Beretning 2008

Så er et år igen gået med en lang række aktiviteter af forskellig art i form af ture, møder, deltagelse på udstilling, skovens dag, samt ikke mindst lokalafdelingens første udenlandsrejse med fly. Medlemstallet i DOF-Vestjylland har aldrig tidligere været højere ved et årsskifte.

I sidste årsberetning fremlagde vi nogle visioner for det kommende år, ikke alle er nået, men vi er på vej. Vi arbejder stadig på et depot / arkivrum, hvor vi kan opbevare lokalafdelingens effekter. Holstebro kommune havde lovet os et rum på Vinderup gl. rådhus, men der blev pludselig overbooket. De føler en forpligtelse over for os, da de havde lovet os rummet og derfor har vi en vis forhåbning om, at vi inden så længe får et DOF-Vestjyland arkiv i Holstebro, som også ligger mere centralt end Vinderup.

Vi fik holdt 4 møder i Skovlund naturskole i løbet af året. 2 bestyrelsesmøder, samt 2 medlemsmøder, sidstnævnte var en af de aktiviteter vi ville prøve af i 2008. Der blev afholdt i alt 4 medlemsmøder og foruden ovennævnte 2, var der en i Herning og en i Ringkøbing.

Seniorgruppen, som startede op i begyndelsen af året, lovede vi at bakke op, dette var ikke nødvendigt, da de har klaret opgaven med stor succes selv.

Naturpolitikken og miljøgodkendelser har vi forsøgt at følge bedst muligt og har lavet enkelte indsigelser i løbet af året. Vi glæder os endvidere over, at det ser ud til, at ”Nationalpark Skjernå” bliver vedtaget på trods af protester tre sekunder i tolv.


Fuglene

DOF-basen afslører, at Vestjylland blev beriget med 2 nye fuglearter for området i 2008. Rødvinget Braksvale ved Bølling sø 21 + 22. maj, samt Hvidøjet and ved Hestholm 2. september. Udover disse var der anden gangs fund af Halsbåndtroldand 25.januar – 25. februar, som rigtig mange fik glæde af at se ved Lønborggård tårnet. Slangeørn optrådte ligeledes med 2. fund, idet en blev set trækkende ved Nørre Snede 2. juni.

Af andre sjældne arter i vort område kan nævnes: Amerikansk Pibeand – Geddal enge, Amerikansk Krikand – Vest Stadil fjord og Værnengene, Damklire – Geddal enge, Hvidvinget Terne – Skjern enge, Stribet Ryle – Tipperne, Sorthoved Gul Vipstjert – Tipperne, Balearskråpe – Nørre Lyngvig, Brilleand – Nørre Lyngvig, Steppehøg – Søndervig, Jagtfalk – Vest Stadil fjord og Langnæbbet Sneppeklire – Værnengene.


Bemærkelsesværdige fund 2008:


 • Sortstrubet Bynkefugl 10.3. 10 Thorsminde tangen.

 • Blåhals syngende på flere lokaliteter.

 • Storspovetællingen gav mere end 7000 i april i Vestjylland

 • Ravnen har efterhånden en stor bestand i vores område. 27.4 75 Nørlund plantage og 20.10. 90 Idom å og å dal er store tal

 • Op til 7 Rovterne Skjern enge

 • Ligeledes hele 7 Fiskeørne Vest Stadil fjor / Tim enge.

 • Traner flere steder hen over sommeren. 1 ynglepar med 1 unge Skarrild. Borris hede, Vest Stadil fjord og Felsted kog er måske allerede / eller bliver sandsynligvis også snart ynglelokaliteter.


I kategorien ynglefugle kan vi som i 2007 atter glæde os over en ny yngleart, som også er første registrering, nemlig Perleugle, som med en meget lidt iøjnefaldende levevis blev fundet ynglende i en af de redekasser, lokalafdelingen i samarbejde med SNS Midtjylland har opsat i Skovdistriktets mange skove og plantager. Parret fik 2 unger, som pga. konstruktionsfejl desværre ikke rigtig kunne komme ud af redekassen, men blev ved eftersyn hjulpet ud af kassen og anbragt på plejestation, hvorfra de bliver genudsat her i foråret.
Fyrremejse og Korttået Træløber er 2 arter, som vi ikke kendte for få år siden, nu er de antagelig begge ynglefugle med min. 2 – 3 par. Sangsvane parret, som ynglede ved Bølling sø i 2007 var igen på plads, men yngleforsøget resulterede ikke i et kuld unger.

