaktiviteter, som understøtter dette. Måske kunne der også laves en afdeling af ”fuglepigerne”, hvis nogle skulle have lyst, for ikke at sige øget fokus på ungdomsarbejde.
 • Naturpolitikken vil vi fortsat følge og efter bedste evne gøre indsigelser eller påpege ting, som ikke er hensigtsmæssige i forhold til naturen og fuglene. Vi vil prøve at gøre, hvad vi kan for at påvirke nationalpark Skjernå i en mere naturvenlig retning, hvis muligt. 

Når en beretning skal skrives, skal der være noget at nedfælde, dette har ikke været et problem for 2007 i DOF-Vestjylland regi, for med rigtig mange aktive folk, sker der jo en del. Caretakerarbejdet har inddraget mange nye mennesker, ture, møder, udstilling, Tårnenes dag, oliefugletælling, grønne råd, bestyrelsesarbejde og ikke mindst mødet med ligesindede ”derude” hvor ”fuglene” er, er med til at gøre naturen interessant og noget der er værd, at gøre en stor indsats for at bevare og kæmpe for, ikke mindst i forhold til vore efterkommere, som også gerne skal have muligheden for at forundres over naturens fantastiske livsformer og tilpasninger. I 2007 har DOF- Vestjylland i den forbindelse også set ud over egne grænser og støttet vore fugle-kollegaer i Bulgarien, hvor vi sponsorerede ”Klyden” i deres nye ynglefugleatlas. Med disse ord vil jeg hermed Takke alle jer, som har været med til at gøre en indsats for fuglene og vores forening i løbet af året og håber I alle fortsat ”vil bære ved”, så der om et år igen kan fabrikeres en beretning, med masser af godt indhold.

Beretning 2008

Så er et år igen gået med en lang række aktiviteter af forskellig art i form af ture, møder, deltagelse på udstilling, skovens dag, samt ikke mindst lokalafdelingens første udenlandsrejse med fly. Medlemstallet i DOF-Vestjylland har aldrig tidligere været højere ved et årsskifte.

I sidste årsberetning fremlagde vi nogle visioner for det kommende år, ikke alle er nået, men vi er på vej. Vi arbejder stadig på et depot / arkivrum, hvor vi kan opbevare lokalafdelingens effekter. Holstebro kommune havde lovet os et rum på Vinderup gl. rådhus, men der blev pludselig overbooket. De føler en forpligtelse over for os, da de havde lovet os rummet og derfor har vi en vis forhåbning om, at vi inden så længe får et DOF-Vestjyland arkiv i Holstebro, som også ligger mere centralt end Vinderup.

Vi fik holdt 4 møder i Skovlund naturskole i løbet af året. 2 bestyrelsesmøder, samt 2 medlemsmøder, sidstnævnte var en af de aktiviteter vi ville prøve af i 2008. Der blev afholdt i alt 4 medlemsmøder og foruden ovennævnte 2, var der en i Herning og en i Ringkøbing.

Seniorgruppen, som startede op i begyndelsen af året, lovede vi at bakke op, dette var ikke nødvendigt, da de har klaret opgaven med stor succes selv.

Naturpolitikken og miljøgodkendelser har vi forsøgt at følge bedst muligt og har lavet enkelte indsigelser i løbet af året. Vi glæder os endvidere over, at det ser ud til, at ”Nationalpark Skjernå” bliver vedtaget på trods af protester tre sekunder i tolv.


Fuglene

DOF-basen afslører, at Vestjylland blev beriget med 2 nye fuglearter for området i 2008. Rødvinget Braksvale ved Bølling sø 21 + 22. maj, samt Hvidøjet and ved Hestholm 2. september. Udover disse var der anden gangs fund af Halsbåndtroldand 25.januar – 25. februar, som rigtig mange fik glæde af at se ved Lønborggård tårnet. Slangeørn optrådte ligeledes med 2. fund, idet en blev set trækkende ved Nørre Snede 2. juni.

