Beretning 2013

Mest populære fugl i Vestjylland i 2013 var Høgeuglen, som blev fundet i Ndr. Feldborg plantage i begyndelsen af april og opholdt sig her indtil primo maj. I den periode valfartede ornitologer til fra nær og fjern, for at få en rigtig spændende og god oplevelse af denne nordiske art, som kun med års mellemrum ses i Danmark oftest som invasionsfugl. Den flotte ugle var særdeles tidlidsfuld og derfor blev der taget i hundredvis af foto´s af den. Høgeuglen i Ndr. Feldborg er kun andet fund i Vestjylland, det eneste hidtidige fund var fra 1979, hvor den blev set på Harboøre tange. Senere på året har der været yderligere 2 iagttagelser af Høgeugle 19.9. 1 Klosterheden og 29.12 - 30.12 1 Agerskov/Gedhus plantage.

Bestyrelsen nedskriver ved hvert års begyndelse nogle "visioner", som vi fremadrettet forsøger at bruge, som sigtelinjer i vort arbejde. I 2013 havde vi tre punkter. Samarbejdsform – kursusaktiviteter og mediedækning.

Samarbejdsformen drejer sig om, at vi har nedskrevet nogle temaer, som bestyrelsen i løbet af året vil behandle og diskutere. Eksempler kunne være "Naturpolitik", "Vindmøller", "Ungdomsarbejde". De emner vi har arbejdet mest med i årets løb, har været "Atlasprojektet", hvor der er nedsat en arbejdsgruppe, som kører projektet og omkring "caretakerne", som vi er i gang med at indsluse i lokalafdelingen efter at projektet er lukket ned centralt.

Af kursus aktiviteter blev der afviklet et mågekursus i begyndelsen af marts i samarbejde med DOF-Sydvestjylland. Vi forsøgte igen med lokale fuglekurser 3 steder rundt i lokalafdelingen, men vi var nok for sent ude og derfor var der for få tilmeldinger, et kursusforløb i Holstebro blev dog afviklet. Punkttællingskursus var også arrangeret, men grundet for få tilmeldinger blev det aflyst.

Tredje punkt var mediedækning, hvilket skal forstås sådan at vi vil forsøge at gøre mere opmærksom på nogle af de spændende aktiviteter til aviser og andre medier, som foregår i vores lokalafdeling. Ørnens dag, Fuglenes dag og Tårnenes dag, samt fuglekursus, lærkepletter og omtale af bl.a. Høgeuglen var noget af det, som kunne læses i de lokale aviser i det forløbne år.

Fuglene

Vestjylland er blevet "ørneland" og i 2013 har vi været begunstiget med hele 5 ørnearter, hvor af 2 arter var ynglende.

Havørne parret, som ynglede i Vestjylland for første gang i over hundrede år i 2010 i Lønborgaard plantage havde efter 2 år med ugunst, igen ynglesucces efter at have flyttet ynglelokaliteten til Borris hede. Rigtig mange har fornøjelse af Havørnen rundt i landsdelen ikke mindst ved Skjern enge, men den bliver ofte set ved såvel Nissum fjord, som Vest Stadil fjord og andre steder, så det bliver spændende hvor og hvornår par nummer 2 etablerer sig med rede. Arten er tastet hele 441 gange i dof-basen i Vestjylland i 2013.
Fiskeørn ynglede i 2013 med 2 par i Vestjylland, hvilket er halvdelen af landsbestanden. Begge par havde sandsynligvis ynglesucces, men det ene par blev først fundet efter at de havde forladt reden. Det bliver interessant i 2014, da orkanen "Bodil" sandsynligvis har væltet rede træerne, så vi må håbe at "hun" har knækket toppen af nogle andre graner, som så kan blive nye ynglesteder.

Af Kongeørn har der hen over året, været ikke mindre end 20 observationer indtastet i dof-basen, heraf er de 14 fra Ovstrup hede. Observationerne er fra 7 af årets måneder, så den har forelsket sig i dette område, hvor der har været observation af arten jævnt siden efteråret 2011.

I 2013 var der medio august besøg af Slangeørn på Harrild hede, en lokalitet som også i 2010 i en måneds tid havde besøg af denne sjældne gæst.

Endnu en ørneart, Lille Skrigeørn aflagde også det vestjyske besøg i 2013, idet der er to observationer fra henholdsvis Nørre Snede og Skjern enge, begge i maj. I dof-basen er arten kun registret 2 gange tidligere i henholdsvis 2011 og 1992.