Sortternerne ved Vest Stadil fjord ynglede med 4 – 6 par og fik minimum 4 udfløjne unger på vingerne.

For 2 arters vedkommende er ynglebestanden i Vestjylland nærmest eksploderet og øget bemærkelsesværdigt de senere år. Skestorken ved Skjern enge satte atter rekord med hele 21 ynglepar, hvilket resulterede i observation af et rekord stort antal fugle på op til 73 sidst i juni. Kolonien er den næststørste i Danmark. Ligeledes er det gået for Sløruglen, som på omkring 10 år er vokset fra en bestand på ganske få par til over 50 par her i 2008.

Sidste år berettedes om storkene ved Husby og et håb om, at vi på et tidspunkt igen fik Hvid Stork tilbage til Vestjylland. Hvid Stork blev erklæret uddød i Danmark i 2008, da der ikke er flere vilde storke, som beboer nogen rede længere i Danmark, men Skjern å / enge fik så besøg af 2-3 unge storke, som var i området fra først i juli, måske primo juni, til omkring 20. august. Det kunne, hvis disse storke vender tilbage her i foråret, måske være starten på en ny æra. At storkene blev i området i så lang tid vidner nemlig om, at fødegrundlaget måske er ved at være i orden.


Medlemmer

Efter en rekordstor stigning i antallet af medlemmer i 2007, bl.a. på grund af lokalafdelingernes struktur tilpasning har vi i 2008 bibeholdt et højt niveau antalsmæssigt og med en lille stigning i forhold til året før. Ved årets begyndelse var vi 510 medlemmer og ved årets slutning 517, udregnet således at Husstandsmedlemskaber tæller dobbelt. Fordelingen af medlemmer ser således ud:Medlemsstatistik

 

31-12-2008

9

DOF Vestjylland

 

M1 + M51

Kernemedlem

277

M13 + M53

Husstandsmedlem

31

M2 + M52

Juniormedlem

4

M30

Medlem

174

I alt

 

486


Fordelingen af medlemstyper viser et mindre fald af Kernemedlemmer, fra 288 pr. 31.12.2007, tilsvarende faldt juniorer fra 7 og så modsvarende en stigning i antallet af ”medlem”, fra 157 forrige år.


Aktiviteter

I DOF-Vestjylland er der afviklet flere ture end de foregående år, bl.a. på grund af Seniorgruppens hverdagsture, som tidligere lå i ”Gråspurve” regi. Turene har været fordelt ud over lokalafdelingens område, med ture i alle kommuner. Generelt har antallet af gæster på turene været højere i 2008 end i en længere årrække.

Der har været afholdt 5 møder + 3 medlemsmøder i løbet af året. Generalforsamling med 23 deltagere. I marts havde vi besøg af ”gåse Madsen”, som fortalte om sin mangeårige forskning omkring gæs og viste fine fotos fra bl.a. Svalbard, samt fortalte spændende og interessant om de mange resultater! I oktober havde vi i samarbejde med DN-Ringkøbing/Skjern og Ringkøbing-Skjern Museum arrangeret et foredrag med forfatteren Kjeld Hansen, som fortalte om sin nyeste bog ”Det tabte land”, som skildrer forarmningen af Danmarks natur, specielt efter anden verdenskrig. Til dette arrangement, som afholdtes i Rådhushallen i Ringkøbing mødte omkring 100 oplagte tilhører op. Til ”årets ornitologiske oplevelser”, som afholdtes her i Aulum var der som i 2007 50 deltagere, som atter fik en interessant aften, med en del på programmet, tillige med en smule julehygge.

Lokalafdelingen arrangerede i 2008 for først gang en stortur med fly. Rejsen gik til Extremadura i Spanien og forløb meget vellykket for turens 15 deltagere.

Fuglenes dag havde 75 deltagere på Nørre Vosborg, som igen fik en god morgen på den gamle, men nu total nyrenoverede herregård. Stedet har nogle rigtige gode rammer og giver gode muligheder for at se de forskellige fuglearter, som ynder skov, park og de åbne områder, der findes på lokaliteten.

Lokalafdelingens heldagstur bustur gik til Blåvand og Sneum engsø. Omkring 30 deltagere fik en god tur, hvor vi på Blåvand fuglestation fik et godt indblik i en ringmærkers hverdag.

DOF-Vestjylland var igen i 2008 på Landsskuet i Herning. Konceptet var som de tidligere år og vi fik snakket med en del besøgende og igen sendt relativt mange ”Isfugle-kuponer” til Fuglenes hus.

