Beretning 2007

2007 var igen et godt år for DOF-Vestjylland, som vi nu hedder efter struktur tilpasningen af lokalafdelingerne i DOF. Denne ændring betød at vi fra august måned kunne byde velkommen til Dof medlemmerne i den gamle Nørre Snede kommune, som pr. 1.1.2007 blev en del af Ikast-Brande kommune og dermed DOF-Vestjylland.

Sidste år fremlagde vi nogle visioner for 2007 og ser man tilbage på disse er det gået meget tilfredsstillende. Vi har fået den nye bestyrelse til at køre godt, trods den store udskiftning, hvor hele 5 nye bestyrelsesmedlemmer blev valgt ind. Der er ganske meget at sætte sig ind i og der vil altid gå noget tid inden, der fås en god rytme og nye folk får indsigt i de ting bestyrelsen arbejder med. Sandeviften var også en af udfordringerne; den er kommet i gang igen. Vores hjemmeside fik en tiltrængt ansigtsløftning og er her sidst på året blevet mere aktiv. Vi håbede også at blive repræsenteret i eventuelle ”grønne råd” i de nye kommuner, hvis der blevet oprettet sådanne. Alle 6 kommuner oprettede et grønt råd i løbet af året og vi er repræsenteret i alle. Så alt i alt blev vore håb for 2007 indfriet ganske fornuftigt.

På generalforsamlingen sidste år i januar blev der tillige pålagt bestyrelsen, at finde et nyt logo til erstatning for ”Urfuglen”. Vi havde en rigtig god proces, hvor der blev diskuteret meget og holdt indtil flere afstemninger inden valget faldt på ”Kortnæbbet gås”. At den blev valgt flyvende var heller ikke tilfældigt, idet dette skal symbolisere V´et for Vestjylland, hvilket også ses når gæssene kommer flyvende i kileform.

 

Fuglene


DOF-Vestjylland havde, som vanligt et år med rigtig mange spændende iagttagelser. Af nye arter for vort område var den berømte Ørkendompap fra Agger tange, som også tog en smuttur over Nissum bredning d. 6.8. og besøgte Harboøre tange, hvor den blev set af en håndfuld ornitologer. Hele historien og oplevelsen af denne Ørkendompap er fint beskrevet i Sandeviften, hvor den endda har fået et fint digt med på vejen. Ørkenpræstekrave – Tipperne er også, hvis den godkendes ny art for Vestjylland og kun tredje fund i Danmark.

  Af andre sjældne fugle fra kan nævnes: Hærfugl - Græm, Sibirisk hjejle - Harboøre tange, Terrekklire - Tipperne, Stylteløber - Skjern enge  forår og Tipperme efterår, Amerikansk Pibeand - Skjern enge og Geddal enge, Brilleand - Husby klit, Citronvipstjert - Hvide sande, Schwarz løvsanger - Lyngvig fyr, i øvrigt set sammen med Hvidbrynet løvsanger og Fuglekongesanger samme dag, Hvidvinget terne - Vest Stadil fjord, Topskarv - Vejlby klit.

Hvis Dof-basen kikkes igennem findes også andre bemærkelsesværdige fund og antal:

 

 • Rødstrubet lom 3000 trækkende forbi Torsminde 10.2. er virkelig mange.
 • Hvid Vipstjert rastende ved Handbjerg strand 27.1. er vist første januar iagttagelse
 • Bramgås - 12.950 Værnengene 12.4. er et stort tal.
 • Der blev fundet en ny Pomeransfugle lokalitet: Pallisbjerg enge med et max. Tal på 113 fugle, max. Skjern enge 66, Vest stadil fjord 48.
 • Overnatningsplads for Rørhøg med op til 27 eksemplarer 4.9. Skjern enge
 • 65 observationer af Havørn
 • Op til 6 Rovterner ved Skjernå deltaet og observationer i hele maj – juni, samt august-september.
 • Observation af 5 Hvidbrystet præstekrave ved Nissum fjord er første iagttagelse i 5 år og arten er ikke set på den tidligere ynglelokalitet siden 1996.

