Beretning 2009

De fleste af os synes nok, at det ikke er lang tid siden, at vi snart skulle ind i et nyt årtusind, hvor der i tiden for inden var frygt for, at det hele nærmest ville gå i stå når vi nåede 1.1. 2000, men det gjorde det jo ingenlunde. I DOF er der sket mangt og meget igennem 00erne, både nationalt og lokalt. I Vestjylland blev der afsluttet 2 store naturgenopretnings projekter: Skjernå projektet, som har fyldt meget i lokalafdelingen henover årene, blev startet op i 1999, med indvielse af 1. etape i oktober 2000 og hele projektet blev afsluttet i 2003. Allerede i 2004 var der første gang snak om, at den skulle indgå i en nationalpark. Et andet stort genopretningsprojekt fra årtiet var Bøllingsø, som blev igangsat i 2003 og fuldført i 2004. Nogle ting, som blev opstartet centralt har også haft stor betydning for os, her tænkes specielt på Cartakerprojektet og Datsy, som kom til i 2003, efter at vi året forinden fik en netbaseret Dofbase og ligeledes blev DOFcall født. Fuglemæssigt bød årtiet på ynglende Skestork fra 2002, hvor den markante hvide fugl dannede en ny koloni i Skjernå deltaet efter 80 års fravær og arten var derved, meget hurtigt med til at synliggøre det største og dyreste naturgenopretnings i Danmarks historie. Fra 2002 – 2004 havde vi ynglende Biæder i en grusgrav ved No og meget overraskende, er Perleugle her de sidste par år også blevet ynglefugl i vort område.
Lokalafdelingen fik nyt logo, da Urfuglen jo ikke nåede ind i årtusindet og blev derfor udskiftet med Kortnæbbet gås. DOF fejrede 100 års jubilæum i 2006, en fest som lokalafdelingen deltog i, idet vi lejede en bus og tog med til København, hvilket blev en uforglemmelig dag. Lokalafdelingen arrangerede i 2008, for første gang udlandsrejse med fly, en rejse som gik til Spanien. Dette var et lille udpluk af de mest markante ting i DOF henover de seneste 10 år, men der er selvfølgelig mange andre ting, som kunne hives frem.

DOF-Vestjylland har, som sædvanligt haft mange aktiviteter henover 2009 og en af de mest glædelige ting er, at tilsyneladende er vore medlemmer også tilfredse, må vi da formode, for vores medlemstal er igen steget.

Lokalafdelingen har de senere år haft tradition for at udarbejde visioner for det kommende år, men vi må så også konkludere på om de er nået. Vi arbejdede videre med lokalgrupper og fik afholdt et par møder bl.a. i Holstebro, men har ikke rigtig fundet konceptet helt endnu. Vi fik afholdt et enkelt stormøde, sammen med kollegaer fra det grønne råd i Ringkøbing-Skjern kommune. Fuglepigerne kom i gang og fik afholdt deres første ture og møder. Partnerskabsprojekter med udgangspunkt omkring de grønne råd i kommunerne er vi ikke rigtig kommet i gang med og med hensyn til Natur og miljøsager er vi på vej og flere har deltaget i et seminar arrangeret af DOF-Østjylland. Vi har ventet på vand og naturplanerne, som har været mere end et år forsinket, men er nu endelig kommet frem i dagens lys. Arkivet, som vi har arbejdet på at finde gennem flere år lykkedes også her i 2009.

Fuglene

I 2009 var der igen en lang række sjældne og fåtallige fuglearter på besøg i vores område. Ingen nye arter, men til gengæld flere 2. gangs fund.

Lille Bjergand 29.1 – 12.2 Skjern enge (Harboøre tange 1997)
Purpurhejre 25.4 Værnengene (Værnengene 1999)
Hætteværling primo juni – 5.6. Krejbjerg plantage, Nørre Snede (Haurvig 1992)

Hætteværlingen, som opholdt sig i en privat have, hvor den kom til foderbrættet, blev årets helt store tilløbsstykke og da haveejeren var yderst gæstfri, fik mange sig en rigtig fin oplevelse her.