Sandeviften udkom, som vi annoncerede på sidste års generalforsamling, 2 gange i 2008. Forårsnummeret på 36 sider og efterårsnummeret på 34 sider. 2 flotte numre, som Pia Morsing, Agner Svenstrup og Carsten G. Laursen har produceret.

I august deltog lokalafdelingen igen i ”Tårnenes dag”. 3 tårne Hestholm, Geddal enge og Vest Stadil fjord efter samme koncept, som året før. Alle 3 tårne fik flere arter end i 2007 og ”Vest Stadil fjord” opnåede 2. pladsen i landskonkurrencen med 84 forskellige fuglearter.

Hjemmesiden www.dofvestjylland.dk har de sidste år været et fokus område fra bestyrelsens side, for at få den mere levende. I 2008 har der været et fornuftigt ”flow”, med omkring 80 nyheder/input henover året. I hjemmesidens statistik kan det ses, at publikum/medlemmer også bruger siden flittigt. Det gennemsnitlige daglige besøg har været et sted mellem 55 og 60 besøgende hver dag, hvilket må siges at være meget tilfredsstillende. Siden har tillige haft 10.601 unikke brugere og 22.696 besøg. En af sidegevinsterne ved aktivitet og aktualitet på siden, bl.a. omkring ture og møder, samt efterfølgende referater, ser tilsyneladende ud til at afstedkomme, at der er flere gæster / medlemmer til de ture, som bliver arrangeret, hvilket er glædeligt.

I Dof-basen er der for hele landet, indtastet over en million observationer i 2008, heraf er de 45.227 observationer fra DOF-Vestjyllands område, hvilket er 30 % flere end i 2007. 354 forskellige fuglearter er hvad 298 observatører har indskrevet. I Vestjylland er der 187 oprettede brugere. Hvis man ser på fordelingen af indtastede observationer pr. kommune fremkommer et meget interessant billede:

 • Ringkøbing – Skjern kommune 28.158 indtastninger / 267 arter

 • Holstebro kommune 6573 indtastninger / 231 arter

 • Lemvig kommune 3737 indtastninger / 209 arter

 • Herning kommune 2740 indtastninger / 161 arter

 • Ikast-Brande kommune 2290 indtastninger / 167 arter

 • Struer kommune 1730 indtastninger / 148 arter

Altså Ringkøbing-Skjern kommune står for godt 60 % af alle indtastninger i DOF-Vestjylland og arts antallet er kommunemæssigt det tredje højeste i Danmark.

Vi fik en ny DOF-basekoordinator først på året, da Ole Olesen fra Aulum var så flink, at sige ja til jobbet. Ole er ved, at komme ind i tingene og har bl.a. været i gang med en revision af lokaliteterne omkring Skjernå. Hvis I har spørgsmål eller der eksempelvis skal oprettes en ny lokalitet er det således Ole i skal henvende jer til.

Der har været fin aktivitet i mange af vore Caretaker grupper. Bestyrelsen har fornemmelsen af et rigtig godt sammenhold i flere af grupperne, hvilket er dejligt at se!

I Punkttællingsprogrammet er der i DOF-Vestjyllands område optalt vinterfugle på 17 ruter vinteren 2007/8 og ynglefugle på 26 ruter i 2008. Da vi er et meget stort område er der plads til mange flere ruter, så hermed igen en opfordring, til at lave sig en rute og være med i en af DOFs allervigtigste opgaver omkring naturovervågning.

Oliefugletællingen var den fuglefattigste nogensinde; der blev fundet under 20 fugle på de. 75 km., som blev dækket på vestkysten.. Oliefugletællingen løber af staben igen i 2009, hvor den bliver afholdt 22. februar +/- en uge.

Bestyrelsen har henover året afholdt 9 bestyrelsesmøder. Vi har deltaget i de 2 repræsentantskabsmøder henholdsvis i Nordsjælland og på Fyn. Vi har haft medlemmer på Natur/miljøkursus og kursus omkring fuglepigerne. Endvidere har vi deltaget i relaterede møder, omkring Nationalpark Skjernå og Friluftsrådet mm.

To hold fra DOF-Vestjylland deltog i Netfugl´s konkurrence ”Landskampen”, som løb hen over hele året. ”Team Festjylland” fik en flot tredje plads med 287 point for 261 forskellige fuglearter.