På ynglefugle siden fik vi igen i 2007 en helt ny art på landkortet, Sangsvane, som tog den genoprettede Bøllingsø til sig og fik 3 unger, hvoraf 2 blev flyvefærdige. Stedet er atypisk, i forhold til de steder hvor den hidtidig er fundet i Danmark, idet den de andre steder, har valgt ganske små moser.

Korttået træløber, som vi kun har haft ganske få observationer af tidligere, er antagelig blevet årlig ynglefugl med indlemmelsen af Nørre Snede kommune.

Ingen sikre ynglefund af Trane, men der er set en del hen over forår/sommer og det kan tyde på at arten for alvor er ved at få kik på det vestjyske.

Sortterne har ynglet med 3 – 5 par.

Sortstrubet Bynkefugl er ved at bide sig fast, i 2007 har mindst 6 par ynglet på hede arealer, såvel ved kysten, som inde i landet.

Skestork 17 par med omkring 40 unger.

I 2007 var der også for første gang siden 1990 tilløb til at et par Hvid stork ville slå sig ned. Først havde de kik på reden i Vedersø, men denne var desværre ikke vedligeholdt og parret fortsatte videre til Husby, hvor de opholdt sig i reden 2 – 3 dage, men forsatte så videre og vi fik ikke storken tilbage i denne omgang. Havde reden i Vedersø været OK, kunne det måske godt have givet pote, idet der i dette område er en del økologiske landbrug, tillige med naboskabet til Vest stadil fjord, men vi må krydse fingre for, at der bliver en anden gang. 

 

Medlemmer


DOF har de senere år haft et jævnt stigende antal medlemmer hvilket er særdeles positivt. Foreningen er det sidste år steget med over 1000 medlemmer og vi har passeret 14.000 i alt her i løbet af efteråret. Medlemsstigningen har været generel over hele landet og er således heller ikke gået DOF-Vestjylland forbi.. Når medlemstallet gøres op på sædvanlig vis, hvor hustands-medlemsskaber tælles dobbelt var vi pr. 31.12.2007 oppe på 510 medlemmer, hvilket er det højeste i lokalforeningens historie. Det hidtil højeste niveau var 1994 og 1995 hvor der var 485 medlemmer.

Stigningen i 2007 er på over 10 %, da medlemstallet ved årets begyndelse var på 455. Tilgangen i forbindelse med strukturtilpasningen var 15, hvoraf 13 var fra det tidligere Nørre Snede kommune.

Fordelingen af medlemstyper er: 29 Hustandsmedlemmer, 288 kernemedlemmer, 157 medlemmer samt 7  junior medlemmer. Det er specielt blandt medlemstypen ”medlem” at stigningen har været stor, idet denne ved årets begyndelse var 107 og således vokset med 50.

To af DOF-Vestjyllands medlemmer blev i årets løb hædret. Jette Clemmensen, vores tidligere redaktør af Sandeviften blev indstillet til DOFs hæderspris, hvilket resulterede i at hun på efterårets repræsentantskabsmøde fik overrakt et flot maleri af Skestorke malet af Jens Frimer, samt et fint diplom. Jørgen Nørgård, Lemvig fik på mødet ”årets ornitologiske oplevelser” overrakt en akvarel af ”Kortnæbede gæs” malet af Jens Overgård Christensen, i anledningen af, at han har været medlem af DOF i ikke mindre end 50 år.

 

Aktiviteter

DOF-Vestjylland har i det forløbne afholdt cirka 15 ture, samt igen deltaget i Åben hus arrangementer på Skjern enge og Geddal enge. Gråspurvene har annonceret 12 ture i løbet af året, hvoraf 11 blev gennemført.

Der er blevet afholdt 2 møder begge i Aulum. Generalforsamlingen hvor der var omkring 30 deltagere. Årets ornitologiske oplevelser i begyndelsen af december var en rigtig publikumssucces med 50 deltagere, som fik en rigtig fornøjelig og intens aften, hvilket vil sige, at der var rigtig mange spændende og gode indslag fra både ind- og udland.