Af de fåtallige arter kan nævnes:

Jagtfalk, Plet enge - Tyknæbbet Nøddekrige, Ringkøbing – Stylteløber, Vest Stadil fjord og Harboøre tange - Brilleand, Lyngvig – Amerikansk Pibeand, Tipperne – Rødrygget svale, Vest Stadil fjord – Stribet ryle, Skjern enge – Prærieløber, Skjern enge – Hvidvinget terne, Vest Stadil fjord, Tim enge og Skjern enge.

At det er godt at se på fugle i Vestjylland er der ingen tvivl om, men en DOF-tur 10. august til Vest Stadil fjord gav deltagerne fuld valuta for pengene, med en usædvanlig flot artsliste for en lokalitet i Danmark: Sølvhejre, Sort Stork, Skestork, Havørn , Rovterne og Vandrefalk blev bl.a. set!  

Fra ynglefuglefronten:

Perleugle blev fundet med 2 par ynglende i redekasser, men desværre mislykkedes begge kuld. Udover disse var der et ynglepar med succes på Bornholm.
Trane, mindst 2 ynglepar med succes. 1 i Ringkøbing-Skjern kommune og 1 i Holstebro kommune.
Igen ynglende Sangsvane med succes ved Bøllingsø – 2 unger.
Sortterne holder stand ved Vest Stadil fjord/Husby sø med få par.
Skestork – har ikke det nøjagtige antal par, men max. tal 88 fugle først i juli (21 p i 2008)


Medlemmer

Lokalafdelingen fik igen i 2009 en fin stigning i antallet af medlemmer og bibeholder således det højeste antal i lokalforeningens historie.

Stigningen var på omkring 5% og er således øget fra 517 ved slutningen af 2008 til 543 ved udgangen af 2009, udregnet på sædvanlig vis, hvor hustandsmedlemsskab tæller dobbelt.
Ved begyndelsen af det tiår vi netop er gået ud af var medlemsantallet på 427, så DOF-Vestjylland er medlemsmæssiget steget godt 20 % fra 2000 - 2009.

Fordelingen af medlemmer ser således ud:

Medlemsstatistik
 31-12-2009
 31-12-2008
 9DOF Vestjylland  
 M1 + M51Kernemedlem 
281277
 M13 + M53 Husstandsmedlem 35 31
 M2 + M52 Juniormedlem 3 4
 M30  Medlem 189 174
  I alt 508486


Fordelingen af medlemstyper viser en lille stigning af Kernemedlemmer og husstandsmedlemmer og en ret stor stigning på typen almindelig medlem fra 174 til 188, mens antallet af juniorer desværre falder og har gjort det jævnt i flere år.

Aktiviteter

Aktivitets niveauet og antallet af ture har nok aldrig været så højt som nu. Seniorgruppen afholder stort set ”hverdagsture” i alle årets måneder og som regel er der mere end 10 deltagere med hver gang, hvilket der også ofte er på de traditionelle. Udover turene, som bliver arrangeret og tilrettelagt i vores ”ture og mødeudvalg” har vi bl.a. også et samarbejde med Naturskolen i Holstebro kommune omkring ture, disse ture kan ses i ”Ud på tur” folderen og selvfølgelig også på vores hjemmeside, hvor alle DOF-Vestjyllands arrangementer skal være, at finde.

Vi har været involveret i 3 møder + Generalforsamling her i Aulum med cirka 25 deltagere. I marts var vi medarrangør af et ”Mårhundemøde”, som var afstedkommet i Grønt råd i Ringkøbing-Skjern kommune, da der er set et stigende antal af den stærkt uønskede invasive mårhund her i det vestjyske. Mødet afholdtes på Dejbjerglund efterskole med 250 tilhørere, heraf mange jægere. Til ”årets ornitologiske oplevelser” var der igen omkring 50 deltagere, som måtte presse sig sammen i et for lille lokale.