Naturpolitik

En af de vigtige opgaver i DOFs lokalafdelinger er Beskyttelse af fugle og forbedring af deres levesteder. Lokalafdelingerne er dem, som kender deres egen landsdels naturområder bedst og derfor er det naturligt, at overvågningen af nye tiltag, som kan være både af positiv og negativ karakter påpeges af personer, som kender til de lokale forhold. Opgaven med at forholde sig til nye bekendtgørelser, ansøgninger, naturgenopretning og mange andre sager er meget interessant og spændende og et område, der ved fordybelse, indsigt og ihærdighed kan ændre forholdene for fuglene og naturen i en gunstig retning, men i samme åndedrag skal siges – tid og vedholdenhed er nødvendige egenskaber for at holde fokus.


DOF-Vestjylland har i det forløbne år modtaget over 800 sager fra områdets 6 kommuner. Ganske mange sager faktisk mere end to pr. dag. Vi har ikke et Naturpolitisk udvalg i lokalafdelingen og har derfor delt opgaven, således at medlemmer af bestyrelsen og medlemmer af Grønt råd + enkelt andre interesserede er med i e-mailgrupper for de enkelte kommuner. Hver især er så ansvarlig for, at påpege forhold, som man vurdere er ugunstige rent naturmæssigt og melde tilbage til bestyrelsen, for evt. indsigelse mod planerne. I 2008 har der været stort pres fra landbrugsorganisationerne, som har oppotioneret mod kommunernes langsommelighed i forbindelse med miljø- og udvidelsesgodkendelser af landbrug. Dette har således været et fokus område for kommunerne og resulteret i, at vi har fået ganske mange, meget store og uigennemskuelige udvidelsesprojekter, at skulle forholde os til.


DOF-Vestjylland har pladser i alle kommunernes grønne råd. Generelt kan det siges at der i årets løb er afholdt 1 – 3 møder hvert sted.

I Struer kommune er der arbejdet vand og naturplaner, vindmølleplaner, invasive arter og kommuneplanen bredt. For at komme til at kende hinandens bedre i kommunens Grønne råd, har de forskellige personer der sidder her, på skift berettet cirka 10 minutter om deres respektive foreninger og tilhørsforhold.

Lemvig kommunes ”Natur- og Miljøråd” har diskuteret det oplæg, som Danmarks Naturfredningsforening lokalt tog initiativ til ”Fremtidens natur i Lemvig kommune ”.

Repræsentanter for flere af de organisationer, der er repræsenterede i Natur- og Miljørådet ønskede at deltage sammen med indbudte fra forskellige områder i kommunen. I den forbindelse har vores repræsentant i Naturrådet Jørgen Nørgård, sammen med Allan Kjær Villesen deltaget i en gruppe, som er kommet med forslag til forbedringer af forholdene omkring Harboøre tange, Veserne, Plet enge, Vestersø og Gjellerodde. Resultatet af arbejdet er blevet vel modtaget af kommunen.
I Ringkøbing-Skjern kommune har ”det grønne råd” været omkring kommunens skove, Akvakulturplaner, Projekt Seaway, hvilket drejer sig om en pramhavn i forbindelse med sejlads af vindmøllevinger tværs over Ringkøbing fjord. Rydning af fyrretræer med mere på hedearealerne ved Nørre Lyngvig fyr. Invasive arter, med vægt på Mårhund, som tilsyneladende er ved at indtage Vestjylland. I den forbindelse er medlemmer af grønt råd på initiativ fra jægerne i gang med forberedelserne af et offentligt foredrag / høring i marts måned, omkring emnet. Et foredrag, som bl.a. omhandler hvordan specielt jægerne skal forholde sig til dette uønskede østasiatiske rovdyr.

I Herning kommune arbejdes en del med kommunens naturpolitik, som indeholder gode intentioner, men alt for få midler i forhold til ambitionerne. Ikast-Brande kommune har afholdt et møde i 2008 og dette af orienterende karakter, primært om kommuneplanen og landzoneadministrationen.

Kommunen har ikke fundet ud af strukturen af deres ”grønne råd” endnu, idet man har kunnet tilmelde sig mødet, hvilket vil sige, at halvdelen af deltagerne har været eksempelvis små vandværker mv., men intentionen er, at der bliver ændret på sidstnævnte forhold.