Af andre sjældne arter i vort område kan nævnes: Amerikansk Pibeand – Geddal enge, Amerikansk Krikand – Vest Stadil fjord og Værnengene, Damklire – Geddal enge, Hvidvinget Terne – Skjern enge, Stribet Ryle – Tipperne, Sorthoved Gul Vipstjert – Tipperne, Balearskråpe – Nørre Lyngvig, Brilleand – Nørre Lyngvig, Steppehøg – Søndervig, Jagtfalk – Vest Stadil fjord og Langnæbbet Sneppeklire – Værnengene.


Bemærkelsesværdige fund 2008:


 • Sortstrubet Bynkefugl 10.3. 10 Thorsminde tangen.

 • Blåhals syngende på flere lokaliteter.

 • Storspovetællingen gav mere end 7000 i april i Vestjylland

 • Ravnen har efterhånden en stor bestand i vores område. 27.4 75 Nørlund plantage og 20.10. 90 Idom å og å dal er store tal

 • Op til 7 Rovterne Skjern enge

 • Ligeledes hele 7 Fiskeørne Vest Stadil fjor / Tim enge.

 • Traner flere steder hen over sommeren. 1 ynglepar med 1 unge Skarrild. Borris hede, Vest Stadil fjord og Felsted kog er måske allerede / eller bliver sandsynligvis også snart ynglelokaliteter.


I kategorien ynglefugle kan vi som i 2007 atter glæde os over en ny yngleart, som også er første registrering, nemlig Perleugle, som med en meget lidt iøjnefaldende levevis blev fundet ynglende i en af de redekasser, lokalafdelingen i samarbejde med SNS Midtjylland har opsat i Skovdistriktets mange skove og plantager. Parret fik 2 unger, som pga. konstruktionsfejl desværre ikke rigtig kunne komme ud af redekassen, men blev ved eftersyn hjulpet ud af kassen og anbragt på plejestation, hvorfra de bliver genudsat her i foråret.
Fyrremejse og Korttået Træløber er 2 arter, som vi ikke kendte for få år siden, nu er de antagelig begge ynglefugle med min. 2 – 3 par. Sangsvane parret, som ynglede ved Bølling sø i 2007 var igen på plads, men yngleforsøget resulterede ikke i et kuld unger.

Sortternerne ved Vest Stadil fjord ynglede med 4 – 6 par og fik minimum 4 udfløjne unger på vingerne.

For 2 arters vedkommende er ynglebestanden i Vestjylland nærmest eksploderet og øget bemærkelsesværdigt de senere år. Skestorken ved Skjern enge satte atter rekord med hele 21 ynglepar, hvilket resulterede i observation af et rekord stort antal fugle på op til 73 sidst i juni. Kolonien er den næststørste i Danmark. Ligeledes er det gået for Sløruglen, som på omkring 10 år er vokset fra en bestand på ganske få par til over 50 par her i 2008.

Sidste år berettedes om storkene ved Husby og et håb om, at vi på et tidspunkt igen fik Hvid Stork tilbage til Vestjylland. Hvid Stork blev erklæret uddød i Danmark i 2008, da der ikke er flere vilde storke, som beboer nogen rede længere i Danmark, men Skjern å / enge fik så besøg af 2-3 unge storke, som var i området fra først i juli, måske primo juni, til omkring 20. august. Det kunne, hvis disse storke vender tilbage her i foråret, måske være starten på en ny æra. At storkene blev i området i så lang tid vidner nemlig om, at fødegrundlaget måske er ved at være i orden.


Medlemmer

Efter en rekordstor stigning i antallet af medlemmer i 2007, bl.a. på grund af lokalafdelingernes struktur tilpasning har vi i 2008 bibeholdt et højt niveau antalsmæssigt og med en lille stigning i forhold til året før. Ved årets begyndelse var vi 510 medlemmer og ved årets slutning 517, udregnet således at Husstandsmedlemskaber tæller dobbelt. Fordelingen af medlemmer ser således ud:Medlemsstatistik

 

31-12-2008

9

DOF Vestjylland

 

M1 + M51

Kernemedlem

277

M13 + M53

Husstandsmedlem

31

M2 + M52

Juniormedlem

4

M30

Medlem

174

I alt

 

486


Fordelingen af medlemstyper viser et mindre fald af Kernemedlemmer, fra 288 pr. 31.12.2007, tilsvarende faldt juniorer fra 7 og så modsvarende en stigning i antallet af ”medlem”, fra 157 forrige år.