I 2009 arrangerede DOF-Vestjylland igen udlandstur, dog ikke så langt væk som i 2008.
Rejsen gik til Hornborga søen i Sverige først i april. 45 deltagere oplevede ”fantastiske traner” i tusindvis og tillige fik de oplevelsen af omkring 20 Urfugle på spilleplads! I lighed med Extremadura turen er der fabrikeret en turrapport!

Trækfuglenes dag blev afholdt på Nørre Vosborg, som vi har gjort de senere år. Desværre var der ikke så mange deltagere, som tidligere, måske fordi annonceringen ikke var så god, som den har været.

Vi havde atter en stand på Landsskuet og igen blev der sendt en del ”Isfugle-kuponer” til Fuglenes hus.

Sandeviften udkom i 2009 med 2 numre på 36 sider, med sædvanlige ”redaktionsteam” Pia Morsing, Agner Svenstrup, Carsten G. Laursen. Redaktionen har begge gange manglet stof ved ”deadline”, men når så, de forskellige skribenter endelig er kommet i gang, ja, så er bladene blevet fyldt op og blevet rigtig fine og varierede.

Tårnenes dag, som DOF-Vestjylland har deltaget i nogle gange stod til at blive aflyst, da Feltud ikke ville fortsætte arrangementet. Da vi synes at arrangementet er en god aktivitet, bød vi ind og tog over. 3 tårne: Geddal enge, Skjern enge og Vest Stadil fjord deltog og blev placeret i samme rækkefølge i den lokale konkurrence. Vi så færre fugle på obs. stederne end i 2008, men vejret var bestemt heller ikke optimalt. Antagelig er vi tovholder igen i 2010, hvor vi vil forsøge at udbrede vores koncept til de andre lokalafdelinger.

Årets medlemstur var som noget nyt lagt til efteråret og turen gik til Langeland med fokus på træklokaliteten Dovns klint, hvor vi endvidere besøgte Fugleværnsfondens besiddelser Gulstav mose og Nørballe nor. 27 deltagere var med.
 
Der blev også i 2009 afholdt oliefugle tælling og ifølge vores kontaktperson Jens Hasager Kirk blev der i 2009 dækket ca. 94 ud af de 100 km strand, som vi har, hvilket må betegnes, som absolut acceptabelt. Antallet af fundne fugle var ca. 125 fugle, et snit på 1,3 fugl/km, hvilket ikke er foruroligende. Der vil blive talt igen her i 2010, sidste weekend i februar +/- en uge og muligvis får tællingen en ”ansigtsløftning” på en eller anden måde.

I punktællingsprojektet var der 28 ynglefugletællinger og 20 vinterfugletællinger og atter en gang opfordres til at mange flere afprøver disse tællinger, som er det vigtigste naturovervågningsprojekt vi har.

Vores lokalkoordinator for caretakerne Leif Novrup glæder sig over de mange tællinger, som lokalafdelingens caretakere udfører på vore 15 såkaldte IBA'er og endvidere er caretakerne blevet bedre til at skrive nyheder ind på caretakerlokaliteternes respektive hjemmesider på www.dof.dk. I øvrigt er der kommet ”besøgstæller” på både caretakere og artscaretakernes hjemmesider og ved et kik der, vil man blive forbavset over, hvor ofte de bliver besøgt.

Vores hjemmeside www.dofvestjylland.dk har kørt tilfredsstillende og har faktisk 10 års jubilæum, da den blev opstartet i 1999. I løbet af året har der været vist 110 nyheder/referater fortrinsvis af lokal art. At vore medlemmer og andre bruger siden kan vi følge i en tilhørende statistik over hjemmesiden. Denne viser at det daglige besøg henover året har været 76 pr. dag. Max. antal besøgende på en dag var 114 en gang i marts, som også var måneden med største antal unikke brugere 1127. Det kan også konstateres at hjemmesidens ture og møde oversigt bliver brugt flittigt.