Fuglenes dag blev afholdt to nye steder i 2007. I Momhøje plantage ved Kibæk, omkring det nye Naturcenter. Desværre var der her meget få deltagere. I Holstebro området var der jubilæum, idet det var 25. gang arrangementet blev afholdt i et samarbejde mellem Dagbladet Holstebro-Struer og lokalafdelingen. I den anledning fandt vi et nyt sted ”Nørre Vosborg”. 80 deltagere så her omkring den gamle herregård, som snart er færdigrestaureret, 51 forskellige fuglearter. Efter fugle turen var der mulighed for rundvisning, samt kaffe og brød i selve borgen. Mange benyttede sig af muligheden og det blev til en god og hyggelig afslutning på fugleturen, hvor vi også gav deltagerne tilbud om at få 3 fugleblade gratis, hvilket ca. 20 benyttede sig af.

Vi var atter på Landsskuet med samme koncept, som de foregående år, dog havde vi mere fokus på medlemskampagnen denne gang. Efter de 3 dage kunne vi i alt sende 108 kuponer til Fuglenes hus. Normalt giver indsendte blanketter 30 – 35 % nye indmeldte medlemmer.

Lokalafdelingens heldagstur var i 2007 en storketur med besøg i Rickelsbüller kog og Schüttsiel inden den fascinerende landsby Bergenhusen med 16 par ynglende storke kun omkring 60 kilometer fra Danmarks grænse. Turen gav 102 arter og i alt 42 var med på en rigtig succestur.

Sandeviften er udkommet med 2 numre. Et forår på 40 sider og et nummer her lige før jul på 36 sider. Sandeviften skulle køres i gang igen og det var en af de opgaver, som ”den ny bestyrelse” først gik i gang med. Pia Morsing og Agner Svenstrup meldte sig til opgaven og de er kommet rigtig godt fra land, sammen med Carsten G. Laursen, som også var en god medhjælp tidligere. Årsrapporten blev desværre ikke færdig til udgivelse, men da det meste af forarbejdet er gjort, forventes den at udkomme inden så længe.

Caretaker arbejdet fungerer godt og en del steder er der rigtig gode grupper, som har stor fornøjelse af at lave tællinger i ”deres område”. Nogle af grupperne er med i alternative aktiviteter, således har caretakerne på Venø, lavet fugle-tur og safari, i samarbejde med Venø beboerforening. Skjernå gruppen deltager i åben å-dal og ved Nissum fjord er man med i netværket omkring fjorden.

I Dof-basen er der i 2007 indtastet 34.167 observationer i DOF-Vestjylland, af 338 forskellige fuglearter. 269 observatører har indtastet deres iagttagelser, som fordeler sig på 534 forskellige lokaliteter.

Igen imponerende tal. Det skal også lige nævnes at Dof basen henover det seneste år, har fået flere gode søgefunktioner tilføjet, bl.a. et fint oversigtskort med observationerne.

Henning Rose Sørensen har i slutningen af året meddelt at han gerne vil aftræde, som DOF-basekoordinator. Et job, han har haft siden basen blev opfundet i begyndelsen af 90´ erne og vi vil derfor gerne takke for det store arbejde, han gennem årene har udført.

Hjemmesiden fik en tiltrængt fornyelse hen over sommeren og vi vil fremover arbejde meget for at der sker noget på siden, således at oplysninger, møder, historier mv. bliver løbende fornyet og udskiftet. Der skal også lyde en opfordring til at jer og vore øvrige medlemmer om, at indsende små og større historier og oplevelser, som så efterfølgende vil bliver lagt på hjemmesiden.