Aktiviteter

I DOF-Vestjylland er der afviklet flere ture end de foregående år, bl.a. på grund af Seniorgruppens hverdagsture, som tidligere lå i ”Gråspurve” regi. Turene har været fordelt ud over lokalafdelingens område, med ture i alle kommuner. Generelt har antallet af gæster på turene været højere i 2008 end i en længere årrække.

Der har været afholdt 5 møder + 3 medlemsmøder i løbet af året. Generalforsamling med 23 deltagere. I marts havde vi besøg af ”gåse Madsen”, som fortalte om sin mangeårige forskning omkring gæs og viste fine fotos fra bl.a. Svalbard, samt fortalte spændende og interessant om de mange resultater! I oktober havde vi i samarbejde med DN-Ringkøbing/Skjern og Ringkøbing-Skjern Museum arrangeret et foredrag med forfatteren Kjeld Hansen, som fortalte om sin nyeste bog ”Det tabte land”, som skildrer forarmningen af Danmarks natur, specielt efter anden verdenskrig. Til dette arrangement, som afholdtes i Rådhushallen i Ringkøbing mødte omkring 100 oplagte tilhører op. Til ”årets ornitologiske oplevelser”, som afholdtes her i Aulum var der som i 2007 50 deltagere, som atter fik en interessant aften, med en del på programmet, tillige med en smule julehygge.

Lokalafdelingen arrangerede i 2008 for først gang en stortur med fly. Rejsen gik til Extremadura i Spanien og forløb meget vellykket for turens 15 deltagere.

Fuglenes dag havde 75 deltagere på Nørre Vosborg, som igen fik en god morgen på den gamle, men nu total nyrenoverede herregård. Stedet har nogle rigtige gode rammer og giver gode muligheder for at se de forskellige fuglearter, som ynder skov, park og de åbne områder, der findes på lokaliteten.

Lokalafdelingens heldagstur bustur gik til Blåvand og Sneum engsø. Omkring 30 deltagere fik en god tur, hvor vi på Blåvand fuglestation fik et godt indblik i en ringmærkers hverdag.

DOF-Vestjylland var igen i 2008 på Landsskuet i Herning. Konceptet var som de tidligere år og vi fik snakket med en del besøgende og igen sendt relativt mange ”Isfugle-kuponer” til Fuglenes hus.

Sandeviften udkom, som vi annoncerede på sidste års generalforsamling, 2 gange i 2008. Forårsnummeret på 36 sider og efterårsnummeret på 34 sider. 2 flotte numre, som Pia Morsing, Agner Svenstrup og Carsten G. Laursen har produceret.

I august deltog lokalafdelingen igen i ”Tårnenes dag”. 3 tårne Hestholm, Geddal enge og Vest Stadil fjord efter samme koncept, som året før. Alle 3 tårne fik flere arter end i 2007 og ”Vest Stadil fjord” opnåede 2. pladsen i landskonkurrencen med 84 forskellige fuglearter.

Hjemmesiden www.dofvestjylland.dk har de sidste år været et fokus område fra bestyrelsens side, for at få den mere levende. I 2008 har der været et fornuftigt ”flow”, med omkring 80 nyheder/input henover året. I hjemmesidens statistik kan det ses, at publikum/medlemmer også bruger siden flittigt. Det gennemsnitlige daglige besøg har været et sted mellem 55 og 60 besøgende hver dag, hvilket må siges at være meget tilfredsstillende. Siden har tillige haft 10.601 unikke brugere og 22.696 besøg. En af sidegevinsterne ved aktivitet og aktualitet på siden, bl.a. omkring ture og møder, samt efterfølgende referater, ser tilsyneladende ud til at afstedkomme, at der er flere gæster / medlemmer til de ture, som bliver arrangeret, hvilket er glædeligt.