Et medvirkende årsag, til at besøgene på hjemmesiden er steget 20-25 % i forhold til 2008 er bl.a. ”Mikrobirding”, hvor 30 deltagere uge for uge har kunnet følge med i hvordan de lå placeret i forhold til konkurrenterne. Vinderen Erik Enevoldsen, Søndervig nåede med en ”3 arts”slutspurt på sidste dag af året, at overhale Morten DD Hansen, Nørre Snede og endte derved på imponerende 122 forskellige fuglearter mod andenpladsens 120. Konkurrencen var tænkt, som en måde, at skærpe sine sanser når man opholder sig hjemme og ligeledes gøre flere opmærksom på at bruge dofbasen. Begge dele lykkedes og vores Dofbasekoordinator Ole Olesen har både i begyndelsen af 2009 og igen her i 2010 haft ekstra arbejde med at oprette nye brugere og lokaliteter.

I Dof-basen er der i 2009 i alt  indtastet 1,176.499 observationer, heraf er godt 50.000 her fra Vestjylland. Tallet er 10 % højre end i 2008. I løbet af året er der observeret 350 forskellige fuglearter af 325 observatører.

Ringkøbing-Skjern kommune har igen i år flere indtastede observationer end de 5 øvrige kommuner tilsammen og hvis man ser for hele Danmark, kommer kommunen ind på en 9. plads og artsmæssigt på en 3. plads, kun overgået af Frederikshavn og Thisted kommuner.

Observationer pr. kommune:

31172: Ringkøbing-Skjern
 7070: Holstebro
 4068: Lemvig
 3274: Herning
 3039: Ikast-Brande
 1506: Struer


Artsfordeling pr. kommune:

266: Ringkøbing-Skjern
217: Holstebro
213: Lemvig
178: Ikast-Brande
163: Herning
140: Struer

Bestyrelsen har henover året afholdt 9 bestyrelsesmøder. Vi har deltaget i de 2 repræsentantskabsmøder ved Slette Strand i Nordjylland og på Dalum landbrugsskole på Fyn. Et af de vigtigste emner, som blev besluttet efter grundig bearbejdning var ”DOFs strategiplan 2009 – 2012”. På efterårsmødet var der besøg af en oplagt miljøminister Troels Lund Poulsen, som måtte svare for sig,inden en ny 3 årig aftale mellem DOFs formand Christian Hjort og ministeren blev skrevet under.

DOF-Vestjylland Nyhedsbrev er udsendt 18 gange i løbet af året til pt. i alt 47 modtagere.

Alle nye medlemmer som er kommet til i løbet af året har fået tilsendt et Velkomstbrev pr. e-mail eller brev, når vi har fået de nye medlemslister tilsendt fra Fuglenes hus.


Naturpolitik

DOF-Vestjylland har i det forløbne år igen modtaget rigtig mange sager fra områdets 6 kommuner. Vi er koblet op således, at der er flere, som modtager sagerne fra de forskellige kommuner og på den måde prøver vi at holde øje med om der kommer ting, som vi skal involvere os i. Området er interessant, men tidskrævende og vi er meget lydhøre hvis nogen skulle have lyst til at deltage i dette arbejde.

Grønt råd

Aktiviteten i de grønne råd har været noget forskellige i de 6 kommuner. Der har der været afholdt fra 0 til 4 møder i det forløbne år pr. kommune. Kommunerne har lige som os afventet Natur og miljøplanerne, så det er forventelig at der her i 2010, vil komme gang i alle grønne råd i de 6 kommuner igen.

Herning kommune:
Der har været afholdt 4 møder i 2009 og Ole Olesen har blandt andet på et møde i september fortalt de andre rådsmedlemmer om DOF, DOF-basen og andre generelle ting om vores forening. Der har endvidere været snakket om §3 beskyttelse bl.a. på baggrund af en sag fra Hodsager, hvor Egon Østergaard og Ole indgav en klage over kommunens tilsyn i forbindelse med en landmands ulovligheder i Storådalen. Grønt Råd opfordrede i den forbindelse kommunen til generelt at tage positivt mod henvendelser fra foreninger m.m. om f.eks. overtrædelser af § 3-beskyttelsen og se det som en hjælp til overvågning og anledning til debat om § 3-områderne. I øvrigt har Herning kommune en fin hjemmeside, hvor der kan læses om det grønne råd og tillige er alle referater nemme at finde.