Rød glente har ynglet med mindst 2 par ved henholdsvis Boest og Karstoft. Arten som er indvandret til vort område gennem de senere år ses af stadig flere rundt omkring i hele Vestjylland.

Blandt uglerne har specielt Høgeuglen, som nævnt i indledningen været årets hit. Kirkeuglen, som tidligere har været vidt udbredt i Vestjylland, er nu helt forsvundet da det sidste par ved Lyne, ikke har ynglet i 2012 og 2013. Slør-, Perle- og Mosehornugle har alle ynglet med få par i 2013, for førstnævntes vedkommende havde 2 par 2 kuld og for sidstnævntes ynglede hele 2 par på Fjandø og arten er også set andre steder i det vestjyske.

Usædvanligt for Danmark kunne der i juni måned ses hele 11 sangsvaner i Bøllingsø. Det lokale par med 5 unger, samt yderligere 4 adulte fugle, som nemt kan have været unger fra tidligere år. Der er efterhånden opfostret en del sangsvane-unger i søen, så mon ikke der snart vil etablere sig flere par. Skjern enge og Veserne har haft sommerbesøg af arten.

Høje Sande husede hele 67 reder af Skestork i 2013 og på Djævelø ved Ringkøbing 2 – 4 par. Største forsamling af skestorke var 83 r ved Høje Sande i juli.

Sortternen er set i op til 14 eksemplarer ved Vest Stadil fjord og max. 11 ved Husby sø. Sortternen ynglede ved Vest Stadil fjord, men hvor mange par er usikkert, dog blev der iagttaget 1 1K fugl, så der har sandsynligvis været begrænset ynglesucces.

Splitterne ynglede på Fjandø for første gang i 10 år, idet den forsvandt herfra i 2003. Ynglesuccesen var rigtig god, også Fjordterne og en Hættemåge koloni m.fl. har haft gavn af at øen har været rævefri og det lover godt for de kommende år. Splitternen har ikke ynglet i Vestjylland siden 2005 på Djævelø i Ringkøbing fjord.

I 2013 har der ikke i Vestjylland været de helt store hit ud over "Høgeuglen", nævnes skal:

Brilleand, Houvig
Hærfugl, Harboøre tange
Sydlig Nattergal, Søndervig / Lodbjerg hede
Hvidvinget Korsnæb, en del steder juli/aug./sep. – max. 14 fugle Klosterheden.

Til sidst skal lige nævnes, at der hen over året har kørt en lille undersøgelse med fokus på 5 ynglearter i byen. Gråspurv var en af de arter der blev opfordret til at taste ind i dof-basen, for at finde ud hvilken by, som har flest af denne spurv, som i forhold til sin almindelighed ikke bliver tastet ret meget. For nogle kommuners vedkommende er det helt ned til 1 – 5 tastninger i dof-basen pr. år. Top 3 blev Stauning med 55, Mogenstrup 62 og i "Paris" hele 100 og så var de endda alle på én gård, hvor der var ligeså mange gråspurve, som køer!

Medlemmer

I 2012 havde vi en nedgang i medlemsantallet på godt 20, men nu er vi på rette vej igen og antallet er steget fra 558 til 575, når hustandsmedlemmer tælles dobbelt, som er kutymen. Niveauet er meget tæt på 2010 og 2011, som var de hidtil højeste år medlemstalsmæssigt i Vestjylland. Når vi ser på de enkelte medlemskategorier er "kernemedlemmer" faldet lidt, men til gengæld er vi steget med hele 5 "hustandsmedlemskaber" og af typen "medlem" er vi tilbage på niveau fra 2011. "Juniormedlem" er status quo.

På landsplan går det rigtig godt for DOF, da vi pr. 31.12.2013 er på det højeste niveau i foreningens mere end 100 årige historie, idet medlemsantallet ved årsskiftet var på 16.099.


Medlemstype

DOF-Vestjylland

31.12.2013

31.12.2012

31.12.2011

M1 + M4 + M51

Kernemedlem

257

266

276

M13 + M53

Hustandsmedlem

43

38

38

M2 + M52

Juniormedlem

8

8

4

M30

Medlem

223

208

225

I alt

532

520

543


Aktiviteter

DOF-Vestjylland afholder mange ture hen over året og som oftest er de rigtig godt besøgt, hvilket vi er rigtig glade for og en "cadeau" til "ture og mødeudvalget", "seniorgruppen- Vestjylland" og de som tilbyder sig som turledere. I 2013 blev der foruden generalforsamling og "årets ornitologiske oplevelser" afholdt et foredrag om Rød Glente i marts og introduktionsmøde til "Atlas III" i november.