I Dof-basen er der for hele landet, indtastet over en million observationer i 2008, heraf er de 45.227 observationer fra DOF-Vestjyllands område, hvilket er 30 % flere end i 2007. 354 forskellige fuglearter er hvad 298 observatører har indskrevet. I Vestjylland er der 187 oprettede brugere. Hvis man ser på fordelingen af indtastede observationer pr. kommune fremkommer et meget interessant billede:

 • Ringkøbing – Skjern kommune 28.158 indtastninger / 267 arter

 • Holstebro kommune 6573 indtastninger / 231 arter

 • Lemvig kommune 3737 indtastninger / 209 arter

 • Herning kommune 2740 indtastninger / 161 arter

 • Ikast-Brande kommune 2290 indtastninger / 167 arter

 • Struer kommune 1730 indtastninger / 148 arter

Altså Ringkøbing-Skjern kommune står for godt 60 % af alle indtastninger i DOF-Vestjylland og arts antallet er kommunemæssigt det tredje højeste i Danmark.

Vi fik en ny DOF-basekoordinator først på året, da Ole Olesen fra Aulum var så flink, at sige ja til jobbet. Ole er ved, at komme ind i tingene og har bl.a. været i gang med en revision af lokaliteterne omkring Skjernå. Hvis I har spørgsmål eller der eksempelvis skal oprettes en ny lokalitet er det således Ole i skal henvende jer til.

Der har været fin aktivitet i mange af vore Caretaker grupper. Bestyrelsen har fornemmelsen af et rigtig godt sammenhold i flere af grupperne, hvilket er dejligt at se!

I Punkttællingsprogrammet er der i DOF-Vestjyllands område optalt vinterfugle på 17 ruter vinteren 2007/8 og ynglefugle på 26 ruter i 2008. Da vi er et meget stort område er der plads til mange flere ruter, så hermed igen en opfordring, til at lave sig en rute og være med i en af DOFs allervigtigste opgaver omkring naturovervågning.

Oliefugletællingen var den fuglefattigste nogensinde; der blev fundet under 20 fugle på de. 75 km., som blev dækket på vestkysten.. Oliefugletællingen løber af staben igen i 2009, hvor den bliver afholdt 22. februar +/- en uge.

Bestyrelsen har henover året afholdt 9 bestyrelsesmøder. Vi har deltaget i de 2 repræsentantskabsmøder henholdsvis i Nordsjælland og på Fyn. Vi har haft medlemmer på Natur/miljøkursus og kursus omkring fuglepigerne. Endvidere har vi deltaget i relaterede møder, omkring Nationalpark Skjernå og Friluftsrådet mm.

To hold fra DOF-Vestjylland deltog i Netfugl´s konkurrence ”Landskampen”, som løb hen over hele året. ”Team Festjylland” fik en flot tredje plads med 287 point for 261 forskellige fuglearter.


Naturpolitik

En af de vigtige opgaver i DOFs lokalafdelinger er Beskyttelse af fugle og forbedring af deres levesteder. Lokalafdelingerne er dem, som kender deres egen landsdels naturområder bedst og derfor er det naturligt, at overvågningen af nye tiltag, som kan være både af positiv og negativ karakter påpeges af personer, som kender til de lokale forhold. Opgaven med at forholde sig til nye bekendtgørelser, ansøgninger, naturgenopretning og mange andre sager er meget interessant og spændende og et område, der ved fordybelse, indsigt og ihærdighed kan ændre forholdene for fuglene og naturen i en gunstig retning, men i samme åndedrag skal siges – tid og vedholdenhed er nødvendige egenskaber for at holde fokus.