Holstebro kommune:
Det grønne råd har afholdt ét møde, hvor der blev orienteret om Vandkraftsøen, som er en barriere for vandrende fisk og derfor vil man arbejde på at føre Storåen uden om søen. I Vestenden er der udtænkt et privat projekt kaldet ”Holstebro søpark”. Dette projekt omfatter bademuligheder, promenade, restauration mm. På mødet blev også orienteret om mulige tiltag for at reducere udledningen af kvælstof til Nissum fjord.

Ikast-Brande kommune:
Et møde var annonceret, men blev aflyst.

Lemvig kommune:
Natur og miljøråd i Lemvig kommune har fremstillet en folder ”Visioner for fremtidens natur i Lemvig kommune”, et skrift som flere organisationer i det Grønne råd har bidraget til. Allan Kjær Villesen og Jørgen Nørgaard har bidraget omkring Harboøre tange, Veserne, Vestersø og Gjellerodde. Folderen er efterfølgende sendt til alle medlemmer af byrådet, samt øvrige relevante personer og i forbindelse med den kommende kommuneplan, er der flere steder henvisninger til folderen. Endvidere er der i rådet diskuteret den kommende naturkvalitetsplan samt indsatsplan for grundvand I den forbindelse er der sammensat en lille gruppe af rådsmedlemmerne og her er Jørgen Nørgaard kommet med.

Ringkøbing-Skjern kommune:
Der har været afholdt 2 møder i grønt råd + orienterings møde om ”Søvejen mod vest” og pileplantning. Kommunen har løbende orienteret om søvejen mod vest, hvilket bl.a. har resulteret i at pramhavnen er rykket mod nord i forhold til tidligere. Forslaget har været udsendt i høring og vi har indsendt et forslag om, at som kompensation for placeringen i Natura 2000 vil det være rigtig fint, at bruge noget af bundmaterialet fra en kommende sejlrende, til fremstilling af 2 – 3 rævesikre øer. Et andet emne, som har været oppe er Råge regulering i kommunen og ligeledes har nationalpark Skjernå været vendt flere gange.

Struer:
Der har ikke været afholdt møde i Grønt råd i 2009.

Friluftsrådet
Allan Kjær Villesen og Jens Hasager Kirk har henover året fulgt Friluftsrådets arbejde, hvor begge kredse – Limfjord syd og Midtvestjylland har afholdt 5 – 7 møder, hvor referater kan læses på rådets hjemmeside.

Vand og Naturrådet, som henligger under Miljøcenter Ringkøbing har heller ikke i 2009 afholdt møder.

Harboøre tange:
Harboøre tange er fortsat et problem - især på grund af dårlig afgræsning, men også på grund af vandstandsreguleringen. Jørgen Nørgaard, som også er medlem af DN har været med til at få DNs hovedafdeling til at gå ind i problematikken. Allan Kjær Villesen er også involveret og man har udarbejdet en oversigt over problemerne med henvisning til ”Handlingsplan for truede engfugle” samt en grundig statistik over disse siden 1982. I november var DNs præsident Ella Maria Bisschop-Larsen på besøg og det blev bestemt, at der på DNs vegne vil blive sendt et brev med informationer om tangen til de involverede ministerier. Chr. Hjort har lovet at være medunderskriver, hvilket Ole Roed Jacobsen formentlig også vil.

Naturgenopretningen til mange millioner kroner af Vest Stadil fjord blev hen på efteråret i et par læserbrev fra en lokal jægerformand erklæret for spildt, idet der ingen fugle var mere. Vores lokale caretaker Jens Ballegaard, samt Skovridder Thomas Borup Svendsen fremsendte fluks svar, som lød, at det stik modsatte var tilfældet.