Vindmøller et landspolitisk emne, som alle kommuner har fået pålæg til at udarbejde planer for. De vestjyske kommuner ligger meget gunstigt i forhold til vindenergi og flere har mange arbejdspladser inden for området, så derfor er det ganske naturligt, at det er et område der bliver arbejdet meget seriøst med fra kommunernes side. Ringkøbing-Skjern kommune har meldt ud, at man vil være selvforsynende med alternativ energiproduktion inden 2030,

Generelt er DOF for grøn el-produktion, men imod, at møllerne opstilles i vigtige naturområder.

I de grønne råd er det et emne, som fylder en del. Struer Kommune har haft et høringsforslag udsendt. Her har vi indsendt nogle kommentarer, omkring placeringer af møller i den nordlige del af Thyholm, tæt på Hinnels, Munkholm – Katholm odder. I Lemvig kommune blev emnet behandlet i Naturrådet og kommunens har taget udtalt hensyn til de grønne organisationers ønske om områder friholdt for mølleopstilling. DOF-Vestjylland blev i forbindelse med Lemvig kommunes behandling af vindmølleplanen i foråret kontaktet af NOE og var til møde omkring deres planer for store møller placeret på henholdsvis Bøvling klit og Harboøre tange. Vi gav udtryk for at denne placering på klitterne ikke var gunstig for trækkende fugle og ville virke ganske voldsomme i det flade landskab, hvor klitterne vil synes, som muldvarpeskud i forhold til megamøllerne. I Ringkøbing-Skjern kommune har vindmølleplanerne været udsendt og indsendelsesfristen for høringssvar, var her i januar 2009.


DOF-Vestjylland er med i Friluftsrådets kreds 4 Limfjord Syd, som dækker Lemvig, Struer, Holstebro, Skive og Viborg kommuner repræsenteret af Allan Kjær Villesen. Allan blev i foråret valgt til en ny 2 års periode og efterfølgende valgt, som næstformand. Tillige repræsenterer han sammen med formanden kreds 4 i Regionsudvalget i Midtjylland. I kredsen har der været arbejdet med følgende emner:

 • Natura 2000 planerne, gennemgang og kommentering

 • Udarbejdelsen af ”Friluftsliv” – et friluftspolitisk oplæg i hver af de 5 kommuner

 • Vindmølleplan i Lemvig kommune

 • Naturplanlægning i Lemvig kommune – et initiativ fra DN som udmøntedes i et ret omfattende oplæg som bl.a. er afleveret til kommunen

I Kreds 6, som består af Herning, Ringkøbing-Skjern og Ikast-Brande har vi ikke tidligere været repræsenteret, men ved valget i foråret fik vi glædeligvis indvalgt Jens Hasager Kirk. I denne kreds, som både har fået ny formand og næstformand er det helt store arbejdsområde ”Nationalpark Skjernå”.


Vand og Naturrådet, som henligger under Miljøcenter Ringkøbing har ingen møder afholdt i 2008, ét blev aflyst, på grund af at ”miljøhandleplanerne” er blevet udsat.


Nationalpark Skjernå var ved at komme i fare, da en del landmænd med jord i den kommende nationalpark, efter at lovforslaget var behandlet i folketinget, pludselig ville trække deres jord ud af nationalparkområdet, hvilket må siges at være en besynderlig reaktion, efter at have siddet med i nationalparkgruppen hele vejen igennem og endda fået indføjet en hel række punkter, til en særlig garanti for landbrugserhvervet. Miljøministeren indkaldte til et dialogmøde i Skjern, for at berolige landmændene. DOF-Vestjylland sendte efterfølgende sammen med DN-Ringkøbing-Skjern et brev, hvor vi påpegede, at det ville være mere hensigtsmæssigt med en tænkepause, hvor man overvejede at inddrage statens arealer på Tipperhalvøen i stedet for, at bibeholde intensiv landbrugsjord. Efterfølgende har både Herning og Ringkøbing-Skjern kommuner sagt god for en forsættelse af planerne hen mod en nationalpark, som forventes vedtaget efter Mols bjerge på Djursland.


I løbet af året har vi foruden ovennævnte vindmølleindsigelser påklaget eller deltaget i:

 • Besigtigelse af rør skær og kreaturafgræsning i den nordlige del af Nissum fjord.

 • Ophævelse af fredning af et § 3 område i Vejlby sommerhusområde- resultatet heraf blev at Fredningsnævnet fastholdt fredningen.

 • Anke over 3 badebroer i Natura 2000 område ved Halby, Stauning

 • Høring og besigtigelse i forbindelse med fredningsforslag om Gødstrup sø.