DOF-Vestjylland har i det forløbne år modtaget over 800 sager fra områdets 6 kommuner. Ganske mange sager faktisk mere end to pr. dag. Vi har ikke et Naturpolitisk udvalg i lokalafdelingen og har derfor delt opgaven, således at medlemmer af bestyrelsen og medlemmer af Grønt råd + enkelt andre interesserede er med i e-mailgrupper for de enkelte kommuner. Hver især er så ansvarlig for, at påpege forhold, som man vurdere er ugunstige rent naturmæssigt og melde tilbage til bestyrelsen, for evt. indsigelse mod planerne. I 2008 har der været stort pres fra landbrugsorganisationerne, som har oppotioneret mod kommunernes langsommelighed i forbindelse med miljø- og udvidelsesgodkendelser af landbrug. Dette har således været et fokus område for kommunerne og resulteret i, at vi har fået ganske mange, meget store og uigennemskuelige udvidelsesprojekter, at skulle forholde os til.


DOF-Vestjylland har pladser i alle kommunernes grønne råd. Generelt kan det siges at der i årets løb er afholdt 1 – 3 møder hvert sted.

I Struer kommune er der arbejdet vand og naturplaner, vindmølleplaner, invasive arter og kommuneplanen bredt. For at komme til at kende hinandens bedre i kommunens Grønne råd, har de forskellige personer der sidder her, på skift berettet cirka 10 minutter om deres respektive foreninger og tilhørsforhold.

Lemvig kommunes ”Natur- og Miljøråd” har diskuteret det oplæg, som Danmarks Naturfredningsforening lokalt tog initiativ til ”Fremtidens natur i Lemvig kommune ”.

Repræsentanter for flere af de organisationer, der er repræsenterede i Natur- og Miljørådet ønskede at deltage sammen med indbudte fra forskellige områder i kommunen. I den forbindelse har vores repræsentant i Naturrådet Jørgen Nørgård, sammen med Allan Kjær Villesen deltaget i en gruppe, som er kommet med forslag til forbedringer af forholdene omkring Harboøre tange, Veserne, Plet enge, Vestersø og Gjellerodde. Resultatet af arbejdet er blevet vel modtaget af kommunen.
I Ringkøbing-Skjern kommune har ”det grønne råd” været omkring kommunens skove, Akvakulturplaner, Projekt Seaway, hvilket drejer sig om en pramhavn i forbindelse med sejlads af vindmøllevinger tværs over Ringkøbing fjord. Rydning af fyrretræer med mere på hedearealerne ved Nørre Lyngvig fyr. Invasive arter, med vægt på Mårhund, som tilsyneladende er ved at indtage Vestjylland. I den forbindelse er medlemmer af grønt råd på initiativ fra jægerne i gang med forberedelserne af et offentligt foredrag / høring i marts måned, omkring emnet. Et foredrag, som bl.a. omhandler hvordan specielt jægerne skal forholde sig til dette uønskede østasiatiske rovdyr.

I Herning kommune arbejdes en del med kommunens naturpolitik, som indeholder gode intentioner, men alt for få midler i forhold til ambitionerne. Ikast-Brande kommune har afholdt et møde i 2008 og dette af orienterende karakter, primært om kommuneplanen og landzoneadministrationen.

Kommunen har ikke fundet ud af strukturen af deres ”grønne råd” endnu, idet man har kunnet tilmelde sig mødet, hvilket vil sige, at halvdelen af deltagerne har været eksempelvis små vandværker mv., men intentionen er, at der bliver ændret på sidstnævnte forhold.


Vindmøller et landspolitisk emne, som alle kommuner har fået pålæg til at udarbejde planer for. De vestjyske kommuner ligger meget gunstigt i forhold til vindenergi og flere har mange arbejdspladser inden for området, så derfor er det ganske naturligt, at det er et område der bliver arbejdet meget seriøst med fra kommunernes side. Ringkøbing-Skjern kommune har meldt ud, at man vil være selvforsynende med alternativ energiproduktion inden 2030,

Generelt er DOF for grøn el-produktion, men imod, at møllerne opstilles i vigtige naturområder.