Lokalafdelingen deltog i august i ”Tårnenes dag”, som er en landsdækkende konkurrence, hvor der konkurreres om at se flest fuglearter i et givent tidsrum.. I DOF-Vestjyllands område deltog 3 hold:

Hestholm tårnet på Skjern enge. Felsted tårnet ved Nissum fjord og Geddal tårnet. Deltagerne havde en rigtig sjov og spændende dag, hvor de 3 tårne havde løbende kontakt med hinanden, bl.a. var vi også direkte i radioen fra Felsted tårnet. Geddal enge kom op på 70 arter og vandt vores interne konkurrence og fik en delt 5. plads i den landsdækkende.

Redekasseprojekt på Borris Hede med særlig opmærksomhed på Vendehals har i 2007 givet anledning til 8 påbegyndte kuld med 47 flyvefærdige unger. Det er det største antal par siden 1982, og der er måske tegn på en vis fremgang i bestanden, idet også et svensk redekasseprojekt har god vind i sejlene. Siden 2005 er der i alt ringmærket 122 unger i de 117 kasser på Borris Hede.

Der har i 2007 været optalt 23 ynglefugle- og 18 vinterfuglepunkttællings ruter. For at fremme dette vigtige arbejde, er der i april 2008, arrangeret et kursus i punkttælling på Præstbjerg naturcenter for nye tællere.

 

Naturpolitik


Lokalafdelingen har hen over året modtaget over 600 sager fra de 6 kommuner i vort område.

Langt de fleste omhandler tilbygninger og godkendelser af forskellig art, særligt har der været rigtigt mange ansøgninger om at lave småsøer/damme, hvilket der som oftest bliver givet tilladelse til. Sagerne fra kommunerne bliver tilsendt os pr. mail og i begyndelsen af året, blev der lavet nogle mailgrupper, eksempelvis holstebro@dof.dk, hertil sender så kommunen og vi kan lægge de personer på, som er relevant og gerne vil se sagerne herfra. På den måde hjælper vi hinanden med at være opmærksom, når der kommer ting, som er vigtige i forhold til fugle og natur.

Processen mod en evt. udpegning af Skjern Å Nationalpark har DOF fulgt fra sidelinjen, da vi ikke har haft mulighed for direkte at påvirke beslutningerne i styregruppen. Vi har på forskellig vis forsøgt at gøre de ansvarlige politikere opmærksom på, at ambitionerne for området er alt for små. Både den sydlige del af Ringkøbing Fjord og Tipperhalvøen med Værnengene bør indgå i en nationalpark. Desuden er det beskæmmende, at op mod 50 % af det område, der ønskes udpeget, er intensiv landbrug uden visioner om, at udvikle disse i en naturvenlig retning. Det er for sølle, hvilket DOF bl.a. har skrevet til ministeren. De samme betænkeligheder ved projektet har WWF og DN.

I 2006 blev EF-fuglebeskyttelsesområde 43 (Ringkøbing Fjord) udvidet mod øst, så den vestligste del af projektområdet (til og med Hestholm Sø) nu indgår i beskyttelsesområdet. DOF ønsker fortsat, at også den resterende del udpeges, men det har desværre en længere horisont. I 2007 udgav DMU ellers en arbejdsrapport over yngle- og rastefuglenes i området i 2006, der viste, at der er grundlag for en yderligere udpegning, men processen frem mod en udpegning har vanskelige vilkår!

I forbindelse med ministeraftalen har der været afholdt møder i alle de 3 distrikter, som er i vort område. DOF er meget positiv over for samarbejdet med skovdistrikterne og der kommer rigtig gode resultater ud af samspillet, hvor vi er med til at komme med input og forslag til skovdistrikterne, som så evaluere mulighederne, for at udføre nogle af disse tiltag, som efterfølgende gerne skulle kommer fugle, natur og mennesker til gavn.

Samarbejdet med Oxbøl skovdistrikt om ministeraftalen drejer sig om Skjernå området, samt bl.a. om plejen af Tipperne, hvor der er blevet afdrevet et større område med krat for at optimere forholdene for engfugle. Disse har dog endnu ikke i 2007 reageret positivt ved at begynde at yngle i området, der nu også afgræsses i lighed med de øvrige arealer.  På Tipperne foregår bl.a. regulering af ræv og mink og der arbejdes med forskning, for tiden er en undersøgelse af relationer mellem ynglefugle og prædatorer 2007-2009 i gang.