Skjernå området er et område, som kan sætte sindene i kog, da der er mange interesser knyttet til området. I 2009 var der et gevaldigt slagsmål i avisen mellem lokalpolitikere fra kommunen og Statsembedsmandsværket, idet skovridderen i SNS-Blåvand Ulrik Lorenzen underkendte et forsøgsprojekt med motorbådssejlads fra Skjern bådehavn og til åens udmunding. Efter en hel del ret barske læserbreve fra flere politikere fik skovridderen opbakning fra DOF, DN og enkelte andre.
Skjernå vil uden tvivl også blive et emne, som lokalafdelingen i 2010 skal beskæftige sig en del med.

I løbet af året har vi foruden påklaget eller deltaget i:
Der har i årets løb været mange Natura 2000 sager, specielt omkring Stadil og Vest Stadil fjorde, samt Skjernå, hvor Ringkøbing-Skjern har udsat dem fordi de ikke viste hvordan de skulle håndteres. Vi har anket en enkelt af disse typer sager i Holstebro kommune ved Felsted kog, hvor kommunen godkendte øget udledning, med begrundelse i at fjorden i forvejen var stærkt belastet
I Ringkøbing-Skjern kommune har vi fremsendt nogle bemærkninger til kommunens storstilede vindmølle plan. Specielt en foreslået forsøgspark midt mellem Søndre dyb og Stadil fjord, samt placering af møller i Natura 2000 område også ved Stadil fjord var vi ikke tilfredse med.
Vi har indsendt høringssvar i planlægningsfasen til store vindmøller umiddelbart syd for Lønborg hede, men i det udsendte oplæg, som er i høring netop nu er der ikke taget notits af vore bemærkninger.
Anke over 3 badebroer i Natura 2000 område ved Halby, Stauning, som blev indsendt i 2008 har vi fået medhold i og samtidig 500,- kroner retur.
Fredningensforslaget af Gødstrup sø er udsat, idet det placeringen af det nye supersygehus har afstedkommet, at der er nød til at tages højde for en vej, fra Tjørring dertil og den vej vil gå igennem det areal, som er med i fredningsforslaget.


DOF-Vestjylland samarbejder med de 3 skovdistrikter i vort område; SNS-Vestjylland, SNS Midtjylland og SNS-Blåvandshuk. I SNS-Midtjylland og Blåvandshuk er vi med i brugerrådene, tillige er der et årligt møde med styrelsen, jævnfør ministeraftalen med DOF.
Et af emnerne, som blev behandlet i SNS-Vestjylland mødet, var slusepraksis i Nissum fjord, idet fjordbunden pludselig blev blot lagt flere steder og nogle af øerne blev let tilgængelig for rovdyr, hvilket ikke er særlig hensigtsmæssigt i yngletiden.

2010 – Visioner

Nu da vand og naturplanerne endelig er kommet vil disse blive prioriteret og kursus/seminar er nu planlagt til at løbe af staben i marts måned og efterfølgende vil prøve at få flere gjort interesseret i de mange natur og landbrugssager, som ofte kan virker uoverskuelige.
I 2009 havde vi en vision om, at vi ville være mere progressiv og aktivt, at komme med forslag til aktiviteter i kommunernes ”grønne partnersskabsprojekter”. Dette punkt tager vi med igen, idet vi synes det er vigtigt at få gjort mere ved. Vi udbygger projektet, idet vi vil prøve at udarbejde nogle projekter, hvor vi gerne skulle få nogle af lokalafdelingens penge ud at arbejde for naturen og fuglene.
Bestyrelsen vil prøve at sætte fokus på den østlige og sydøstligste del af vores lokalafdelings område, da der ikke er så mange ture og aktiviteter her i forhold til den vestlige del hvor mange fjordområderne har stor bevågenhed.
Hvis der er opbakning rundt i vore 6 kommuner vil vi prøve om det kan lade sig gøre at arrangere ”Trækfuglenes dag” alle steder, et arrangement, som  i 2010 afholdes 30. maj.
Vi vil fortsat arbejde på at finde foredragsholdere, gerne i fællesskab eksempelvis omkring de grønne råd, hvor de øvrige medlemmer er oplagte samarbejdspartnere


Det er altid dejligt med nye aktiviteter og flere af de tiltag, som bestyrelsen har støttet og bakket op om kører rigtig godt og det er meget glædeligt, da positive ting giver ny energi.  