I de grønne råd er det et emne, som fylder en del. Struer Kommune har haft et høringsforslag udsendt. Her har vi indsendt nogle kommentarer, omkring placeringer af møller i den nordlige del af Thyholm, tæt på Hinnels, Munkholm – Katholm odder. I Lemvig kommune blev emnet behandlet i Naturrådet og kommunens har taget udtalt hensyn til de grønne organisationers ønske om områder friholdt for mølleopstilling. DOF-Vestjylland blev i forbindelse med Lemvig kommunes behandling af vindmølleplanen i foråret kontaktet af NOE og var til møde omkring deres planer for store møller placeret på henholdsvis Bøvling klit og Harboøre tange. Vi gav udtryk for at denne placering på klitterne ikke var gunstig for trækkende fugle og ville virke ganske voldsomme i det flade landskab, hvor klitterne vil synes, som muldvarpeskud i forhold til megamøllerne. I Ringkøbing-Skjern kommune har vindmølleplanerne været udsendt og indsendelsesfristen for høringssvar, var her i januar 2009.


DOF-Vestjylland er med i Friluftsrådets kreds 4 Limfjord Syd, som dækker Lemvig, Struer, Holstebro, Skive og Viborg kommuner repræsenteret af Allan Kjær Villesen. Allan blev i foråret valgt til en ny 2 års periode og efterfølgende valgt, som næstformand. Tillige repræsenterer han sammen med formanden kreds 4 i Regionsudvalget i Midtjylland. I kredsen har der været arbejdet med følgende emner:

 • Natura 2000 planerne, gennemgang og kommentering

 • Udarbejdelsen af ”Friluftsliv” – et friluftspolitisk oplæg i hver af de 5 kommuner

 • Vindmølleplan i Lemvig kommune

 • Naturplanlægning i Lemvig kommune – et initiativ fra DN som udmøntedes i et ret omfattende oplæg som bl.a. er afleveret til kommunen

I Kreds 6, som består af Herning, Ringkøbing-Skjern og Ikast-Brande har vi ikke tidligere været repræsenteret, men ved valget i foråret fik vi glædeligvis indvalgt Jens Hasager Kirk. I denne kreds, som både har fået ny formand og næstformand er det helt store arbejdsområde ”Nationalpark Skjernå”.


Vand og Naturrådet, som henligger under Miljøcenter Ringkøbing har ingen møder afholdt i 2008, ét blev aflyst, på grund af at ”miljøhandleplanerne” er blevet udsat.


Nationalpark Skjernå var ved at komme i fare, da en del landmænd med jord i den kommende nationalpark, efter at lovforslaget var behandlet i folketinget, pludselig ville trække deres jord ud af nationalparkområdet, hvilket må siges at være en besynderlig reaktion, efter at have siddet med i nationalparkgruppen hele vejen igennem og endda fået indføjet en hel række punkter, til en særlig garanti for landbrugserhvervet. Miljøministeren indkaldte til et dialogmøde i Skjern, for at berolige landmændene. DOF-Vestjylland sendte efterfølgende sammen med DN-Ringkøbing-Skjern et brev, hvor vi påpegede, at det ville være mere hensigtsmæssigt med en tænkepause, hvor man overvejede at inddrage statens arealer på Tipperhalvøen i stedet for, at bibeholde intensiv landbrugsjord. Efterfølgende har både Herning og Ringkøbing-Skjern kommuner sagt god for en forsættelse af planerne hen mod en nationalpark, som forventes vedtaget efter Mols bjerge på Djursland.


I løbet af året har vi foruden ovennævnte vindmølleindsigelser påklaget eller deltaget i:

 • Besigtigelse af rør skær og kreaturafgræsning i den nordlige del af Nissum fjord.

 • Ophævelse af fredning af et § 3 område i Vejlby sommerhusområde- resultatet heraf blev at Fredningsnævnet fastholdt fredningen.

 • Anke over 3 badebroer i Natura 2000 område ved Halby, Stauning

 • Høring og besigtigelse i forbindelse med fredningsforslag om Gødstrup sø.

 • Forslag og tilkendegivelser omkring Ringkøbing-Skjern kommunes skove


DOF-Vestjylland samarbejder med de 3 skovdistrikter i vort område; som har alle fået nyt navn i 2008. Klosterheden er kommet til at hedde SNS-Vestjylland, Feldborg – SNS Midtjylland og Oksbøl – SNS-Blåvandshuk. I SNS-Midtjylland og Blåvandshuk er vi med i brugerrådene, tillige er der et årligt møde med styrelsen, jævnfør ministeraftalen med DOF.