Samarbejdet med Feldborg Statsskovdistrikt drejer sig både om deltagelse i Brugerråd og ministeraftalen. Den sidste har mest fokus på en række arter, som ikke findes i nævneværdig grad i distriktet, så derfor har vi indgået et partnerskab, for at forbedre ynglemulighederne for Natugle, Perleugle, Hvinand og Vendehals. Distriktet opsætter 115 redekasser i dansk lærketræ primo 2008, og lokale DOF'ere fører i årene fremover tilsyn med disse og afholder et antal offentlige ugleture. Projektet bliver omtalt nærmere i Fugle og Natur 1:2008.

Klosterheden skovdistrikt varetager mange store naturarealer i Vestjylland og herfra kan berettes om forskellige tiltag i 2007. Ved Vest Stadil fjord arbejdes der på at få mere vand på tidligere tørre marker. På Harboøre tange er der er etableret en vandstandsreguleringsklap mellem Nordre Dyb og Limfjorden, hvilket vil sige at vandstanden på engene nu kan styres til gavn for fuglene. Der er dog ingen automatisk vandstandsmåler etableret, så man kører efter fri vandudskiftning i vinterhalvåret og rimelig høj vandstand i foråret for at tilgodese engfuglene. Ved Nissum fjord er afgræsningen udvidet ved Gørding dæmningen i Felsted Kog.
Syd for Torsminde er der etableret flere bekkasinskrab helt op til byen, samt at der er lavet flere fenner, som man har ført vand frem til; der er blevet afslået rør langs fjorden og inde på engene, men desværre var der i 2007 meget få kreaturer, som er et generelt problem. På Fjandø blev 4 ræve skudt sidste jagtsæson, men alligevel er situationen katastrofal; idet der stort set ikke er ynglefugle længere på øen. I 2008 arbejdes fortsat intenst og godt på forbedring af engfuglelokaliteterne omkring fjorden.

Ynglefugletællingerne på strandengene ved Nissum Fjord har for 4. år i træk resulteret i en rapport over engfuglenes brug af området. Der ses ikke de store ændringer. I efteråret gennemførte skovdistriktet efter anvisninger fra DOF en omfattende pleje med etablering af mindre vandhuller (såkaldte bekkasinskrab) og slåning af tagrørsbræmmer. Indsatsen blev sidst på året udvidet til områder med stort potentiale for eng fugle nordøst for Bøvling Fjord. Dette gennemføres i 2008. Der er en god dialog med skovdistriktet om at optimere forholdene, og flere midler fra "miljømilliarden" bruges målrettet her. Samtidigt øges afgræsningen på nyhegnede arealer vest for fjorden og langs Storåens udløb i fjorden. Resultatet af ynglefugletællingerne kan ses på vores hjemmeside. 

I begyndelsen af året satte en lille gruppe sig sammen for at tilpasse et paradigme, som efterfølgende blev sendt til de nye kommuner. Hovedlinierne i brevet var udformet af Fuglenes hus, hvor lokalafdelingen, så tilpassede forskellige facts om os, samt de enkelte kommuners vigtigste naturområder, tillige med at vi nævnte de fuglearter, som de har særlig ansvar og forpligtigelse overfor. I brevet opfordrede vi tillige kommunerne til at lave ”grønne råd” og såfremt det skete ville vi gerne være medspiller her. I løbet af året har alle 6 kommuner i DOF-Vestjyllands område efterfølgende besluttet at ville lave sådanne ”grønne råd” og vi er kommet med alle stederne, hvilket er meget positivt. På hjemmesiden kan ses hvem der repræsenterer os, de forskellige steder og disse personer er tillige kontaktperson til de enkelte kommuner.