Fremhæves skal specielt Seniorarbejdet i DOF Vestjylland! Et projekt, som Lisbeth Olsen startede midt i årtiet i Herning. ”Gråspurvene”, hvor Lisbeth, som tovholder arrangerede ture fugleture rundt i fædrelandet. Efter nogle år blev det til en gruppe på 4, som så bredte konceptet ud til hele lokalafdelingen og som Peder J. Pedersen kort beretter foregår tingene således:

Der blev arrangeret nogle ture som typisk lå på hverdagsformiddage og som var for alle seniormedlemmer og man var da også velkommen til at tage en ven eller nabo med. I starten skrev vi alle navne, adresser og emailadresser op og kontaktede hver enkelt før hver tur og sendte lister over hvad vi havde set på turene.
 Det viste sig at der hver gang kom 10 – 15 – 20 stk. og vi er derfor begyndt at skrive et lille referat af turene og sætte på hjemmesiden straks efter. Vi er nu også ved at være på en tur pr måned, godt og vel. Turene annonceres nu på hjemmesiden mrk seniortur, i sandeviften og i Fugle og Natur. Vi prøver også at få kørt et logo ind ( en gråspurv ).
Det er rigtig hyggelige ture med et rimeligt højt niveau hvor alle er glade for at deltage. Alderen sikrer jo at det er erfarne folk. Vi håber meget på at dette arbejde kan fortsætte i rigtig mange år.


Fuglepigerne, som gruppe er fulgt efter, Pia Morsing og Maja Pedersen har deltaget i et par kurser og har her i 2009 fået startet gruppen op med afholdelse af ture og info møder i DOF-Vestjylland.

Fremadrettet er der nok at tage fat på i 2010. De omtalte Vand og naturplaner, som netop er sendt ud skal vi have nærlæst og kommenteret og der vil vi meget gerne have input fra specielt caretakerne, men også andre med interesse for de enkelte områder. Nationalpark Skjernå er en anden af de store sager, som der uden tvivl vil komme store diskussioner om både før og efter en forventet indvielse til efteråret. Bliver de forskellige ministerier enige om hvordan Harboøre tange skal plejes i det kommende år? Natura 2000 områder og ophævede MVJ ordninger er en anden problematik, som ministeren har givet Ringkøbing-Skjern kommune lov til håndtere, således at der ikke sker en øget udledning, men i Vand og Naturplanerne står der man skal reducere? Og ja så skal vi også i gang med ”DOF-Vestjylland”s arkiv, som vi har ventet så længe på og Peder Pedersen har kæmpet en tålmodig kamp for. Peder er vores arkivar og står for vores 10 – 20 hyldemeter på Vesterbo 14 i Holstebro., så har I noget som har speciel interesse for DOF-Vestjylland, så kontakt ham.

Der skal atter lyde en Tak for året der gik til alle vore medlemmer i DOF-Vestjylland. Tak til alle jer, som har bidraget til denne beretning, været turguider, caretakere, punkttællere, tastet på Dof-basen, dofbase koordinator, bestyrelses medlemmer, kommune kontaktpersoner eller repræsenteret os i Friluftsrådet og andre steder.

Håber vi ses derude og ved fælles hjælp, får gjort nogle gode ting for naturen, fuglene og vore medlemmer i det kommende år, med håbet om, at 2010 må blive året hvor vi får ynglende Havørn i Vestjylland!