Til generalforsamlingen her i Aulum var 40 deltagere mødt op og foruden den normale "generalforsamling" med valg af 3 nye medlemmer til bestyrelsen var de med til at kårde årets fuglefoto "2012" i Vestjylland. Vinderen blev et foto af en Havørn og en flok Silkehaler på plads nummer to.

Aldrig tidligere har der været så mange deltagere til lokalafdelingens arrangement "årets ornitologiske oplevelser", godt 60 var mødt op og fik en "foto rundtur" i ind- og udland, samt anden underholdning af forskellig art. De 4 Lisbeth Olesen, Jens Ballegaard, Pedet J. Pedersen og Leif Novrup, som gennem mere end 10 år har afholdt hverdagsture under navnet "Gråspurvene > Seniorgruppen,Vestjylland", fik denne aften en velfortjent "hæder" for indsatsen, i form af en akvarel hver af "Gråspurve" malet af Jens Overgaard Christensen.
"Ørnenes dag" blev afholdt, som sædvanligt medio februar på Skjern enge, på en dag hvor det var udsædvanligt vindstille og diset. Der var ca. 80 besøgende i løbet af dagen for at se ørne. 7 ornitologer bemandede strategiske steder i engen, men trods ihærdig søgen kunne lokaliteten ikke fremvise ørne, selv det stabile par, som dagligt fouragerer i engene viste sig ikke denne dag. Det blev endvidere bestemt at vi i 2014 afholder "ørnens dag" både i Skjern enge og ved Vest Stadil fjord.
Lokalafdelingens årlige "Medlemstur" gik i 2013 til den ny genoprettede "Filsø", som allerede det første år efter at der kommet vand på de gamle kornmarker kunne fremvise noget så sjældent, som ynglende Sandterne. 40 deltagere deltog i turen og de blev godt introduceret om den nye sø af Jens Rye Larsen, som står i spidsen for caretakergruppen der månedligt tæller fuglene på Aage V. Jensens arealer. Selvom vejret var lidt "gråt" blev der alligevel set 85 arter på turen.

I 2013 afholdt lokalafdelingen "Fuglenes dag", hele fire steder. De "sædvanlige" ved Hjerl hede og Nørre
Vosborg, samt 2 nye lokaliteter - Stenholt skov og Albæk mose / Skjern enge. Sidstnævnte havde både et morgen- og et eftermiddagsarrangement, som blev afholdt i samarbejde med Naturstyrelsen. Vejret var denne gang helt perfekt og det var sikkert derfor at vi kunne "bryste os" af rigtig mange deltagere. Hjerl hede og Skjern enge havde ca. 60 deltagere, mens Stenholt havde 40 og Nørre Vosborg ca. 35, så alt i alt knap 200 besøgte vore arrangementer denne dag, det må siges at være et særdeles flot fremmøde, som faktisk udgjorde næsten 1/3 af deltagerne til arrangementet på landsplan. Der blev indsendt 17 "isfuglekuponer". Fra 2014 varetages "Fuglenes dag" ikke centralt af fuglenes hus, men overgår til lokalafdelingerne.

3 vestjyske tårne deltog igen medio august i "Tårnenes dag 2013", som vi selv er tovholder på. Igen rekord deltagelse og i alt deltog 27 "tårne" rundt i hele Danmark og der manglede kun deltagelse fra en lokalafdeling. Vejret var noget grumset og blæsende på dagen og det påvirkede nogle tårnes samlede resultat. I Vestjylland vandt Geddal med 73 arter, mod Vest Stadil fjord med 61 og Skjern enge med 58. Geddals antal rakte til en samlet 5. plads på landsplan.

I 2013 har DOF-Vestjylland deltaget i 4 udstillinger. Havemarked, Gimsinghoved, Klosterlund Kildemarked, Skovens dag i Løvbakkerne og Landsskuet. Alle steder har vores trailer været med og det fungerer rigtig godt, at de materialer vi har til udstillingerne ligger samlet og er nemme at hente i Aulum, hvor traileren står opstaldet.
Bestyrelsen har i 2013 afholdt 9 bestyrelsesmøder og deltaget med 2 deltagere i årets 2 repræsentantskabsmøder i foråret i Vigsø ved Hanstholm og efterårsmødet i Dalum på Fyn.