Arbejdet i de grønne råd er kommet lidt forskelligt i gang. I Herning kommune har der eksempelvis i 2007 allerede været afholdt 4 møder. Grønt råd fungerer, som rådgivende råd for forvaltningen og er en aktiv medspiller bl.a. i et oplæg omkring kommunes ny naturpolitik og indtrykket er at man er ambitiøs og vil ikke nøjes med laveste fællesnævner. Ikast-Brande kommune kom lidt sent i gang og har afholdt et enkelt møde, men har ikke rigtig fundet helt ud af, hvordan det skal køre endnu og hvordan sammensætningen skal være. I Struer kommune har der været afholdt 2 møder, hvor rådet mest er blevet orienteret om relevante emner, bl.a. Natura 2000 områderne og indsigelserne hertil.

I Holstebro kommune er der afholdt 3 møder og ”det grønne råd” fungerer godt, man bliver hørt og fortæller om eget arbejde, der bliver diskuteret med kommunen og medlemmerne i mellem og der er en forventning om at de drøftede emner tages alvorligt, bl.a. de opgaver, som kommunerne overtog fra amterne. I Lemvig kommune er grønt råd, ikke helt så grøn, som de andre steder, idet dette råd fandtes et par år forud for kommunesammenlægningen og her er arbejdet, således fortsat på samme måde som tidligere, bortset fra at folk og områder, fra den gamle Thyborøn-Harboøre kommune nu også er inddraget. Her er afholdt 3 møder i 2007. I rådet er talt en del vindmølleplanlægning og placeringer af disse, man har talt om problematikken med tilvoksning af hybenroser bl.a. på Gjeller odde. Rådet arbejder også på, om kommunen kunne lave naturplaner, som grønt råd gerne vil deltage i, med henblik på at få naturområderne til at hænge mere sammen. I Lemvig kommune tages Natur og miljørådet, som det hedder alvorligt, hvilket bl.a. kan ses ved at samtlige medlemmer af Teknik og miljøudvalget oftest deltager, tillige med overordnet personale fra Teknik og miljøafdelingen. I Ringkøbing-Skjern kommune har været afholdt 3 møder i det ”grønne råd”. De 2 første var af meget orienterende karakter. Mødedeltagerne synes dette var udmærket, men ville også gerne have punkter, som kunne diskuteres, bl.a. for bedre at komme til at kende de forskellige medlemmers holdninger og meninger. Denne udmelding resulterede så i, et rigtig godt tredje møde hvor flere oplæg blev diskuteret bl.a. kommunens salg af skove, nationalpark ”Skjern å”, og forslag til pleje af klitheder omkring Nørre Lyngvig.

Statens miljøcentre har også oprettet et nyt råd i 2007, nemlig ”Vand og natur rådet”. Heri har DOF-Vestjylland også fået en plads, i det råd, som er tilknyttet Miljø-center Ringkøbing. Miljøcentrets område dækker vore 6 kommuner, samt Skive og Viborg kommune, som er en del af DOF-Nordvestjylland. Ved det første møde i Vand og Naturrådet d. 22. juni blev høringsfasen omkring alle Natura 2000 områder, dvs. alle habitat- og fuglebeskyttelsesområder skudt i gang. I et halvt år frem til 22. december, havde alle muligheden for at komme med input og forslag, omkring status, trusler og forbedringer til de enkelte naturområder. I vores område har vi ganske mange habitat og fuglebeskyttelses områder og mange af dem, er endog meget store. Vi prioriterede dette arbejde meget højt, idet forslagene bl.a. skal bruges til at planlægge tiltag og eventuel naturpleje, som miljøcentrene skal bearbejde og prioritere i årene fremover. DOF-Vestjylland indsendte i alt 16 høringssvar, som kan læsses på miljøcentrenes hjemmeside.

 

2008 – Visioner for det nye år


Vi har taget hul på et nyt år og så der igen ses frem ad. Visionerne er nogle af de ting, som bestyrelsen har snakket om, at ville arbejde med fremadrettet i det kommende år. Der er mange vigtige ting at tage fat på, men vore mål for året er ikke prioriteret, men blot nedskrevet i tilfældig rækkefølget. 