 • Forslag og tilkendegivelser omkring Ringkøbing-Skjern kommunes skove


DOF-Vestjylland samarbejder med de 3 skovdistrikter i vort område; som har alle fået nyt navn i 2008. Klosterheden er kommet til at hedde SNS-Vestjylland, Feldborg – SNS Midtjylland og Oksbøl – SNS-Blåvandshuk. I SNS-Midtjylland og Blåvandshuk er vi med i brugerrådene, tillige er der et årligt møde med styrelsen, jævnfør ministeraftalen med DOF.

Samarbejdsprojektet i Midtjylland omkring ophængning af redekasser til ugler mv. i skovene gav allerede i det første år en uventet succes, nemlig som tidligere nævnt, ny at yngle art ”Perleugle” i 2008. Møderne med Skov og Naturstyrelsen bliver brugt primært til, at snakke naturtiltag, hvor specielt vadefugle og våde enge er i fokus, tillige med formidling omkring de tiltag, som SNS sætter i værk.2009 – Visioner


 • Vores koncept med lokalgrupper, som blev afprøvet i 2008 vil vi følge op her i 2009. Vi skal have dem planlagt i lidt bedre tid, således at de kommer i vore blade og ikke kun på hjemmesiden. Vi spurgte på de afholdte møder om medlemmernes forventning. På baggrund af diskussionerne vil vi fremover afholde lokalmøderne med baggrund i et tema, såsom fugle og it, Dof-basen, punkttælling osv.

 • Bestyrelsen vil prøve at arrangere møder, evt. gå sammen med andre foreninger og få en foredragsholder, som så kan give os alle, ny ”Viden om fuglene”.

 • Bestyrelsen vil prøve aktivt, at komme med forslag til aktiviteter i kommunernes ”grønne partnersskabsprojekter”. Det kunne være til opstilling af fugletårne, formidling, naturgenopretning eller andet relevant.

 • Vi skal være bedre til at takle de mange natur- og landbrugssager og vil derfor i løbet af året lave en form for kursus/seminar, for bestyrelsesmedlemmer, medlemmer af de grønne råd og andre der kunne være interesseret i dette meget vigtige emne.

 • Fuglepigerne, som også blev nævnt sidste år afholder i løbet af foråret deres første tur og bestyrelsen bakker op om denne nye gruppe, så godt vi kan.


DOF-Vestjyllands beretning kom igen til at fylde nogle sider, hvilket vidner om, at der foregår mange aktiviteter i foreningen hen over året. Mange mennesker deltager i arbejdet, alt efter lyst og interesse. Fuglene og naturen er en stor del af mange folks liv og DOF er en af de grønne foreninger, som virkelig prøver på, efter bedste evne, at forbedre og involvere sig i, at naturen ikke bliver forringet, lokalt, nationalt og internationalt. Opgaven er ikke nem, da økonomiske interesser, ofte kortsigtede, får fortrinsret i vækstens navn, altså naturen og dens livsformer får lov, at betale prisen og efter al sandsynlighed også vore efterkommere. DOF har i de senere år haft medlemsfremgang, hvilket er fint, men mange flere burde støtte op om, det vigtige arbejde, som er med til at redde og genoprette fuglenes levesteder og derved få gode naturområder, som ligeledes også er til stor glæde for mennesket. Naturgenopretningsprojekterne Skjernå og Vest Stadil fjord er gode eksempler. DOFs medlemmer bør fortælle hvor man kommer, at flere burde bakke op og involvere sig i vort vigtige arbejde, for god dansk natur, som der også skal være plads til i fremtiden. Hvis nogen har personer i bekendtskabskredsen, som måske havde lyst til, at blive medlem af vor forening, er der mulighed for, at de kan få et prøvemedlemskab i form af tre ”Fugle og Natur” blade gratis.

Hermed Tak til alle vore medlemmer i DOF-Vestjylland. Tak til alle jer, som har bidraget til denne beretning, været turguider, caretakere, punkttællere, tastet på Dof-basen, dofbase koordinator, bestyrelses medlemmer, kommune kontaktpersoner eller repræsenteret os i Friluftsrådet og andre steder eller har været med på vore ture eller møder. Er der personer blandt vore medlemmer, som brænder for en naturlokalitet, gerne vil være guide eller måske har kendskab til miljøsager og gerne vil involvere sig i sådant arbejde, så kom frit frem, i DOF har du muligheden for, at gøre en forskel for den danske natur og så endda få bedre livskvalitet selv, i form af frisk luft, kontakt med ligesindede og ikke mindst unikke oplevelser med fuglene ude i vore allesammens natur.