Vi har sammen med de øvrige 5 "små" lokalafdelinger i DOF > Nordvest-, Sydvest-, Sydøst- og Sønderjylland og Bornholm kommet med et forslag om at ændre på fordelingen af pladser i repræsentantskabet, således at vi får 3 pladser, fremfor de nuværende 2. Dette forslag har givet en del diskussion på begge møder og affødt, at der på mødet på Fyn i november blev nedsat et "vedtægtsudvalg", som skal komme med et forslag, hvor ovennævnte er implementeret, det er vi rigtig godt tilfredse med. Hvis forslaget går igennem og bliver vedtaget på møderne i 2014, betyder det at vi til næste år her på generalforsamlingen skal vælge 3 medlemmer til repræsentantskabet.
DOF-basen samlet har rigtig mange indtastninger og i 2013 blev der indtastet 1.268.534 observationer, hvilket er over 60.000 mere end året før. I Vestjylland var der 48.683 indtastninger mod næsten 56.000 året forinden. I alt 11 lokale ornitologer har tastet mere end 1000 observationer ind i dof-basen i 2013. I Ringkøbing-Skjern kommune er der set 257 arter/racer, hvilket er sjettehøjeste i Danmark blandt kommuner. Statistikken ligger i dof-basen og er interessant at kikke i. I øvrigt er dof-basens søgefunktioner blevet rigtig gode henover de seneste år og har man lyst til bearbejde data for nogle arter har muligheden aldrig været bedre end nu. Indtastninger af ynglepar er øget omkring 20 % i forhold til 2012, det er vigtigt at de bliver tastet, så fortsæt med det også fremadrettet. Poul Krag og Gert Thorhauge Andersen har i 2013 overtaget hvervet, som dof-basekoordinatorer efter John Toft Kristensen.

Hjemmesiden har også i 2013 vist artikler og referater fra DOF-Vestjyllands ture, møder og andre aktiviteter. I årene 2009-2012 blev henholdsvis "Matrikelart" og "Kommuneobs" kørt via hjemmesiden, men i 2013 har der ikke været konkurrencer, dog har der været en lille artikelserie med opfordring til at holde øje med "5 fugle arter i byen" og indtaste ynglepar og succes i dof-basen. Efterfølgende er status for Gråspurv, Råge og Husrødstjert blevet behandlet, mens der endnu mangler afrapportering for Mursejler og Strandskade. John Toft Kristensen valgte at stoppe, som webmaster i løbet af året og Ole Olesen har efterfølgende taget over. Ole lægger "ture og møder" ind, mens Lars HH står for artikler og referater. I er altid meget velkomne til at fremsende relevant materiale, som I kunne have lyst at få "frem i lyset".
DOF-Vestjylland Facebook har nu 285 "likes". En lille gruppe på 4 mand, bestående af Peter Leth Olesen, Henrik Rähr, Jens Hasager Kirk og Lars HH prøver at finde og lægge interessant stof på fra det vestjyske område.

Der har kun været udsendt 6 Nyhedsbreve i 2013. Vi arbejder på et "nyhedsbrev-modul" til hjemmesiden, for at gøre det nemmere at sende dem, idet der er problemer når man har en lang række e-mail adresser, hvoraf nogle ikke fungerer længere og derfor skal frasorteres. Vi håber på det bliver bedre inden så længe.

Antallet af Punkttællingsruter i Vestjylland ligger på omkring 25 vinterruter og 30 yngleruter. En del "tællere" har været med længe og således har adskillige ruter været optalt i mange år og derved er de med til at bidrage, med meget vigtige informationer om de almindlige fuglearters bestandsudvikling i Danmark. Har man lyst til at være punkttæller, kan der læses om projektet i dof-basen eller man kan kontakte vores lokale punkttællingskoordinator Gert Thorhauge Andersen

Atlas III starter for alvor op her i 2014 efter at 2013 har været brugt til indledende forberedelser. I Vestjylland er der etableret en "dof-basegruppe" bestående af Jens Ballegaard, Christian Hjort, Bo Daugaard og Agner Svenstrup, som har mødtes adskillige gange henover efteråret for at forberede sig selv og os andre deltagere i det store projekt. Der har været et opstartsmøde for alle atlas koordinatorer fra Danmark på Nymindegab kro, hvor hele holdet var med. Efterfølgende havde vi her i Aulum et informationsmøde i november, hvor hele 60 mødte op, det var faktisk det højeste antal blandt alle de 13 lokalafdelinger i DOF og vidner om at der er rigtig god lokal opbakning til at gå i gang med Atlas-kvadraterne i det vestjyske når projektet starter op 1. marts. Pt. er omkring 75 % af vore 243 kvadrater ønsket og hovedsagligt er de resterende i det nordvestligste hjørne og i den midterste forholdsvis sydlige del. Projektet bliver rigtig spændende at følge over de kommende år.