 • Bestyrelsen har i 2007 arbejdet på at få et depot / rum til de ting, som er DOF-Vestjyllands ejendom, men ligger rundt ved forskellige medlemmer. Disse effekter, som f.eks. er Sandeviften kpl., vore udgivelser af lokalrapporter og andre fuglebøger, kartotekskort mv. vil måske forsvinde hvis der pludselig skal ryddes op og dem der gør det, ikke kender baggrunden for tingene. Vi har fået lovning på et rum i rådhuskælderen i Vinderup. Målet må være at vi får indrettet dette rum og samlet vore gamle ting her i løbet af året.
 • Bestyrelsen har endvidere arbejdet på at få adgang til et lokale, som vi kan bruge til forskellige medlemsaktiviteter. Dette lykkedes også i form af en aftale med Skovlund naturskole ved Holstebro, som har et fint lokale, hvor vi nu kan booke os ind når vi har lyst.

I den forbindelse håber vi på der kunne være oppakning og lyst til at starte lokalgrupper, specielt omkring de store byer: Herning, Holstebro og Ringkøbing. Grundlaget for et sådan arbejde, er der i hvert fald mulighed for omkring Holstebro, hvor vi vil forsøge at lave nogle aktiviteter med ”Skovlund”, som udgangspunkt. Vi har allerede besluttet at vi afholder næste bestyrelsesmøde der.

 • Gråspurvene, som er opstået i Herning området, har fået vokseværk, hvilket vil sige at 3 – 4 seniorer i DOF-Vestjylland har snakket sammen, om at lave fugleture og aktiviteter f.eks. midt i ugen, for de medlemmer, som har mulighed for det.. Et meget spændende og interessant projekt, som bestyrelsen gerne vil bakke op om og understøtte, hvis der er behov for det.
 • Vi vil arbejde på at lave flere medlemsaktiviteter og også bede folk om at byde ind med hvad de kunne have lyst til at arbejde eller bidrage med, således at medlemmerne bedre vil få indfriet de forventninger, de kunne have til foreningen. ”Gråspurve`enes udvidelse og et lokale vi kan bruge i Holstebro til forskellige ting er helt klart medlemsaktiviteter, som understøtter dette. Måske kunne der også laves en afdeling af ”fuglepigerne”, hvis nogle skulle have lyst, for ikke at sige øget fokus på ungdomsarbejde.
 • Naturpolitikken vil vi fortsat følge og efter bedste evne gøre indsigelser eller påpege ting, som ikke er hensigtsmæssige i forhold til naturen og fuglene. Vi vil prøve at gøre, hvad vi kan for at påvirke nationalpark Skjernå i en mere naturvenlig retning, hvis muligt. 

Når en beretning skal skrives, skal der være noget at nedfælde, dette har ikke været et problem for 2007 i DOF-Vestjylland regi, for med rigtig mange aktive folk, sker der jo en del. Caretakerarbejdet har inddraget mange nye mennesker, ture, møder, udstilling, Tårnenes dag, oliefugletælling, grønne råd, bestyrelsesarbejde og ikke mindst mødet med ligesindede ”derude” hvor ”fuglene” er, er med til at gøre naturen interessant og noget der er værd, at gøre en stor indsats for at bevare og kæmpe for, ikke mindst i forhold til vore efterkommere, som også gerne skal have muligheden for at forundres over naturens fantastiske livsformer og tilpasninger. I 2007 har DOF- Vestjylland i den forbindelse også set ud over egne grænser og støttet vore fugle-kollegaer i Bulgarien, hvor vi sponsorerede ”Klyden” i deres nye ynglefugleatlas. Med disse ord vil jeg hermed Takke alle jer, som har været med til at gøre en indsats for fuglene og vores forening i løbet af året og håber I alle fortsat ”vil bære ved”, så der om et år igen kan fabrikeres en beretning, med masser af godt indhold.