Samarbejdsprojektet i Midtjylland omkring ophængning af redekasser til ugler mv. i skovene gav allerede i det første år en uventet succes, nemlig som tidligere nævnt, ny at yngle art ”Perleugle” i 2008. Møderne med Skov og Naturstyrelsen bliver brugt primært til, at snakke naturtiltag, hvor specielt vadefugle og våde enge er i fokus, tillige med formidling omkring de tiltag, som SNS sætter i værk.2009 – Visioner


 • Vores koncept med lokalgrupper, som blev afprøvet i 2008 vil vi følge op her i 2009. Vi skal have dem planlagt i lidt bedre tid, således at de kommer i vore blade og ikke kun på hjemmesiden. Vi spurgte på de afholdte møder om medlemmernes forventning. På baggrund af diskussionerne vil vi fremover afholde lokalmøderne med baggrund i et tema, såsom fugle og it, Dof-basen, punkttælling osv.

 • Bestyrelsen vil prøve at arrangere møder, evt. gå sammen med andre foreninger og få en foredragsholder, som så kan give os alle, ny ”Viden om fuglene”.

 • Bestyrelsen vil prøve aktivt, at komme med forslag til aktiviteter i kommunernes ”grønne partnersskabsprojekter”. Det kunne være til opstilling af fugletårne, formidling, naturgenopretning eller andet relevant.

 • Vi skal være bedre til at takle de mange natur- og landbrugssager og vil derfor i løbet af året lave en form for kursus/seminar, for bestyrelsesmedlemmer, medlemmer af de grønne råd og andre der kunne være interesseret i dette meget vigtige emne.

 • Fuglepigerne, som også blev nævnt sidste år afholder i løbet af foråret deres første tur og bestyrelsen bakker op om denne nye gruppe, så godt vi kan.


DOF-Vestjyllands beretning kom igen til at fylde nogle sider, hvilket vidner om, at der foregår mange aktiviteter i foreningen hen over året. Mange mennesker deltager i arbejdet, alt efter lyst og interesse. Fuglene og naturen er en stor del af mange folks liv og DOF er en af de grønne foreninger, som virkelig prøver på, efter bedste evne, at forbedre og involvere sig i, at naturen ikke bliver forringet, lokalt, nationalt og internationalt. Opgaven er ikke nem, da økonomiske interesser, ofte kortsigtede, får fortrinsret i vækstens navn, altså naturen og dens livsformer får lov, at betale prisen og efter al sandsynlighed også vore efterkommere. DOF har i de senere år haft medlemsfremgang, hvilket er fint, men mange flere burde støtte op om, det vigtige arbejde, som er med til at redde og genoprette fuglenes levesteder og derved få gode naturområder, som ligeledes også er til stor glæde for mennesket. Naturgenopretningsprojekterne Skjernå og Vest Stadil fjord er gode eksempler. DOFs medlemmer bør fortælle hvor man kommer, at flere burde bakke op og involvere sig i vort vigtige arbejde, for god dansk natur, som der også skal være plads til i fremtiden. Hvis nogen har personer i bekendtskabskredsen, som måske havde lyst til, at blive medlem af vor forening, er der mulighed for, at de kan få et prøvemedlemskab i form af tre ”Fugle og Natur” blade gratis.

Hermed Tak til alle vore medlemmer i DOF-Vestjylland. Tak til alle jer, som har bidraget til denne beretning, været turguider, caretakere, punkttællere, tastet på Dof-basen, dofbase koordinator, bestyrelses medlemmer, kommune kontaktpersoner eller repræsenteret os i Friluftsrådet og andre steder eller har været med på vore ture eller møder. Er der personer blandt vore medlemmer, som brænder for en naturlokalitet, gerne vil være guide eller måske har kendskab til miljøsager og gerne vil involvere sig i sådant arbejde, så kom frit frem, i DOF har du muligheden for, at gøre en forskel for den danske natur og så endda få bedre livskvalitet selv, i form af frisk luft, kontakt med ligesindede og ikke mindst unikke oplevelser med fuglene ude i vore allesammens natur.