Natur og Miljø

Vi har pladser i vore 6 kommuners grønne råd, men mangler for tiden repræsentanter 2 steder; i Lemvig og Ikast-Brande. Generelt har der ikke været, så mange møder i de grønne råd, som tidligere.
Vi har i efteråret haft dialog-møder med Naturstyrelsen Vestjylland og Naturstyrelsen Midtjylland. Møderne er aftalt med Miljøministeren i DOF's såkaldte samarbejdsaftale med de offentligmyndigheder. Vi har et særdeles godt samarbejde med de lokale skovdistrikter og på møderne var der bl.a. diskussion om tiltag ved Vest Stadil fjord, Nissum fjord og Harborøre tange, samt Dværgterne ved kysterne og andet. På Harboøre tange er forholdene for fuglene gradvist ved at blive bedre efter at NST-Vestjyllland har taget over efter Kystdirektoratet. På mødet med SNS-Midtjylland var bl.a. samarbejde omkring "redekassekasse-projekt" og "pas på kort, for sjældne ynglefugle" i forbindelse med skovning på dagsordenen.

I efteråret fremsendte vi input til plejeplan for Krogshede enge og Indfjorden til Lemvig kommune, som gerne ville have DOF-Vestjyllands mening til et forslag fra Lemvigegnens landboforening omkring afgræsning af områderne, som de har udarbejdet til Fredningsnævnet. Udfordringen ligger i, at de fredede arealer ikke bliver græsset så meget som tidligere og derved er de efterhånden blevet til ret store rørskovsarealer i stedet og lever derfor ikke helt op til formålet, som står i fredingskendelsen.

Værnengene har de senere år været i et særligt søgelys og i år er ingen undtagelse, da udløbne MVJ aftaler er med til at arealer, som i rigtig mange år har været vedvarende græsarealer bliver lagt om og dette gør at betydningen af fredningen hvor der i § 1 står: Fredningen har til formål at bevare og forbedre områdets landskabelige, naturmæssige og kulturelle værdier ....., dette bliver voldsomt forringet derved og det er jo det stik modsatte, som kommunen, som myndighed for området giver tilladelse til og da området tillige er Natura 2000 og op-pløjningen uden tvivl fjerner § 3 indslagene er det "ikke i orden", når kommunen tillige har fået udarbejdet en rapport udarbejdet af Amphi Consult: "Omlægning og engfugle på det nordlige Værnenge", som siger at succes for vadefugle er ferskvand på engene og ved netop omlægning ændres strukturen i jorden og sandsynligheden for øget afledning af ferskvand er temmelig stor.
DOF-Vestjylland har i 2 omgange indsendt "klage" over forhold på Værnengene i 2013. DOF-Vestjylland ser frem til at "offentlige myndigheder" får udarbejdet retningslinjer for naturforvaltningen på Værnengene fremadrettet, så reglerne er klare, så der sker forbedringer for fugle og natur i stedet. I slutningen af året har der været afholdt et møde mellem Ringkøbing-Skjern kommune, Naturstyrelsen og Danmarks Naturfredningsforening, så måske er vi på rette vej.
DOF-Vestjylland var i igen med i projektet omkring "lærkepletter" og var med arrangør af en markvandring primo juli ved Skjern og i en tilsvarende ved Nøvling. Mindst 5 vestjyske landmænd havde i 2013 udlagt "lærkepletter", som lokale ornitologer optalte effekten af. De 5 landmænd fik som "kompensation" et par flasker "lærkevin", sponsoreret af det australske vinfirma "Ban Rock".
Vi har været indbudt til et par møder omkring Ringkøbing K, der er et byudviklings område mellem Ringkøbing og Velling, som de kommende år skal udstykkes. Området er ejet af Real Dania og Ringkøbing-Skjern kommune og fordi vi var inviteret er, at man gerne vil have vore input til at skabe "natur" på en større del af arealet ned mod Ringkøbing fjord. Vi har i den forbindelse været i kontakt med Fugleværnsfonden, som har nogle kompetencer på området.

DOF-Vestjylland har indsendt forslag til "naturforbedringer" til Naturstyrelsen, da det viste sig muligheder, pga. nogle ubrugte jagttegnsmidler. Forslagene er endnu ikke effektueret, men vi håber det sker på et tidspunkt.

Vi har deltaget i enkelte "besigtigelser" i forbindelse med indkaldelser fra Naturklagenævnet bl.a. ved Troldtoft egekrat, endvidere er vi sidst på året blevet opfordret til at komme med "indspark" til vejdirektoratet og kommunerne omkring naturen langs den nye motorvej fra Herning til Holstebro. Vi vil i den forbindelse antagelig fremsende vort forslag "motorvejsnatur" sammen med DN og Jægernes fællesråd i Holstebro inden længe.
2014 – Visioner

Bestyrelsen har som sidste år nedskrevet nogle visioner, vi vil stræbe efter at arbejde med henover det kommende år.

• Atlas III vil blive et stort fokus område de kommende år. Vi har et godt udvalg til at varetage denne opgave i Vestjylland, men bestyrelsen vil bakke op om opgaven og hjælpe til så godt vi kan, evt. ved kursus eller lignende, som der måtte blive behov for i den forbindelse.
• Caretaker-projektet er i 2013 overgået til lokalafdelingerne og vi har haft flere drøftelser i bestyrelsen omkring tiltag, der skal udføres i forhold til vore velfungerende caretakergrupper i Vestjylland. Bl.a. vil vi i andet halvår indbyde til et møde for alle caretakere, hvor der bliver mulighed for at drøfte arbejdet fremadrettet.
• I 2013 var et af visionspunkterne "mediedækning" af DOF-Vestjyllands aktiviteter hvor der er mulighed for det. Dette punkt vil vi arbejde videre med og egentlig opfordre at alle vore medlemmer til at være opmærksom på, at hjælpe med til at synliggøre foreningens aktiviteter, således at vi viser, at vi er en aktiv forening, som har meget at byde på. Rent faktisk er der mange potentielle medlemmer, idet rigtig mange interesserer sig for fugle og natur på forskellig plan.

Bestyrelsen er godt tilfreds med 2013 i DOF-Vestjylland og synes foreningen kører i fornuftig gænge, det tolker vi også at vore medlemmer er nogenlunde enige, i hvert fald kan det konstateres rigtig stor opbakning til vore arrangementer, specielt til "årets ornitologiske oplevelser" og "atlas III informationsmøde, hvor over 60 mødte op var ret imponerende, det er jo faktisk mere end 10 % af medlemmerne. Vi håber I vil byde ind, hvis man får gode ideer, gerne vil være tur guide eller har andre forslag til aktiviteter i foreningen, så kom bare på banen hvis man har lyst.

En enkelt fra bestyrelsen, har ikke ønsket at genopstille - Børge Vistisen, Skjern, som blev indvalgt i 2010 og har således siddet i bestyrelsen i 4 år. Vi vil gerne sige dig mange TAK for indsatsen Børge, men ved at du fortsat vil slå dine folder i Skjern enge i caretaker-gruppen og ved åben å-dals arrangementerne, hvor du har brugt en del søndage i Hestholm tårnet.

Vi har haft nogle udskiftninger henover året. En stor TAK til John Toft Kristensen for indsatsen omkring hjemmeside (web-master), dof-base koordinator og kommunekontakt i Ikast-Brande kommune.
Ligeså skal lyde til Jørgen Nørgaard, som i en lang årrække har været vores kommunekontakt i grønt råd i Lemvig, men har sidst på året valgt at "gå på pension" herfra. Vi er glade for, at nye personer har meldt sig til at forsætte arbejdet. Og ikke at forglemme "EN STOR TAK", til alle øvrige medlemmer af DOF-Vestjylland, som arbejder for vores forening og dens målsætninger:

• at give oplevelser med fugle i naturen.
• at øge medlemmernes viden om fuglene.
• at sikre en naturlig, rig og varieret fuglefauna.

2014 og årene frem vil Atlas III forhåbentlig fremkomme med spændende og overraskende resultater om de vestjyske fuglearter. Håber at alle deltagere får gode oplevelser med atlas-arbejdet og ellers håber vi selvfølgelig, at i år også bliver et godt "fugleår".