DOFs naturpolitik

Læs mere...

Udvalg og personer

Kontaktperson  i hovedbestyrelsen
Egon Østergaard Tlf. 97 47 62 10 egon.ostergaard@dof.dkNaturpolitisk udvalg
Egon Østergaard Tlf. 97 47 62 10 egon.ostergaard@dof.dk
Christian Hjort Tlf. 97 44 83 70 christian.hjort@dof.dkDOF´s repræsentantskab
Lars Holm Hansen Tlf. 22 96 13 17
formand@dofvestjylland.dk
Marianne LinnemannTlf. 20 14 50 10linnemann.marianne@gmail.com
Gert T. Andersen Tlf. 51 78 12 91 gta@fiberpost.dk


Punkttællinger

Gert T. Andersen Tlf. 51 78 12 91 gta@fiberpost.dkTurudvalg
Marianne Linnemann
Tlf. 20 14 50 10linnemann.marianne@gmail.com
Jens Ballegaard Tlf. 22 82 11 75 jballegaard@youmail.dk
Poul Krag
Tlf. 22 36 02 36  poulkrag@tdcadsl.dkSeniorgruppen DOF Vestjylland
Jens Ballegaard Tlf. 22 82 11 75 jballegaard@youmail.dk
Leif Novrup Tlf. 97 44 83 01 leifnovrup@pc.dk
Peder J. Pedersen Tlf. 97 46 84 81 pjp@post7.tele.dkNaturpolitik / kontakter til andre organisatoner
Herning Kommune

Flemming Thomassen Tlf. 30 71 66 48 flagsilstrup5@post.tele.dk
Holstebro Kommune

Agner Svenstrup Tlf. 97 40 28 48 svebra@webspeed.dk
Ikast-Brande kommune

Bo Daugaard

Lemvig kommune
Tlf. 23 11 53 41 bo.daugaard@mail.dk
Kristian Tikjøb Olsen
Tlf. 25 45 01 55
kristian@seniorhoejskolen.dk
Ringkøbing-Skjern kommune

Lars Holm Hansen Tlf. 22 96 13 17
lholmh@gmail.com
Struer kommune

Svend Aage Knudsen
Tlf. 97 85 33 51
ruthsigh@mail.dk


Vandrådet

Skjernå


Marianne Linnemann
Tlf. 30 82 17 19
linnemann.marianne@gmail.com
Storåen

Lars Holm HansenTlf. 22 96 13 17lholmh@gmail.com
Brugergrupper

Brugergruppen for Harboøre tange

Allan K. Villesen Tlf. 97 82 32 58 akv@tdcadsl.dk

Brugergruppe for Nissum fjord

Agner Svenstrup Tlf. 41 31 77 00  svebra@webspeed.dk
Brugergruppe for Vest Stadil fjord

Lars Holm Hansen Tlf. 22 96 13 17 lholmh@gmail.com
Brugerråd 2 - Skjern Å


Marianne Linnemann
Tlf. 20 14 50 10 linnemann.marianne@gmail.com
Ovstrup Hede, Naturrådet

Ole Olesen Tlf. 22 60 36 85 fugle@webspeed.dk
Nationalparkprojekt Skjern Å

Marianne Linnemann Tlf. 20 14 50 10 linnemann.marianne@gmail.com

Brugerråd for SNS Vestjylland


Agner Svenstrup


Brugerråd for SNS Midtjylland

Tlf. 41 31 77 00      svebra@webspeed.dk
Gert T. Andersen Tlf. 51 78 12 91 gta@fiberpost.dkFriluftsrådet
Kreds 4 - Limfjord syd

Allan K. Villesen Tlf. 26 27 32 58 akv@tdcadsl.dk
Kreds 6 - Midtvestjylland

Jens Hasager Kirk Tlf. 97 37 21 19 jhkirk@ofir.dk


Om DOF Vestjylland

Læs mere...

Bestyrelsen

Læs mere...